REKLAMA

Vyřízení a schválení čistírny odpadních vod můžete přenechat odborníkům

Čistírna odpadních vod (ČOV) se uplatní v místech, kde není kanalizace nebo stávající čisticí zařízení již nevyhovuje současným požadavkům státní správy. Pro provedení stavby ČOV je třeba stavební povolení nebo ohlášení stavby.
Vyřízení a schválení čistírny odpadních vod můžete přenechat odborníkům

Současně s povolením stavby ČOV se povoluje nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.Schvalovací postup pro čistírny odpadních vod do 50EO (ekvivalentních osob) a nařízení vlády č. 57/2016 Sb. a 401/2015 Sb.Prvním krokem je vždy nutnost ČOV územně umístit na patřičném stavebním úřadě.

Možnosti jsou:

 • územní souhlas – nutný souhlas sousedů na situačním nákrese, souhlas vlastníka/správce kanalizace či vodoteče, souhlas odboru Životního prostředí (ŽP) vydáním stanovisek a souhlas správců sítí
 • územní rozhodnutí – není nutný souhlas sousedů - vhodné při složitější/komplikovanější zajištění souhlasů sousedů

Jaké jsou poplatky:

Územní souhlas: 150 Kč
Územní rozhodnutí: 250 Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Územní souhlas: Územní souhlas musí být vydán do 30 dnů ode dne jeho oznámení

Územní rozhodnutí: Lhůta k vydání rozhodnutí je 30 dnů od zahájení řízení. V případě, že je v průběhu řízení nařízeno ústní jednání či je doručováno veřejnou vyhláškou, lhůta se prodlužuje na 60 dnů. Do lhůty se nezapočítává doba přerušení řízení.

Na základě vydání územního souhlasu/rozhodnutí, oznámíme úřadu životního prostředí stavbu ohláškou, resp. žádáme o vodohospodářské rozhodnutí a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění čistírny na odboru Životního prostředí.

Možnosti jsou:

 • ohláška - nutný souhlas sousedů na situačním nákrese, úřad se kladně nevyjadřuje, pouze bere na vědomí, resp. se vyjádří záporně
 • vodohospodářské rozhodnutí (stavební povolení) – není nutný souhlas sousedů - vhodné při složitějším/komplikovanějším zajištění souhlasů sousedů, úřad životního prostředí vydá vodohospodářské rozhodnutí

Rozbor vypouštěných přečištěných odpadních vod:

 • provozovatel je povinen min. 2x 1rok provést rozbor vody - typ vzorku A (dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut)

Povolení je pak vydáno vždy na 10 let, poté lze opět požádat o prodloužení na dalších 10 let.

Rozdíly ohlášky a vodohospodářského rozhodnutí:

Ohlášku doporučujeme vždy při variantě vypouštění odpadní vody do vod povrchových a kanalizace.

Při vypouštění odpadní vody do vod podzemních je vhodnější varianta vodohospodářského rozhodnutí, jelikož předepisuje roční rozbor účinnosti ČOV. V případě neúčinnosti ČOV hrozí zanesení vsakovacího tělesa.

Jaké jsou poplatky:

Stavební povolení: 300 Kč
Ohlášení: bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Vodohospodářské rozhodnutí: Lhůta pro vydání stavebního povolení je 3 měsíce.
Ohlášení: Nelze-li vydat souhlas s ohlášením, žadatel musí být do 15 dnů od podání žádosti vyrozuměn o této skutečnosti. Jinak může započít se stavbou.

Potřebné doklady k žádosti o vodohospodářské rozhodnutí/ohlášku:

 • žádost o nakládání vyčištěných vod (ohlášení vodních děl)
 • plná moc (pokud je zastoupen)
 • souhlas sousedů na situačním nákresu (v případě ohlášky - doklad o tom, že byli vlastníci sousedních pozemků prokazatelně informováni o tomto záměru)
 • koordinované stanovisko ŽP
 • pravomocné územní rozhodnutí, popř. územní souhlas
 • vyjádření správců sítí (ČEZ Distribuce, Telefonica O2, RWE atd.)
 • souhlas obce/města
 • souhlas vlastníka kanalizace/vodoteče, povodí
 • stanovisko správce povodí
 • vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla do vod povrchových
 • Souhlas dle § 15 zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
 • HG posudek - vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 vodního zákona v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla přes půdní vrstvy do vod podzemních
 • projektová dokumentace stavby (projekt), zpracována ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě, ve třech vyhotoveních

S účinností od 1. 3. 2016 vzešlo v platnost Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

© stockphotopro - fotolia.com

Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních:

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních obsahuje vedle obecných náležitostí:

 1. dobu, na kterou se povolení vydává,
 2. způsob vypouštění odpadních vod,
 3. určení místa nebo míst, ve kterých dochází k vypouštění odpadních vod, v souřadnicích X, Y označujících polohopisnou složku v souřadnicovém systému S-JTSK, pro které je povolení vydáno, s číslem hydrogeologického rajónu, útvaru podzemních vod a hydrologickým číslem pořadí povodí,
 4. maximální roční množství vypouštěných odpadních vod,
 5. emisní limity, kterými jsou nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod, které je nutno dodržet v místě odběru vzorků,
 6. způsob, četnost, typ a místo odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod,
 7. způsob stanovení množství vypouštěných odpadních vod,
 8. způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod podle jednotlivých ukazatelů znečištění uvedených v povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle příslušné technické normy; není-li příslušná technická norma vydána, stanoví způsob rozboru vodoprávní úřad individuálně na základě dostupných podkladů,
 9. způsob vyhodnocení výsledků rozborů jednotlivých ukazatelů znečištění a výsledků měření a stanovení objemu vypouštěných odpadních vod do vod podzemních a zjištěného množství vypouštěných znečišťujících látek pro účely evidence a kontroly,
 10. způsob, formu, četnost a termín předávání výsledků měření vodoprávnímu úřadu.

Více o tom, jaké jsou přípustné hodnoty znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních si můžete přečíst příště ve druhém díle seriálu.

Hellstein spol. s r.o.

logoVlčovice 11
74221 Kopřivnice

telefon: +420 596 890 123
e-mail: obchod@hellstein.cz

web: www.hellstein.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Čtěte i další díly seriálu

 1. Přípustné hodnoty znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních
 2. Vyřízení a schválení čistírny odpadních vod můžete přenechat odborníkům

Mohlo by vás zajímat

JAK KOUPIT BYDLENÍ

Příručka Jak koupit bydlení

E-book: Příručka ZDARMA!

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Šťavnatá jarní prémie na střešní okna FAKRO

Šťavnatá jarní prémie na střešní okna FAKRO

Získejte prémii až 9000 Kč! Šťavnatá jarní akce na střešní okna FAKRO

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

estav.cz v žebříčku návštěvnosti TOPlist