REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Správní poplatky a stavební činnost (II)

Zákon nepřináší jen zdražení, ale umožňuje ve vybraných případech snížení sazby poplatku až na polovinu a to zejména při využití „zjednodušených“ povolovacích postupů (např. územní souhlas, veřejnoprávní smlouva)
Správní poplatky a stavební činnost (II)

Další kapitoly tématu "Správní poplatky a stavební činnost“

  1. Správní poplatky a stavební činnost (I)
  2. Správní poplatky a stavební činnost (II)

Je možné na poplatcích ušetřit?

Zákon nepřináší jen zdražení, ale umožňuje ve vybraných případech snížení sazby poplatku až na polovinu a to zejména při využití „zjednodušených“ povolovacích postupů (např. územní souhlas, veřejnoprávní smlouva)

Osvobození od poplatku

Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Poplatky u místních šetření

Zákon o správních poplatcích v položce 20 zpoplatňuje činnost stavebního úřadu u tzv. místních šetření, a to v sazbách 500,-Kč, 1000,-Kč a 2000,- Kč za hodinu, v závislosti zda jde o pracovní či nepracovní dobu.

Místní šetření nebo ohledání na místě samém prováděné za účelem vydání příslušného oprávnění či kontrolní prohlídka stavby konaná podle plánu kontrolních prohlídek nebo kontrolní prohlídka stavby při oznámení záměru započít s užíváním stavby anebo závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu jsou zahrnuty v ceně poplatku (např.vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení), tudíž nejsou předmětem poplatku. To platí i pro místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení.

Poplatková povinnost u místních šetření je spojena zejména s prodlením stavebníka v dodržení stanovené lhůty, např. poplatek za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby, poplatek za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby.

Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření nebo ohledání na místě prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření nebo ohledání na místě prováděné podle daňového řádu, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle katastrálního zákona místní šetření prováděné podle zákona upravujícího integrovanou prevenci.

Správní poplatky v přehledu

Položka 17 zákona č. 634/2004 Sb.,

1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 1000 Kč
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 5000 Kč
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500 Kč
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše Kč 5000
e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b) 1000 Kč
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 20000 Kč
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300 Kč
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3000 Kč
2. Vydání rozhodnutí o změně využití území
a) do výměry 5000 m2 včetně 1000 Kč
b) nad výměru 5000 m2 3000 Kč
3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 1000 Kč
4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 2000 Kč
5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 5000 Kč
6. Vydání regulačního plánu na žádost 10000 Kč

Položka 18 zákona č. 634/2004 Sb.,

1. Vydání stavebního povolení
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 5000 Kč
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 10000 Kč
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500 Kč
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží Kč 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 5000 Kč
e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení 1000 Kč
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 10000 Kč
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300 Kč
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3000 Kč
2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení 1000 Kč
3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona 1000 Kč
4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3 500 Kč
5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 1000 Kč
6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením 500 Kč
7. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby 1000 Kč
8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby 1000 Kč
9. Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu 1000 Kč
10. Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby 1000 Kč
11. Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby 500 Kč
12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500 Kč
13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby 500 Kč
14. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb 5000 Kč
15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu) 500 Kč
16. Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem 10000 Kč
17. Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora 10000 Kč

JUDr. Petra Adámková, Ph.D

Lektorka, pedagožka, konzultantka s orientací na stavební právo, nový občanský zákoník a jeho vliv na povolování staveb a smluvní vztahy ve výstavbě.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Převzetí stavby z pohledu práva - jak se vyhnout problémům

Převzetí stavby z pohledu práva - jak se vyhnout problémům

Investoři (objednatelé) často podceňují předání stavby. Považují jej za formalitu. Opak je však pravdou. Předání stavby má zásadní dopad do jejich práv. Zjednodušeně řečeno je tento dopad vždy negativní. Podpisem předávacího protokolu se ukončuje fáze výstavby, kdy za stavbu odpovídá zhotovitel. Zároveň začíná fáze…