Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Růst stavební produkce v březnu pokračoval

Stavební produkce v březnu 2014 vzrostla meziročně reálně o 12,8 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 8,8 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota vzrostla o 2,7 %. Bylo zahájeno meziročně o 3,1 % bytů méně. Dokončeno bylo o 11,4 % bytů méně.
Růst stavební produkce v březnu pokračoval

Stavební produkce v březnu 2014 vzrostla meziročně reálně o 12,8 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v březnu 2014 meziměsíčně nižší o 1,1 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 19,0 % (příspěvek +13,7 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 3,3 % (příspěvek -0,9 p. b.). Na růst stavební produkce mělo významný vliv velmi teplé počasí i nízká srovnávací základna. Stavební produkce od počátku roku do konce března 2014 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 33,8 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v březnu 2014 meziročněsnížil o 6,6 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 0,8 % a činila 27 197 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v březnu 2014 meziročně snížil o 8,8 %, stavební úřady jich vydaly 6 578. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 19,3 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 vzrostla o 2,7 %.

Počet zahájených bytů v březnu 2014 meziročně poklesl o 3,1 % a dosáhl hodnoty 2 159 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 6,7 %, u bytů v bytových domech došlo k poklesu o 26,3 %.

Počet dokončených bytů v březnu 2014 meziročně klesl o 11,4 % a činil  1 819 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech se snížil o 2,5 %, v bytových domech klesl o 19,5 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v únoru 2014 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 5,5 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 5,9 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 3,9 %.

Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba

 Index (stejné období předchozího roku = 100)
březen 2014 p)prosinec 2013 až únor 2014 p)leden až březen 2014 p)duben 2013 až březen 2014 p)
Index stavební produkce 112,8 104,5 108,4 96,0
v tom: pozemní stavitelství 119,0 103,7 111,0 97,7
  inženýrské stavitelství 96,7 107,1 100,1 92,2
Počet vydaných stavebních povolení 91,2 78,5 83,4 83,9
v tom: nová výstavba 86,6 72,0 77,6 82,1
  změna dokončených staveb 97,5 87,8 91,4 86,2
Orientační hodnota staveb 102,7 102,6 108,7 86,6
v tom: nová výstavba 98,0 90,6 97,0 91,7
  změna dokončených staveb 110,5 130,7 130,5 79,5
Zahájené byty 96,9 104,9 104,8 99,4
z celku: v rodinných domech 106,7 81,4 91,3 86,7
  v bytových domech 73,7 225,3 119,8 170,0
Dokončené byty 88,6 82,2 92,5 83,4
z celku: v rodinných domech 97,5 79,5 87,9 86,8
  v bytových domech 80,5 85,6 108,1 81,7

p) předběžné údaje

Poznámka:

  • Index stavební produkce (ISP)  je základní ukazatel konjunkturální statistiky stavebnictví. Při jeho výpočtu se vychází z vývoje stavebních prací ZSV přeceněných do stálých cen. Index je primárně počítán jako měsíční bazický index. Je publikován za celou populaci podniků s převažující stavební činností.
  • Povolené stavby jsou všechny stavby, na které bylo vydáno stavební povolení nebo ohlášení nebo byly evidovány na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 a ve zkráceném stavebním řízení autorizovaným inspektorem podle § .
    • Stavebním povolením se rozumí stavební povolení podle § 115 Stavebního zákona se závaznými podmínkami pro provedení a užívání.
  • Orientační hodnota staveb zahrnuje celkové odhadované náklady staveb, které byly povoleny. Jedná se o veškeré náklady související s prípravou, realizací a s uvedením staveb do provozu (v běžných cenách). Nejde o konecné náklady stavby.
  • Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a mohou tomuto účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky. Do počtu bytů se započítávají i samostatné pokoje v žákovských domovech, vysokoškolských kolejích, domovech pracujícího dorostu a pokoje ve svobodárnách, které nejsou obhospodařovány obecními úřady.
    • Byty zahájené jsou od roku 2006 byty v těch domech, jejichž výstavba byla ve sledovaném období povolena na základě vydaného stavebního povolení a od roku 2007 na základě vydaného stavebního povolení nebo stavebního ohlášení, a to bez ohledu na to, zda tyto byty byly ve sledovaném období dokončeny či nikoliv. Za dům je pro účely této definice považován rodinný dům, bytový dům, nástavba, vestavba nebo přístavba k oběma uvedeným domům, dům s pečovatelskou službou a domov-penzion, nebytový objekt (služební byty - zpravidla mimo bytové objekty) a jakýkoliv nebytový prostor, jehož adaptací vznikne nový byt.
    • Byty dokončené jsou byty, na které ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl příslušným stavebním úřadem do konce sledovaného období podle § 122 vystaven kolaudační souhlas.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

rodinné domy

Stavební produkce v červnu vzrostla

Stavební produkce v červnu 2014 vzrostla meziročně reálně o 5,1 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 1,2 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 1,3 %. Bylo zahájeno meziročně o 45,0 % bytů více. Dokončeno bylo o 14,7 % bytů více.

REKLAMA