REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Ploché střechy více o tématu

Konstrukce ploché střechy s inverzní a kompaktní skladbou

Inverzní střechy mají tepelnou izolaci umístěnou až nad hydroizolační vrstvou. Kompaktní střechy jsou charakteristické tím, že nemůže docházet k difuzi vodní páry skrze jejich skladbu. Inverzní a kompaktní střechy mají výhody z hlediska šíření vodní páry a kondenzace, ale také omezení z hlediska použitého materiálu.

Inverzní střecha

Princip inverzní střechy spočívá v tom, že tepelná izolace je uložena až nad hydroizolační vrstvou. Výhodou je, že difuzní odpor vrstev od interiéru k exteriéru klesá a tudíž ve střeše za normálních okolností nedochází ke kondenzaci vodní páry. Na materiál tepelné izolace jsou ovšem kladeny zvýšené požadavky: musí mít nízkou nebo nulovou dlouhodobou nasákavost, vysokou pevnost v tlaku, odolnost prosti zmrazovacím cyklům. Jediný materiál, který v současné době toto splňuje, je extrudovaný polystyren (XPS). Střecha je vhodná nad interiéry se zvýšenou vlhkostí vzduchu nad 60 %.

Obvyklá skladba inverzní ploché střechy je:

 • Přitěžovací (stabilizační) vrstva – násyp z kameniva, dlažba v násypu nebo na podložkách apod.
 • Separační vrstva (obvykle)
 • Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu
 • Separační vrstva (obvykle)
 • Hydroizolační vrstva
 • Spádová vrstva
 • Nosná konstrukce (minimální tepelný odpor pod hydroizolací R=0,15 m2K/W z důvodu zamezení kondenzace při ochlazení hydroizolace protékajícími dešťovými srážkami)

Skladba inverzní střechy

V inverzní střeše za normálních okolností nedochází ke kondenzaci vodní páry. Je však třeba striktně dodržet pravidlo, že se ve střeše z jakýchkoliv důvodů nesmí nad tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu nacházet vrstva s výrazně vyšším difuzním odporem. Může se jednat o samostatný výrobek, např. polyetylenovou fólii, která má např. plnit dilatační funkci. Stejný problém ale může způsobit například vodou nasáklá silikátová vrstva. Led v zimním období je natolik difuzně nepropustný, že může způsobovat kondenzaci vodní páry v deskách z extrudovaného polystyrenu, ačkoliv jsou pro kapalnou vodu nenasákavé. Tím se výrazně snižuje jejich tepelněizolační účinnost.

Na inverzní střechu nelze použít tepelnou izolaci z pěnového skla. Ačkoliv je také nenasákavé, tak není odolné proti zmrazovacím cyklům při smáčení vodou, opakovaně mrznoucí voda postupně poručuje strukturu uzavřených dutin, a tím desky postupně zcela znehodnocuje.

Kompaktní střecha

Kompaktní střecha se vyznačuje tím, že z důvodu materiálového složení a technologie provádění nedochází k difuzi vodní páry. To je zajištěno zejména použitím materiálu tepelné izolace, který je zcela difuzně uzavřený. Jediným materiálem, který je pro tyto účely vhodný, je deskové pěnové sklo. Desky pěnového skla se plnoplošně lepí na podklad z natavených asfaltových pásů, spáry mezi deskami se vyplňují asfaltem a po zalití tenkou vrstvou asfaltu se provádí hydroizolační vrstva z asfaltových pásů. Střecha je vhodná na extrémně vlhké provozy i do 100 % relativní vlhkosti.

Obvyklá skladba kompaktní ploché střechy je:

 • Hydroizolační vrstva z asfaltových pásů
 • Vrstva z litého asfaltu
 • Tepelná izolace z desek z pěnového skla s asfaltem vyplněnými spárami a lepená do asfaltu
 • Podkladní vrstva z asfaltových pásů
 • Spádová vrstva
 • Nosná konstrukce

Skladba kompaktní střechy

Klíčovou podmínkou pro trvale bezvadnou funkci kompaktní střechy je naprostá vodotěsnost, zejména nepřístupnost desek tepelné izolace z pěnového skla pro vodu. Mokré desky pěnového skla nejsou odolné proti zmrazovacím cyklům, a tedy i nepatrné množství uzavřené nebo zatečené vody může postupně tepelnou izolaci znehodnocovat. Odhalená porucha střechy lze samozřejmě opravit, ale z důvodu vyšší ceny pěnového skla jsou opravy velice nákladné.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Ploché střechy

 1. Skladba ploché střechy jednoplášťové a dvouplášťové
 2. Konstrukce ploché střechy s inverzní a kompaktní skladbou
 3. Chcete na domě plochou střechu? Dejte pozor na poruchová místa
 4. Ploché střechy a jejich požární bezpečnost. Jaké požadavky musí konstrukce splňovat?

Související témata

Přečtěte si více k tématu Ploché střechy

Zdroj: Fotolia.com - thongchai

Systém dešťové kanalizace. Jak odvádět vodu ze střech

Dešťová kanalizace je částí vnitřní kanalizace, sloužící k odvádění srážkových vod především ze střech a zpevněných ploch v objektu. Zahrnuje trubky, tvarovky, příslušenství (např. vpusti) a drobné objekty (např. revizní šachty). Do odpadního potrubí dešťové kanalizace nesmí být napojeno připojovací potrubí od…

Zdroj: Ing. Zdeněk Žabička

Jak odvést dešťovou vodu ze střechy: Gravitační odvodnění

Vnitřní kanalizace se navrhuje tak, aby byl zajištěn odtok odpadní vody, pokud možno, bez nároku na doplňkovou energii. Veškeré odpadní vody ze střech a podobných ploch a ze zařizovacích předmětů, které jsou umístěny v podlažích nad úrovní terénu, se mají odvádět gravitačně.

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA