Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Vyřízení a schválení čistírny odpadních vod můžete přenechat odborníkům

Čistírna odpadních vod (ČOV) se uplatní v místech, kde není kanalizace nebo stávající čisticí zařízení již nevyhovuje současným požadavkům státní správy. Pro provedení stavby ČOV je třeba stavební povolení nebo ohlášení stavby.

Současně s povolením stavby ČOV se povoluje nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.Schvalovací postup pro čistírny odpadních vod do 50EO (ekvivalentních osob) a nařízení vlády č. 57/2016 Sb. a 401/2015 Sb.Prvním krokem je vždy nutnost ČOV územně umístit na patřičném stavebním úřadě.

Možnosti jsou:

 • územní souhlas – nutný souhlas sousedů na situačním nákrese, souhlas vlastníka/správce kanalizace či vodoteče, souhlas odboru Životního prostředí (ŽP) vydáním stanovisek a souhlas správců sítí
 • územní rozhodnutí – není nutný souhlas sousedů - vhodné při složitější/komplikovanější zajištění souhlasů sousedů

Jaké jsou poplatky:

Územní souhlas: 150 Kč
Územní rozhodnutí: 250 Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Územní souhlas: Územní souhlas musí být vydán do 30 dnů ode dne jeho oznámení

Územní rozhodnutí: Lhůta k vydání rozhodnutí je 30 dnů od zahájení řízení. V případě, že je v průběhu řízení nařízeno ústní jednání či je doručováno veřejnou vyhláškou, lhůta se prodlužuje na 60 dnů. Do lhůty se nezapočítává doba přerušení řízení.

Na základě vydání územního souhlasu/rozhodnutí, oznámíme úřadu životního prostředí stavbu ohláškou, resp. žádáme o vodohospodářské rozhodnutí a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění čistírny na odboru Životního prostředí.

Možnosti jsou:

 • ohláška - nutný souhlas sousedů na situačním nákrese, úřad se kladně nevyjadřuje, pouze bere na vědomí, resp. se vyjádří záporně
 • vodohospodářské rozhodnutí (stavební povolení) – není nutný souhlas sousedů - vhodné při složitějším/komplikovanějším zajištění souhlasů sousedů, úřad životního prostředí vydá vodohospodářské rozhodnutí

Rozbor vypouštěných přečištěných odpadních vod:

 • provozovatel je povinen min. 2x 1rok provést rozbor vody - typ vzorku A (dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut)

Povolení je pak vydáno vždy na 10 let, poté lze opět požádat o prodloužení na dalších 10 let.

Rozdíly ohlášky a vodohospodářského rozhodnutí:

Ohlášku doporučujeme vždy při variantě vypouštění odpadní vody do vod povrchových a kanalizace.

Při vypouštění odpadní vody do vod podzemních je vhodnější varianta vodohospodářského rozhodnutí, jelikož předepisuje roční rozbor účinnosti ČOV. V případě neúčinnosti ČOV hrozí zanesení vsakovacího tělesa.

Jaké jsou poplatky:

Stavební povolení: 300 Kč
Ohlášení: bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Vodohospodářské rozhodnutí: Lhůta pro vydání stavebního povolení je 3 měsíce.
Ohlášení: Nelze-li vydat souhlas s ohlášením, žadatel musí být do 15 dnů od podání žádosti vyrozuměn o této skutečnosti. Jinak může započít se stavbou.

Potřebné doklady k žádosti o vodohospodářské rozhodnutí/ohlášku:

 • žádost o nakládání vyčištěných vod (ohlášení vodních děl)
 • plná moc (pokud je zastoupen)
 • souhlas sousedů na situačním nákresu (v případě ohlášky - doklad o tom, že byli vlastníci sousedních pozemků prokazatelně informováni o tomto záměru)
 • koordinované stanovisko ŽP
 • pravomocné územní rozhodnutí, popř. územní souhlas
 • vyjádření správců sítí (ČEZ Distribuce, Telefonica O2, RWE atd.)
 • souhlas obce/města
 • souhlas vlastníka kanalizace/vodoteče, povodí
 • stanovisko správce povodí
 • vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla do vod povrchových
 • Souhlas dle § 15 zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
 • HG posudek - vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 vodního zákona v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla přes půdní vrstvy do vod podzemních
 • projektová dokumentace stavby (projekt), zpracována ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě, ve třech vyhotoveních

S účinností od 1. 3. 2016 vzešlo v platnost Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

© stockphotopro - fotolia.com

Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních:

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních obsahuje vedle obecných náležitostí:

 1. dobu, na kterou se povolení vydává,
 2. způsob vypouštění odpadních vod,
 3. určení místa nebo míst, ve kterých dochází k vypouštění odpadních vod, v souřadnicích X, Y označujících polohopisnou složku v souřadnicovém systému S-JTSK, pro které je povolení vydáno, s číslem hydrogeologického rajónu, útvaru podzemních vod a hydrologickým číslem pořadí povodí,
 4. maximální roční množství vypouštěných odpadních vod,
 5. emisní limity, kterými jsou nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod, které je nutno dodržet v místě odběru vzorků,
 6. způsob, četnost, typ a místo odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod,
 7. způsob stanovení množství vypouštěných odpadních vod,
 8. způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod podle jednotlivých ukazatelů znečištění uvedených v povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle příslušné technické normy; není-li příslušná technická norma vydána, stanoví způsob rozboru vodoprávní úřad individuálně na základě dostupných podkladů,
 9. způsob vyhodnocení výsledků rozborů jednotlivých ukazatelů znečištění a výsledků měření a stanovení objemu vypouštěných odpadních vod do vod podzemních a zjištěného množství vypouštěných znečišťujících látek pro účely evidence a kontroly,
 10. způsob, formu, četnost a termín předávání výsledků měření vodoprávnímu úřadu.

Více o tom, jaké jsou přípustné hodnoty znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních si můžete přečíst příště ve druhém díle seriálu.

Hellstein spol. s r.o.

logo
Sídlo společnosti
Vlčovice 11
74221 Kopřivnice

telefon: +420 556 840 540
e-mail: obchod@hellstein.cz

web: hellstein.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Čtěte i další díly seriálu

 1. Přípustné hodnoty znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních
 2. Vyřízení a schválení čistírny odpadních vod můžete přenechat odborníkům

Mohlo by vás zajímat