REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Označení výrobku CE - Co znamená?

Jaký je význam označení výrobku CE a prohlášení o zabudování pro vzduchotechnické jednotky? Označení CE je potvrzení výrobce produktu, které říká, že produkt splňuje podle nařízení EU 765/2008 všechny platné požadavky pro tento produkt. Označení CE není značkou kvality.
Zdroj: Hoval

Aby výrobek získal označení CE, musí výrobce provést posouzení shody, které musí zahrnovat níže uvedené body. Výrobce nese konečnou zodpovědnost za shodu výrobku s ustanoveními příslušných směrnic:

 1. Stanovení ohledně právních předpisů.
 2. Vyhotovení seznamu aplikovaných směrnic.
 3. Vyhodnocení rizik a garance, že produkt splňuje platné požadavky.
 4. Vyhotovení potřebné technické dokumentace.
 5. Poskytnutí návodu k obsluze.

Jsou-li splněny všechny výše uvedené body, může být provedena poslední fáze vystavení prohlášení o shodě dodávaného produktu.

Posouzení rizik (podle EN ISO 12100) je důležitou součástí této metodiky. Poskytuje vysvětlení možných rizik, které přístroj v může skrývat, případná rizika ublížení na zdraví, a o opatření, která musí být dodržena, jako prevence případných následků.

Zákazník neobdrží podrobný dokument o certifikaci. Dokumenty zůstávají u výrobce a v případě potřeby musí být předloženy vládním nebo kontrolním úřadům. Například jsou-li vzneseny námitky proti požadavkům na zdraví a bezpečnost osob a tyto dokumenty nemohou být na žádost předloženy, nemá produkt platnou CE certifikaci a vychází se z toho, že se jedná o vadu materiálu.

Označení CE a vzduchotechnické jednotky: (HVAC: Heating = vytápění, Ventilating = větrání, Air-Conditioning = klimatizace)

Jaká je situace se vzduchotechnickými jednotkami?

Podle výše uvedeného bodu 1 vztahující se platné evropské předpisy a směrnice pro vytápěcí, větrací a klimatizační zařízení:

 • Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EG (ES) (stanovuje harmonizaci požadavku na bezpečnost práce strojů).
 • ErP směrnice 2009/125/EG (ES) známá také jako směrnice o ekodesignu (stanovuje základní požadavky pro návrh zařízení šetrného k životnímu prostředí pro výrobky spotřebovávající energii).
 • Směrnice o elektrických zařízeních nízkého napětí 2014/35/EU (stanovuje dříve vystavované prohlášení o shodě, dnes prohlášení o vlastnostech pro vmontované díly jako motory).
 • EMV směrnice 2004/108/EG (od 19.04.2016 je platná nová směrnice EMC 2014/30/EU) (Stanovuje požadavky pro elektromagnetickou kompatibilitu součástek, odolnost vůči účinkům vnějšího elektromagnetického pole na elektrické konstrukční díly, přípustnou míru rušení vlivem emitace elektromagnetického vlnění vně zařízení).

V závislosti na vybavení jednotek a způsobu, jakým budou jednotky využívány, mohou být aplikovány další směrnice (viz. bod 2).
Ty mohou například také zahrnovat:

 • Směrnice o tlakových zařízeních 97/23/EG (Směrnice o tlakových zařízeních 97/23/EG byla přepracovaná na směrnici 2014/68/EU) (Například pokud je jednotka integrována do soustavy s vyšším pracovním přetlakem nebo teplotou >120 °C, danou příslušným předpisem).
 • Směrnice o plynových spotřebičích 90/396 / EG (od 21.dubna 2018 je platná nová směrnice 2009/124/EC) (vztahuje se na přístroje, které spalují hořlavé látky plynného skupenství).
 • CPD (nyní je správně CPR, CPD platilo pro starší směrnici) / nařízení o stavebních výrobcích EU 305/2011 (pro zařízení pro odvod spalin).
 • ATEX směrnice 2014/34/EU (pro ochranu výrobků určených pro využití v prostředích s nebezpečím výbuchu).

A jaké jsou požadavky směrnice o strojních zařízeních?

Směrnice o strojních zařízeních popisuje postup posouzení shody, který musí být aplikován na strojní zařízení včetně vzduchotechnických jednotek. Směrnice rozlišuje mezi:

 • hotovými výrobky, které jsou připraveny k provozu, a neúplnými výrobky, které nemohou být samostatně provozovány bez dalších opatření.
 • Klimatizační jednotky se považují za hotové výrobky, pokud jsou schopny samostatného provozu. To znamená, že musí být v daném případě vybaveny:
  • měřícími, kontrolními a regulačními systémy
  • integrovanými vytápěcími a/nebo chladícími systémy nebo
  • dalšími regulovanými zařízeními pro vytápění a/nebo chlazení (tím je zařízení po připojení na požadované médium provozu schopné).

Pouze hotové výrobky mohou získat prohlášení o shodě a tedy mohou být označeny CE.

Příkladem neúplných výrobků jsou vzduchotechnické jednotky bez systémů měření a regulace. V souladu se směrnicí o strojních zařízeních nesmějí být tyto výrobky označeny značkou CE. Místo toho jsou dodány s prohlášením o zabudování neúplného výrobku a s montážním návodem. V tomto prohlášení musí výrobce uvést, jaké požadavky směrnice o strojních zařízeních platí pro tyto neúplné výrobky a jaké požadavky musí být dodrženy při jejich aplikaci. Je důležité poznamenat, že neúplné výrobky smějí být uvedeny do provozu nejdříve po splnění odpovídajících požadavků prohlášení o shodě. Poté co byly zabudovány v aplikacích, které jsou vhodné pro jejich použití (např. po instalaci vhodného systému měření a regulace).

Více o našich vzduchotechnických jednotkách najdete na stránkách výrobce Hoval v sekci Produkty.

Hoval spol. s r.o.

logo
Republikánská 45
31204 Plzeň

telefon: +420 377 261 002
e-mail: info@hoval.cz

web: www.hoval.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

V pohodě i během pylové sezóny? Řízené větrání umožní alergikům doma volně dýchat

V pohodě i během pylové sezóny? Řízené větrání umožní alergikům doma volně dýchat

Pylovou sezónu každý rok zaznamenávají nejen včelstva, ale také alergici, pro které toto období přináší řadu starostí. Jedno z možných řešení je zůstat doma a do volné přírody moc nevycházet. Pyl však nevyhnutelně proniká i do uzavřených prostor, a tak ani zde nemají alergici často klid. Pro tento problém nacházíme…

Plísně se vyskytují všude kolem nás

Plísně se vyskytují všude kolem nás

Lze se rozumným způsobem bránit plísním? Roh místnosti začne tmavnout a skvrna se stále zvětšuje. Zápach, dráždění dýchacích cest, jedovaté spory ohrožující naše zdraví, nevratné poškození stavebních konstrukcí - to vše jsou negativní projevy plísní, způsobujících velké škody. Čí je to vina?

Vlastníte plynový kotel? Nezapomeňte na pravidelné revize

Vlastníte plynový kotel? Nezapomeňte na pravidelné revize

Zima i vytápění je letos už za námi. Právě teď nastává ideální čas na servisní prohlídku vašeho kotle . Pravidelné prohlídky mají několik velmi důležitých předností – sníží spotřebu energie, na příští zimu budete připraveni a váš kotel bude vytápět bez problémů.

Hotel Panorama Royal v Rakousku

Tipy na snížení nákladů za vytápění v hotelech a nemocnicích

Pokud bereme v potaz požadavky na energii, horkou vodu a vytápění, jsou hotely, nemocnice, pečovatelské domy a domovy důchodců velmi specifickou skupinou budov. Vytápění a příprava horké vody jsou jedněmi z nejvyšších nákladů na spotřebu energie. Programy sloužící k dlouhodobému udržení spotřeby pod kontrolou…

REKLAMA