Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Kombinace dřeva a hlíny v moderním stavebnictví

S domy, ve kterých se objevuje kombinace dřeva a hlíny, se setkáváme v České republice stále častěji. Hlavním důvodem je vzrůstající oblíbenost přírodních materiálů, která odráží současný rozvoj environmentálního myšlení o udržitelnosti života na Zemi a o ochraně zdraví člověka. Stavění z přírodních materiálů s využitím lokálních zdrojů má totiž při vhodně zvoleném přístupu předpoklady k tomu být energeticky úsporné, regionálně soběstačné a nezatěžující životní prostředí.
Použití artových technik v hliněné omítce a pohledových dřevěných nosných prvků pro vytvoření atmosféry místnosti – rodinný dům, Skryje, Kateřina Šmardová a Aleš Dorazil

V posledních letech můžeme v České republice objektivně sledovat nárůst oblíbenosti dřeva jako přírodního materiálu ve stavebnictví a trvale stoupá i nárůst užívání hliněného materiálu pro omítky a hliněné zdivo v interiérech staveb (příznivé vlastnosti hlíny pro zdraví člověka). Spojení těchto materiálů se jeví jako logický důsledek výše popsaných trendů a je z hlediska trvanlivosti, funkčnosti a spolupůsobení dlouhodobě ověřeno. Tento progresivní trend je možné pozorovat po celém světě. Rozdíl mezi zeměmi je pouze v délce přetržky v používání hliněného materiálu vzhledem k masovosti uplatnění průmyslově vyráběných hmot (na našem území útlum trval cca 100 let).

V současné stavební praxi se stavby ze dřeva a hlíny nejčastěji vyskytují ve formě novostaveb rodinného bydlení a ekologických center nebo jako opravy a rekonstrukce historických objektů. Obě skupiny vyžadují specifický přístup, ale i důkladnou znalost chování obou materiálů. Historické stavby jsou obvykle cílem oprav, rekonstrukcí či památkové péče. Pro tyto stavby je nutná znalost původních technik, detailů, ale i zkušenosti s obvyklými poruchami a vadami. Přirozené vlastnosti těchto materiálů obvykle rychle odhalí nevhodně zvolený postup oprav a to může vést k rychlému zhoršení jinak stabilizovaného stavu budovy. Při navrhování a provádění novostaveb se setkáváme s potřebou předávat znalosti a zkušenosti o chování těchto materiálů investorům a realizačním firmám. Během všech fází výstavby je nutno respektovat vlastnosti přírodních materiálů. Obvykle jsou nutné úpravy "standardního" návrhu a provedení domu tak, aby byla zajištěna důsledná konstrukční ochrana pro všechny dřevěné a hliněné prvky.

Česká republika se může pochlubit domácími výrobci hliněných a dřevěných stavebních materiálů, řemeslníky i firmami, kteří již mají nezanedbatelné zkušenosti s realizacemi přírodních staveb, jako i projektanty a výzkumnými týmy kvalitativně přesahujícími naši republiku. Tematikou hliněných staveb se u nás dlouhodobě zabývá například Sdružení hliněného stavitelství z. s. (SHS z. s.) [1], které se kromě lektorské, konzultační a osvětové činnosti také silně orientuje na mezinárodní spolupráci v oboru [2], [3].

V pokračujících článcích (Historické stavby a Novostavby) budou presentované domy vybrané pro ukázku konstrukčních systémů, na které u nás nejčastěji narazíme. Můžeme u nás najít stavby ze dřeva a hlíny i mnohem rozsáhlejší, geometricky i tvarově složitější, ale i stavby podstatně jednodušší - vlastnosti přírodních materiálů jsou totiž ideální i pro stále populárnější svépomocná stavění. Další rozvoj stavění ze dřeva a hlíny je jistý, je jen otázkou, jaká bude jeho dynamika.

[1] Sdružení hliněného stavitelství z.s., webové stránky: www.hlina.info
[2] PIRATE - Ecvet Earthbuilding Europe, Assessment and Training in Earthbuilding, grant Evropské komise v rámci Lifelong Learning Programme č. 2012-3421/001-001, projekt č. 528117-LLP-1-2012-1-FR-Leonardo-LMP
[3] Projekt Leonardo da Vinci LearnWithClay Partnerství 2, "Noví členové pro ECVET Hliněné stavitelství", grantová smlouva č. CZ/13/LLP-LdV/PS/P/134081

Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D.

Jednatel a vedoucí projekce firmy WaVe Structural Design s.r.o. se zaměřením na netypické dřevěné konstrukce, diagnostiku a
sanaci vad dřevěných konstrukcí, spojení dřeva s dalšími přírodními materiály (kámen, hlína, sláma, konopí) a kontrolu provedení dřevostaveb. V těchto oblastech spolupracuje s kolegy z VUT v Brně a účastní se experimentů v rámci výzkumných projektů, posudků a publikační činnosti.  Z dalších činností v oboru lze zmínit dlouholeté členství v TNK 34 Dřevěné konstrukce, předsednictví ve Sdružení hliněného stavitelství z.s., spolupořadatelství konference Zdravé domy, autorizaci ČKAIT IS00, externí vyučování na VŠ a přednáškovou činnost zaměřenou na dřevo a hlínu v konstrukcích.

Doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc.

Po absolvování Fakulty stavební VUT v Brně pracovala 20 let jako statik, od roku 1988 vyučuje na Fakultě architektury VUT v Brně nosné konstrukce budov. Od roku 1994 se zabývá hliněnými stavbami. V roce 2003 Iniciovala založení Sdružení hliněného stavitelství, o. s., které vedla do června 2016. Pod jejím vedením se SHS zapojilo do mezinárodní spolupráce v oboru ECVET Hliněné stavby „Poznej hlínu“ a získalo akreditaci MŠMT k výuce rekvalifikačních kurzů „Zhotovitel hliněných staveb“, jejichž je garantem.

Doc. Ing. Bohumil Straka, CSc.

je absolventem Fakulty stavební VUT v Brně (1962), CSc. (1993), po obhájení habilitační práce byl jmenován docentem v oboru Teorie a konstrukce inženýrských staveb (1997). Dlouhodobě působil jako pedagogicko-vědecký pracovník na Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně. Je autorem a spoluautorem řady publikací v oboru ocelových a dřevěných konstrukcí. Je dlouholetým členem státní normalizační komise pro dřevěné konstrukce. V současné době externě vyučuje navrhování a realizaci dřevěných konstrukcí. Je autorem, respektive spoluautorem, řady realizovaných dřevěných konstrukcí a mostů. Nadále se věnuje vývoji nových konstrukčních typů a jejich skutečnému působení v reálných podmínkách.

Sdílet / hodnotit tento článek

Čtěte i další díly seriálu

  1. Kombinace dřeva a hlíny v moderním stavebnictví
  2. Kombinace dřeva a hlíny v moderním stavebnictví - historické stavby
  3. Kombinace dřeva a hlíny v moderním stavebnictví - novostavby

Mohlo by vás zajímat

Foto: Eva Neumayerová

Zájem o ekologické a hliněné stavebnictví roste i mezi studenty stavebních škol

Z výsledků anket, soutěží a workshopů je patrné, že studenti stavebních fakult mají velký zájem o inovace a stále častěji poptávají ve výuce ekologické stavebnictví. Chtějí kombinovat moderní technologie z různých oborů a zároveň vítají praktickou výuku v oblasti přírodních materiálů a tradičních postupů. Dobré…

Foto: Armel ISTIN photographer

Dřevěný rodinný dům dbá na pohodu obyvatel

Idea udržitelnosti je hezká, ale aby se z teorie ekologické stavby stala fungující praxe, chce to ale víc než jen náhodně zkombinovat přírodní materiály. Neobejde se to bez chytře pojaté architektury, dobrého projektu. A právě tím vyniká RT House.

Sláma jako stavební materiál – hořlavost, škůdci, akustika

Sláma jako stavební materiál – hořlavost, škůdci, akustika

V posledních letech pozorujeme zvýšený zájem o trvale udržitelný rozvoj a o Ekologické stavitelství. Přírodní stavitelství se snaží omezit vliv stavebních činností na životní prostředí a současně zlepšit kvalitu budov s ohledem na zdravé vnitřní prostředí. Dnes se podíváme na pravdu okolo nejvíce vytýkaných…

Sláma jako stavební materiál – tepelná izolace

Sláma jako stavební materiál – tepelná izolace

V posledních letech pozorujeme zvýšený zájem o trvale udržitelný rozvoj a o Ekologické stavitelství. Přírodní stavitelství se snaží omezit vliv stavebních činností na životní prostředí a současně zlepšit kvalitu budov s ohledem na zdravé vnitřní prostředí, šetření přírodními zdroji energií. Respektuje přitom…

Není balík jako balík. Ten pro slaměný dům musí mít vhodné vlastnosti, vlhkost, rozměry a míru stlačení.

Sláma jako stavební materiál – objemová hmotnost a vlhkost

V posledních letech pozorujeme zvýšený zájem o trvale udržitelný rozvoj a o Ekologické stavitelství. Přírodní stavitelství se snaží omezit vliv stavebních činností na životní prostředí a současně zlepšit kvalitu budov s ohledem na zdravé vnitřní prostředí, šetření přírodními zdroji energií. Respektuje přitom…