REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Zateplovací systém z hlediska požární bezpečnosti staveb - II. díl

Správný návrh zateplení budov není jen o úsporách energií a o tloušťce izolantu. Dobře navržený kontaktní zateplovací systém musí splňovat i požadavky na požární bezpečnost. Požadavky jsou tím přísnější, čím vyšší budova je a čím výše zateplení sahá. Kde lze použít levnější polystyren a kde je již nutné použít minerální vatu? A co přesně říkají normy? Dokončení odborné minisérie o požárních normách ohledně zateplovacího systému.
Zateplovací systém z hlediska požární bezpečnosti staveb - II. díl

Dnešní text navazuje na první díl článku o zateplovacím systému, řešeného z hlediska požární bezpečnosti a revidované normy.

2.0 Konkrétní řešení vnějšího zateplení budov (kromě dřevostaveb) dle konečného návrhu revize ČSN 73 0810

Vnější zateplení se provádí ucelenou sestavou vnějšího zateplení (dílčích výrobků), která musí být z hlediska reakce na oheň hodnocena jako celek (ETICS). Musí se navrhovat (v požárně bezpečnostním řešení v rámci projektové dokumentace) a realizovat podle dále stanovených zásad pro níže uvedené skupiny objektů a jejich části.

2.1   Jednopodlažní objekty

Jednopodlažní objekty (np = 1), s požární výškou h = 0 m, které jsou navrženy podle ČSN 73 0802 (tabulka 12, položka 12) [6], resp. podle ČSN 73 0804 (tabulka 10, položka 13) [7], a jsou navrženy jako jeden požární úsek, musí mít na vnější zateplení použity materiály a výrobky (sestavy) třídy reakce alespoň E. Obvodové stěny se posuzují jako zcela požárně otevřené plochy podle zásad ČSN 73 0802 [6], resp. ČSN 73 0804 [7] (například článek 8.4 ČSN 73 0802, resp. 9.4 ČSN 73 0804).

2.2   Objekty s požární výškou h ≤ 12,0 m

Pro stavební objekty s požární výškou h ≤ 12,0 m musí být pro vnější zateplení splněny tyto minimální požadavky:

 1. Ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň B;
 2. Tepelněizolační materiál sestavy (samostatně) musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň E. Pokud je založení vnějšího zateplení nad terénem, je nutné v úrovni založení aplikovat požadavky podle kapitoly 2.3 [bod a1 nebo bod b)] s výjimkou objektů OB1 podle ČSN 73 0833 [9];
 3. Ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat index šíření plamene po povrchu stavební konstrukce is = 0 mm.min–1;
 4. Ucelená sestava vnějšího zateplení musí být kontaktně spojena se zateplovanou konstrukcí. Pokud není splněna tato podmínka, je nutné vnější zateplení navrhnout a realizovat podle kapitoly 2.4.

Za kontaktní spojení se považují případy, kde mezi tepelněizolačním materiálem a povrchem konstrukce jsou i průběžné (tj. s délkou nad 0,6 m) vertikální otvory (např. vlivem profilovaného povrchu obvodové stěny), jejichž průřezová plocha v horizontální úrovni není větší než 0,01 m2 na běžný metr.

2.3   Objekty s požární výškou 12,0 < h ≤ 22,5 m

Pro vnější zateplení stavebních objektů s požární výškou 12,0 < h ≤ 22,5 m musí být splněny veškeré požadavky pro objekty s požární výškou h ≤ 12,0 m a současně následující požadavky:

Sestava pro vnější zateplení musí být v místech otvorů, kde je možné při požáru předpokládat působení účinků požáru (tepla), tj. v místech přerušení celistvosti sestavy (např. v místě oken, dveří, vyústění vzduchotechnického systému, v místě elektrického zařízení, tj. rozvaděče, pojistkové skříně apod.) zajištěna proti šíření požáru.

© mitifoto - Fotolia.com

Za vyhovující řešení se považuje splnění kapitoly 2.5 a alespoň jedno z dále uvedených kritérií:

 1. Provést vnější zateplení ucelenou sestavou třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v pruhu minimálně 900 mm ve všech těchto místech:
  1. Průběžně - pruh v úrovni založení vnějšího zateplení, pokud je vnější zateplení založeno nad terénem (pokud je založeno pod terénem, není tento pruh požadován). Pokud je vnější zateplení založeno nad terénem, avšak méně než 1 m nad úrovní terénu (viz kapitola 2), lze tento požadavek aplikovat až od výšky 1 m;
  2. Průběžně - pruh nad otvory jednotlivých podlaží okolo celého objektu (tj. mezi jednotlivými podlažími objektu bez ohledu na členění objektu do požárních úseků i bez ohledu na skutečnost, zda podlaží je užitné, nebo nikoli apod.), přičemž tato část vnějšího zateplení musí začínat maximálně 400 mm nad úrovní nadpraží stavebních otvorů. Toto opatření je nutné aplikovat i nad otvory nejvyššího podlaží. Pokud je zateplována stěna (fasáda) objektu (nebo její část) bez požárně otevřených ploch (bez otvorů, oken, dveří apod.) a bez předpokládaného doplňování takovýchto otvorů (například u objektů OB2 podle ČSN 73 0833) [9], lze tuto stěnu (nebo její část) jako celek zateplit bez nutnosti dělení po podlažích podle tohoto bodu. Tato fasáda (nebo její část) musí být od ostatních fasád (částí) oddělena pruhem třídy reakce na oheň A1/A2 v šířce alespoň 900 mm. Pokud by docházelo k etapizaci, tzn. například zateplení nejdříve štítové fasády bez požárně otevřených ploch a až následně k zateplení ploch ostatních, lze oddělení průběžným pruhem třídy reakce na oheň A1/A2 provést až ve 2. etapě;
  3. Lokálně - požární bariéry okolo elektrických zařízení, vyústění vzduchotechnických systémů apod., přičemž v těchto případech lze snížit rozměr na 250 mm od vnějšího okraje zařízení, nebo
 2. Jako ekvivalentní úpravu (k podmínkám podle bodu a) je možné provést řešení vyhovující zkoušce podle ČSN ISO 13785-1 [10]. Sestava pro vnější zateplení musí být v místech otvorů, kde je možné při požáru předpokládat působení účinků požáru (tepla), tj. v místech přerušení celistvosti sestavy (např. u založení, v místě oken, dveří, vyústění vzduchotechnického systému, v místě elektrického zařízení, tj. rozvaděče, pojistkové skříně apod.) zajištěna tak, aby při zkoušce podle ČSN ISO 13785-1 [10] nedošlo k šíření plamene (po vnějším povrchu sestavy nebo po tepelněizolačním materiálu zateplení) přes úroveň 0,5 m od spodní hrany zkušebního vzorku, a to po dobu do 30 minut při tepelné zátěži 100 kW. Stejné požadavky platí i pro místo (úroveň) založení vnějšího zateplení, pokud je tato úroveň nad terénem. Pokud není prokázáno splnění uvedeného kritéria podle ČSN ISO 13785-1 [10] zkouškou, je nutné provést úpravy podle bodu a) tohoto článku.

Úpravy podle bodu a3) není nutné provádět v těchto případech:

 • pokud je vzduchotechnický systém na prostupu stěnou vybaven požární klapkou (viz ČSN 73 0872) [12], nebo
 • pokud je nad vyústěním vzduchotechnického systému provedeno průběžné opatření podle bodu a2).

2.4   Objekty s požární výškou h > 22,5 m

Po celé výšce stavebních objektů uvedených v kapitole 2.3 d) a zároveň i v případech nekontaktního spojení tepelněizolačního výrobku s povrchem konstrukce (viz kapitola 2.2 a 2.3) je nutné pro vnější zateplení kompletně použít ucelené sestavy vnějšího zateplení třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

2.5   Specifické části stavebních objektů s požární výškou 12 < h ≤ 22,5 m

Pro specifické části stavebních objektů s požární výškou 12 < h ≤ 22,5 m (tj. pro objekty podle kapitoly 2.3) je nutné použít ucelenou sestavu vnějšího zateplení třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Jedná se o tato místa:

 1. vnější schodiště a pavlače, které slouží jako únikové cesty (bez ohledu na typ a charakter únikové cesty) a to do vzdálenosti 1,5 m vodorovně (měřeno po obvodu objektu); takovéto vnější zateplení musí být provedeno i vertikálně na celou výšku objektu (pod i nad únikovou cestou),
 2. jakékoli průjezdy a průchody (ze všech stran) bez nutnosti přesahu,
 3. podhledy horizontálních konstrukcí (ze spodní strany) - pokud jsou zateplovány (například balkóny, lodžie, podloubí apod.); je-li však plocha vodorovné konstrukce menší než 1 m2, nebo jde-li o pás zateplené plochy podél obvodové stěny v šířce do 0,3 m, potom jsou povoleny i výrobky s třídou reakce na oheň odpovídající požadavkům na navazující obvodové konstrukci podle této normy,
 4. mezi jednotlivými stavebními objekty a to v šířce minimálně standardního požárního pásu 900 mm;
 5. okolo otvorů (oken a dveří, vzduchotechnických vyústek apod.) vnitřních schodišť (vertikální únikové cesty) a to do vzdálenosti 1,5 m všemi směry (měřeno po obvodu objektu); takovéto vnější zateplení musí být i horizontálně pod těmito otvory v celé výšce objektu.
 6. v oblasti bleskosvodu musí být ucelená sestava vnějšího zateplení třídy reakce na oheň A1 nebo A2 minimálně 250 mm na obě strany. Přípustnou alternativou je:
  • použití izolovaného svodu, jehož povrchová teplota nepřevýší 90 °C, nebo
  • zajištění vedení bleskosvodu minimálně 0,1 m od povrchu ucelené sestavy vnějšího zateplení (součásti uchycení se mohou stěny i zateplení dotýkat).

Pokud jsou objekty s požární výškou h > 12,0 m zastřešeny střešní konstrukcí (krovem - DP3) s přesahem (s římsou), pak pro omezení šíření požáru do konstrukce střechy je nutné spodní stranu přesahující římsy z konstrukcí druhu DP3 (v šikmé nebo ve vodorovné rovině) chránit výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 tloušťky minimálně 25 mm.

2.6   Specifické požadavky na vnější kontaktní zateplení objektů se stávajícím vnějším zateplením (tzv. zateplení na zateplení)

Pokud jsou stávající zateplovací systémy demontovány a jsou nahrazovány novým vnějším kontaktním zateplením, musí být nový způsob zateplení realizován podle shora uvedených požadavků v závislosti na požární výšce h objektu.

Není-li stávající sestava demontována a navrhuje se na takovéto vnější zateplení další nová sestava, musí být mechanicky kotvena (připevněna) do původních obvodových konstrukcí (nikoli do původní sestavy).

Nově přidávaná sestava musí být provedena podle požadavků této normy s tím, že části zateplení s požadavkem na třídu reakce na oheň A1 nebo A2 podle kapitoly 2.2, 2.3 a 2.5 musí být v celé tloušťce přidávaného i stávajícího zateplení. Přípustnou alternativou pro objekty s požární výškou do 22,5 m je realizace kontaktně spojené ucelené sestavy vnějšího zateplení (kompletně v celé ploše) třídy reakce na oheň B s krycí vrstvou A1 nebo A2 tloušťky minimálně 25 mm (pro tuto krycí vrstvu), přičemž sestava musí vyhovět zkoušce podle ČSN ISO 13785-1 [10] (při výkonu 100 kW po dobu 30 minut nesmí dojít k rozšíření plamene po povrchu, nebo po tepelné izolaci přes úroveň 0,5 m), ale i zkoušce podle ISO 13785-2 [11] s výkonem 3 MW po dobu 30 minut (viz kapitola 2.5). V tomto případě se nemusí zasahovat do původní sestavy.

Závěr

Revize ČSN 73 0810 byla provedena jednak na základě změn právních předpisů, dalších technických norem zejména z oboru požární bezpečnosti staveb a dále na základě praktických zkušeností a požadavků praxe. Současně reaguje na vývoj evropských norem z oblasti zkoušení požárních vlastností, rozšířených aplikací výsledků zkoušek a požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí řady ČSN EN 13501-X. Norma bude zveřejněna v červencovém Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci metrologii a státní zkušebnictví a plně aplikovatelná bude od 1. srpna 2016.

Literatura

[1]   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a který se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
[2]   P. Boháč: konečný návrh revize ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení, PAVUS, a.s. Centrum technické normalizace pro požární ochranu, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, IČ 60193174,
[3]   Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.
[4]   Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
[5]   Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
[6]   ČSN 73 0802+Z2 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty: Červenec 2015
[7]   ČSN 73 0804+Z2 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty: Únor 2015
[8]   ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče: Únor 2013
[9]   ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování: Únor 2013
[10]   ČSN ISO 13785-1 (73 0890) Zkoušky reakce fasád na oheň – Část 1: Zkouška středního rozměru: Únor 2010
[11]   ISO 13785-2 (73 0890) Zkoušky reakce fasád na oheň – Část 1: Zkouška středního rozměru: Únor 2002
[12]   ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb
1)   Článku 3.1.3.1 konečného návrhu revize ČSN 73 0810 odpovídá kapitola 2.1, článku 3.1.3.2 kapitola 2.2, článku 3.1.3.3 kapitola 2.3, článku 3.1.3.4 kapitola 2.4 a článku 3.1.3.5 kapitola 2.5 tohoto příspěvku.

Sdílet / hodnotit tento článek

Čtěte i další díly seriálu

 1. Zateplovací systém z hlediska požární bezpečnosti staveb - I. díl
 2. Zateplovací systém z hlediska požární bezpečnosti staveb - II. díl

Související témata

Přečtěte si více k tématu Zateplujeme

S Knauf Insulation zateplíte dům kvalitně a efektivně

S Knauf Insulation zateplíte dům kvalitně a efektivně

Společnost Knauf Insulation nabízí široké spektrum produktů pro zateplení. Nejen, že jsou výbornými izolanty, které výrazně snižují náklady na vytápění a tlumí hluk, ale také se pyšní odolností vůči vysokým teplotám, mikroorganismům, snadnou manipulovatelností a dlouhou životností.

Havířov chystá rozsáhlé rekonstrukce bytových domů

Havířov chystá rozsáhlé rekonstrukce bytových domů

Havířov na Karvinsku chystá v létě další rozsáhlé opravy bytových domů. Modernizovat se budou domy v ulicích 17. listopadu, Mánesova a Na Nábřeží. Opravy budou stát zhruba 67,5 milionu korun, řekla mluvčí magistrátu Jana Dybová. Rekonstrukce začnou na počátku prázdnin.

Jičín za 40 milionů Kč zateplí školu a pečovatelský dům

Jičín za 40 milionů Kč zateplí školu a pečovatelský dům

Šestnáctitisícový Jičín začal chystat investici zhruba za 40 milionů korun do zateplení objektu základní školy ve čtvrti Soudná a domu s pečovatelskou službou. Na obě stavby radnice získala dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Financování investice bude rozděleno do tří let a roční úspora na energiích po…

© Fotolia.com - artush

Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu - vnitřní výnosové procento

V minulých dílech seriálu jsme představili tři metody hodnocení ekonomických přínosů investice do zateplení. Jako modelový příklad jsme zvolili rozsáhlejší zateplení rodinného domu za celkem 515 000,- Kč (včetně nákladů na energetické hodnocení a projekt) s tím, že po provedení opatření stavebník získá dotaci z…

© Fotolia.com - Ingo Bartussek

Energetický audit domu – co přinese?

Snižování energetické náročnosti bytových domů má nejčastěji formu zateplení. Možností, jak energii uspořit, je však celá řada, mnohdy však bývají neprávem opomíjeny. V tomto článku se proto zabýváme tím, jaké přínosy má objektivní hodnocení ve formě energetického auditu. Ten zpracovává energetický…