REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Daň z nemovitých věcí v kostce: Daň z pozemků

Daň z nemovitých věcí je majetkovou daní a sestává ze dvou částí, a to z daně z pozemků a z daně ze staveb a jednotek. V minisérii, kterou dnes zahajujeme prvním dílem, se pod drobnohledem podíváme na daň z pozemků. Víte například, kdy můžete být osvobozeni od placení daně?
Daň z nemovitých věcí v kostce: Daň z pozemků

Daň z pozemků

V případě daně z pozemků platí, že poplatníkem je obecně vlastník tohoto pozemku. Spíše ve výjimečných případech je poplatníkem nájemce či pachtýř (zejména v případě pozemků evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem) nebo uživatel pozemku (v případě, že vlastník pozemku není znám).

Předmětem daně z pozemků jsou pouze pozemky nezastavěné zdanitelnou stavbou v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb. Předmětem daně dále nejsou zejména pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které jsou součástí zdanitelných jednotek v budově bytového domu, a jiné pozemky ve spoluvlastnictví vlastníků zdanitelných jednotek v budově bytového domu užívané společně s těmito jednotkami, a to v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů těchto spoluvlastníků na nich.

Pokud je tedy pozemek předmětem daně neznamená to ještě, že se z něj daň skutečně hradí. Je nutno vzít v úvahu zejména následující osvobození:

 1. pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou,
 2. pozemků remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech, pozemky ochranného pásma vodního zdroje 1. stupně a pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat,
 3. pozemků veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť,
 4. pozemků tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou, která je budovou, nebo se zdanitelnou jednotkou ve vlastnictví a obecně prospěšných společností, spolků, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, mezinárodních odborových organizací a jejich pobočných organizací atd.

Základem daně je, zjednodušeně řečeno, celková výměra pozemku podle stavu k 1. lednu kalendářního roku snížená o eventuální výměru zastavěnou zdanitelnými stavbami s tím, že u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů se tato výměra vynásobí ještě i průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb., a u pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb se vynásobí cenou za 1 m2 podle platných cenových předpisů nebo částkou 3,80 Kč.

Pro účely výpočtu daně se základ daně vynásobí příslušnou sazbou daně z pozemku. Tato sazba činí v případě:

 1. orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75 %,
 2. v případě trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %,
 3. zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1,00 Kč za každý 1 m2,
 4. zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání 5,00 Kč za každý 1 m2,
 5. stavebních pozemků 2,00 Kč za každý 1 m2 (tato sazba se ještě násobí koeficientem odvíjejícím se od počtu obyvatel obce, v jejímž katastru se předmětný pozemek nachází),
 6. ostatních ploch 0,20 Kč za každý 1 m2,
 7. zastavěných ploch a nádvoří 0,20 Kč za každý 1 m2.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Jak se připravit na prodej nemovitosti?

Jak se připravit na prodej nemovitosti?

Prodej nemovitosti patří k jednomu z největších životních obchodů většiny z nás. Přesto, že se jedná o statisícové až milionové částky, mnoho prodávajících přípravě na prodej nevěnuje potřebnou pozornost. Díky neznalosti problematiky se pak dopouštějí řady chyb a bývají zaskočeni tím, co vše je třeba při prodeji ...

Daň z nemovitých věcí v kostce: Daň ze staveb, daňové přiznání

Daň z nemovitých věcí v kostce: Daň ze staveb, daňové přiznání

Daň z nemovitých věcí je majetkovou daní a sestává ze dvou částí, a to z daně z pozemků a z daně ze staveb a jednotek. V minisérii, kterou dnes pokračujeme druhým dílem, se pod drobnohledem podíváme na daň ze staveb a jednotek. Víte například, co je místní koeficient daně z nemovitosti a kdy má tato daň splatnost?

Dnes končí lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí

Dnes končí lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí

Dnes končí lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí. Nepřesáhne-li její výše 5000 korun, je v uvedené lhůtě splatná najednou. Je-li vyšší než 5000 korun, je splatná ve dvou splátkách, ale poplatník ji může v uvedeném termínu zaplatit i najednou. Vyplývá to z informací Generálního finančního ředitelství.

Problémy s hypotékou na družstevní byt - jak jej financovat?

Problémy s hypotékou na družstevní byt - jak jej financovat?

Družstevní byty jsou levnější než stejně velké bydlení v přímém vlastnictví, ale člověk si za své peníze nepořizuje nemovitost, nýbrž členství v družstvu. Jaké to může skrývat rizika a pro koho to naopak může být výhodné?

Příjmy SVJ vs. příjmy jednotlivých vlastníků – komu patří a kdo je daní?

Příjmy SVJ vs. příjmy jednotlivých vlastníků – komu patří a kdo je daní?

Pro správu bytových domů jsou nejčastěji zřizována takzvaná SVJ – společenství vlastníků jednotek. Pro správu budov je nutné mít finanční příjem. Ten lze zajistit jednak příspěvky členů nebo jsou i další možnosti, například pronájem majetku. Existují ale i příjmy prováděné činností SVJ, jejichž příjemcem není SVJ ale ...

REKLAMA
REKLAMA