REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Správní poplatky a stavební činnost (I)

Při přípravě stavebního záměru je pro stavebníka rozhodující cena, a to jak stavby samotné, tak projekční činnosti, která realizaci díla předchází. Mnozí projektanti v rámci zpracování projektu nabízí i doplňkové služby, zejména obstarání „získání“ příslušných oprávnění k realizaci stavby ze strany stavebního úřadu, přičemž mnohdy (často z nezkušenosti) si v rámci nastavení ceny opomíjejí upravit ujednání o tom, že v ceně díla v takto smluveném rozsahu, tzn. vypracování dokumentace včetně inženýrské činnosti, nejsou zahrnuty správní poplatky.
Správní poplatky a stavební činnost (I)

Další kapitoly tématu "Správní poplatky a stavební činnost“

  1. Správní poplatky a stavební činnost (I)
  2. Správní poplatky a stavební činnost (II)

U vybraných stavebních záměrů po novele zákona o správních poplatcích nejde o malé částky, mnohdy mohou dosáhnout desítek tisíc korun, což může způsobit velké finanční ztráty. Znalost správních poplatků však není nutností jen pro projektanty. Rovněž stavebník by v rámci cenové kalkulace měl mít přehled, na kolik ho vyjdou vedlejší nutné výdaje, které s sebou realizace stavby nese. Hovoříme-li o nutných nákladech je třeba poukázat na skutečnost, že bez zaplacení správního poplatku ve vyměřené výši, nedojde k vydání příslušného oprávnění ze strany stavebního úřadu.

Právní úprava a její změny

Prvního ledna loňského roku nabyla účinnosti velká novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) provedená zákonem č.350/2012 Sb. Tímto zákonem došlo zprostředkovaně i k novelizaci zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, který s účinnosti od 1.1.2013 zavedl zpoplatnění vyššího okruhu správních úkonů ze strany stavebních úřadů v oblasti územního rozhodování a povolování staveb, které dosud zpoplatněny nebyly, např

  • poplatek za vydání souhlasu s ohlášenou stavbou
  • poplatek za vydání souhlasu se změnou stavby před dokončením
  • poplatek za vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby,
  • poplatek za vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu

Nové sazby se zavádí i pro změny již vydaných rozhodnutí či prodloužení doby platnosti povolení, a to výše poloviny původní sazby.
Nově je zpoplatněna i žádost o vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb, a to ve výši 5000 Kč.

U stávajících zpoplatněných úkonů (jako bylo vydání územního rozhodnutí, vydání stavebního povolení) došlo k jejich někdy podstatnému navýšení , např.

  • u stavebního povolení došlo k navýšení z 300 Kč na 5000 Kč,
  • u staveb pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbám pro rodinnou rekreaci, u staveb pro bydlení s více jak 3 byty došlo k navýšení z 1000 Kč na 10 000 Kč

K nevyššímu nárustu poplatků došlo u všech ostatních staveb, které nesouvisí s bydlením - stavby neuvedené v sazebníku přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., u položky č. 17, které nejsou zahrnuty pod písmeny a-e), výše poplatku za vydání územního rozhodnutí činí 10.000 Kč a následně stavebního povolení 20.000 Kč, což investorům mnohdy zvýší náklady zejména u malých staveb.

Zásady pro vybírání

Poplatky vyměřuje a vybírá správní úřad příslušný k provedení úkonu - příslušný stavební úřad. Novelizací došlo i k úpravě nových zásad při vybírání poplatků, které rovněž navyšují náklady. Např. je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

A obdobně je tomu i při povolovací fázi, tzn. je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky. V případě vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků.

JUDr. Petra Adámková, Ph.D

Lektorka, pedagožka, konzultantka s orientací na stavební právo, nový občanský zákoník a jeho vliv na povolování staveb a smluvní vztahy ve výstavbě.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Jak koupit bydlení: Právní ochrana

Jak koupit bydlení: Právní ochrana

V souvislosti s koupí nemovitosti doporučujeme spojit se s právní kanceláří a nechat si zkontrolovat všechny dokumenty připravené k podpisu (zprostředkovatelská smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, kupní smlouva) včetně obsahu smlouvy – zejména zda je správně vymezen předmět koupě, způsob úhrady ceny, možnosti…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Soutěž „Vyhraj tuhle káru“

Soutěž „Vyhraj tuhle káru“

SOUTĚŽ "VYHRAJ TUHLE KÁRU"

Vyfoť domov. HELUZ ocení vítěznou fotku tabletem Apple iPad

Vyfoť domov. HELUZ ocení vítěznou fotku tabletem Apple iPad

Společnost HELUZ opět vyhlásila tradiční fotografickou soutěž! Své snímky…

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA