REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Jakou zvolit základovou desku

Rozhodnutí o volbě konstrukce základové desky je proces, který ovlivňuje několik faktorů – velkou roli hraje rovinatost terénu, požadavky na výšku základové desky v souvislosti s okolím a také skutečnost, zda bude dům postaven v pasivním nebo jiném standardu.

Opomenout by se nemělo ani složení a únosnost podloží, úroveň hladiny spodní vody a nebezpečí záplavové vlny. Cena by proto neměla být pro tak důležité rozhodnutí primárním hlediskem, neboť základová konstrukce patří k nejdůležitějším článkům stavby.

V případě poruchy základové desky může dojít k významným změnám celé konstrukce domu a jakékoliv pozdější opravy jsou z technologického i finančního hlediska náročné. Základová deska domu přenáší statické i dynamické zatížení objektu do podloží, což znamená, že musí být stabilní. Zároveň však musí splňovat energetické požadavky dané typem stavby – čím lepší zateplení, tím náročnější bude konstrukce desky. Konstrukčně nejnáročnější desky tedy mají pasivní domy.

Klasika na štěrku

Z technologického hlediska tvoří nejjednodušší základovou desku betonové základové pásy zapuštěné do zeminy s celoplošnou navážkou štěrku a finální železobetonovou deskou. Je ale důležité, aby bylo štěrkové podloží dostatečně zhutněné. V opačném případě by mohlo docházet k sesedání a tvorbě dutin pod deskou. Nezbytná je rovněž kvalitní hydroizolace, protože betonová deska je v přímém kontaktu se štěrkovým podložím. K nevýhodám tohoto řešení patří skutečnost, že tepelná izolace se řeší ve skladbě podlahy, čili nad deskou.

Zejména u nízkoenergetických a pasivních domů bývá tloušťka tepelné izolace vysoká a po zatížení podlah může docházet k jejímu stlačování a sesednutí. Například v případě požadovaného minimálního součinitele prostupu tepla U = 0,2 až 0,1 W/m2.K je nutné počítat s přibližně 30cm vrstvou tepelné izolace. Nevýhody jsou vykoupeny jednoduchostí stavby a cenou, ale je třeba připomenout, že pravidlo nízké ceny platí pro desky v rovinatém terénu. Pokud stavíme ve svahu, pak může cena šplhat nahoru vlivem vysoké navážky štěrku.

Pěnosklo jako ideální izolant

Odlišným řešením je základová deska plošně umístěná na pěnoskle. V tomto případě se nerealizují základové pásy, ale v zemině se vyhloubí základová spára. Do ní se vloží geotextilie, na kterou se nasype a zhutní vrstva pěnoskla (nepravidelné kusy o velikosti zhruba 4 cm). V případě nízkoenergetických a pasivních domů má tato vrstva výšku 50 až 60 cm.

Na zhutněné pěnosklo se opět položí geotextilie, PE fólie a následuje vlastní betonová deska (obvykle drátkobeton, který stavbu urychluje). Výhodou této samonosné základové desky jsou významně vyšší tepelně izolační vlastnosti, takže v podlaze se aplikuje pouze minimální tloušťka izolace (kolem pěti centimetrů) a to především tehdy, když investor počítá s podlahovým topením.

Nevýhodou je nutnost spádování základové spáry a vytvoření systému drenáží, protože zaplavení vrstvy pěnoskla vodou výrazně snižuje jeho tepelně izolační vlastnosti. Ty mohou být negativně ovlivněny také špatným zhutněním. Při přehutnění nedosahuje vrstva pěnoskla očekávaných tepelně izolačních parametrů a naopak málo zhutněné pěnosklo může zapříčinit problémy se statikou stavby. Díky pracnosti je samonosná deska na pěnoskle dražší, ale investor může ušetřit zejména v případě nízkoenergetických a pasivních domů náklady na stavební práce a materiál nad deskou. Také v tomto případě se doporučuje realizovat na desce kvalitní hydroizolaci.

Základová deska na extrudovaném polystyrenu

Filozofií tohoto řešení je vytvoření kompaktní vany z extrudovaného polystyrenu v plošné odkopávce, do níž se zabetonuje vlastní samonosná deska. Izolovaná je zespoda i z boku, a má proto vznikající tepelně izolační vlastnosti. Pod polystyrenovou vanou je štěrkový podklad z různých frakcí, který je zakončen pískovou vyrovnávací vrstvou. Dokonalá rovinnost je v tomto případě nutná, aby nedocházelo k ohybovým momentům a deformacím polystyrenových dílů.

Polystyrenové desky s pevností až 700 kPa se kladou systémem pero – drážka, což přispívá k absenci tepelných mostů. Nevýhodou tohoto řešení je pracnost a vyšší technologická kázeň na stavbě, což se promítá do ceny. Investor však může počítat s tím, že deska na extrudovaném polystyrenu bude tepelně i vlhkostně nepropustná a bude mít vysokou nosnost i stabilitu.

Základová deska Elegohouse s integrovanou izolací

Inovativní základovou desku Elegohouse tvoří samonosná konstrukce nezávislá na podkladu, která je formována železobetonovými nosníky a masivními izolačními vložkami z polystyrenu. Ty navíc fungují jako ztracené bednění se samozhutnitelným betonem CEMEX COMPACTON. Deska je uložena na základové nadezdívce z tvárnic ztraceného bednění rovněž zalitými betonem. Tím vznikne vzduchová mezera mezi deskou a zeminou, která plní funkci spolehlivé ochrany proti vzlínající vlhkosti. Tvárnice ztraceného bednění jsou usazeny na tradičních betonových základových pasech. Vytvořený sokl se rovněž izoluje pomocí minimálně osmi centimetry polystyrenové izolace, která může být doplněna do větších mocností v průběhu hrubé stavby.

Půdorys nadezdívky je opatřen izolační podložkou z extrudovaného polystyrenu (XPS 700 kPa tl. 4 až 8 cm), jež přerušuje tepelný most a zamezuje vzlínání vlhkosti. Na tuto podložku se usazují zmíněné železobetonové nosníky základové desky Elegohouse. Největší předností tohoto řešení jsou nadstandardní tepelně izolační vlastnosti, které lze ovlivňovat zvolenou výškou izolační polystyrenové vložky. Proto není nutná další izolace v podlaze domu, čímž se celá stavba zjednodušuje a zlevňuje.

K dalším přednostem patří rychlost realizace (například deska o ploše 100 m² je hotova za sedm dní), absence tepelných mostů a nezávislost na provedení a stabilitě zhutněného podsypu. Vzduchová mezera mezi zeminou a deskou může být také provětrávaná jak z boku, tak směrem nahoru, což je výhodné zejména pro pozemky s vyšším radonovým indexem.

Existují dokonce případy, že u velmi svažitého pozemku lze vzduchovou mezeru využít jako skladovací prostor, který má ještě tu výhodu, že se snadno kontroluje. Protože polystyrenové vložky použité v desce Elegohouse nejsou zatěžovány UV zářením a výkyvy teplot, mají extrémně dlouhou životnost, stejně jako celý systém.

Základová deska Elegohouse je díky svým vlastnostem ideálním řešením pro nízkoenergetické a pasivní domy Všechny stavby základových desek Elegohouse, jak pro soukromé investory, tak pro stavební společnosti, provádí na klíč pouze společnost CEMEX Elegohouse. Tím je zaručena maximální kvalita a odbornost. Za zmínku stojí, že za tři roky od uvedení na trh bylo v České republice realizováno okolo 120 až 130 desek.

V čem lidé nejčastěji chybují při zakládání staveb?

Při výstavbě základových konstrukcí je nejdůležitější dodržet hloubku založení (nezámrznou hloubku, popř. únosnost základové spáry), šíři pasů a předepsané pevností třídy betonových směsi včetně stupně vlivu prostředí popřípadě vyztužení. Dále je důležité dostatečné zhutnění zemní pláně a štěrkového podloží včetně zkoušky tohoto zhutnění, aby nedocházelo v budoucnu k sesedání podloží pod podkladní deskou.

Nutno si též dávat pozor na teploty při samotné betonáží a následné ošetření čerstvé betonové směsi (platí to pro letní i zimní měsíce). Sepsali jsme pro vás nejčastější otázky a odpovědi. Nebo se také můžete obrátit přímo na odborníka: petr.hoke@cemex.com.

CENOVÁ  NABÍDKA

CEMEX Czech Republic, s.r.o.

logo
Laurinova 2800/4
155 00 Praha 5 - Stodůlky

telefon: +420 257 257 400
e-mail: info@cemex.cz

web: www.cemex.cz, www.podlaha.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Základy stavby

Zdroj: Fotolia.com - deyan-georgiev

Jaké průzkumy pozemku si zajistit před stavbou rodinného domu

Jaké průzkumy pozemku si zajistit při novostavbě rodinného domu, které z nich jsou povinné, které nepovinné a v které fázi projektu se průzkumy mají provádět? Mezi stavebníky panuje zmatek ohledně průzkumů pozemku. V zásadě se jedná o čtyři průzkumy. Pojďme si je přiblížit.

Stavbu nového mostu v Olomouci komplikují základy toho starého

Stavbu nového mostu v Olomouci komplikují základy toho starého

Stavba nového mostu přes řeku Moravu v Komenského ulici poblíž centra Olomouce se nečekaně komplikuje. Dělníci se totiž potýkají s problémy při zakládání tělesa nového mostu. Starý most, který byl v létě zbourán, byl postaven jinak než se předpokládalo. Řekl to mluvčí radnice Michal Folta. Stavba je součástí ...

Zdroj: Fotolia.com - janny2

Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?

Rozhodnete se stavět rodinný dům. Máte projekt, máte všechny potřebné podklady a běžíte s nimi na úřad. Podáte si žádosti o potřebná povolení na stavebním úřadě a čekáte. A čekáte, a čekáte až vám dojde trpělivost, zajdete se zeptat, jak to s žádostí vypadá. Ne vždy se dozvíte příjemné zprávy. Úřady mají na svoji ...

Stavební deník je možné vést i on-line

Stavební deník je možné vést i on-line

Stavební deník je důležitý dokument. Není to jen „zase nějaký papír co po mě chce úřad“ ale důležitý důkazní materiál v případě, že se vyskytne potřeba reklamace či poruch stavby. Jeho zápisy mohou být důležité i při hledání příčin poruch i na stavbách svépomocí. Je v něm zapsáno vše podstatné – například jaké bylo ...

REKLAMA
REKLAMA