Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Správní poplatky a stavební činnost (I)

Při přípravě stavebního záměru je pro stavebníka rozhodující cena, a to jak stavby samotné, tak projekční činnosti, která realizaci díla předchází. Mnozí projektanti v rámci zpracování projektu nabízí i doplňkové služby, zejména obstarání „získání“ příslušných oprávnění k realizaci stavby ze strany stavebního úřadu, přičemž mnohdy (často z nezkušenosti) si v rámci nastavení ceny opomíjejí upravit ujednání o tom, že v ceně díla v takto smluveném rozsahu, tzn. vypracování dokumentace včetně inženýrské činnosti, nejsou zahrnuty správní poplatky.
Správní poplatky a stavební činnost (I)

Další kapitoly tématu "Správní poplatky a stavební činnost“

  1. Správní poplatky a stavební činnost (I)
  2. Správní poplatky a stavební činnost (II)

U vybraných stavebních záměrů po novele zákona o správních poplatcích nejde o malé částky, mnohdy mohou dosáhnout desítek tisíc korun, což může způsobit velké finanční ztráty. Znalost správních poplatků však není nutností jen pro projektanty. Rovněž stavebník by v rámci cenové kalkulace měl mít přehled, na kolik ho vyjdou vedlejší nutné výdaje, které s sebou realizace stavby nese. Hovoříme-li o nutných nákladech je třeba poukázat na skutečnost, že bez zaplacení správního poplatku ve vyměřené výši, nedojde k vydání příslušného oprávnění ze strany stavebního úřadu.

Právní úprava a její změny

Prvního ledna loňského roku nabyla účinnosti velká novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) provedená zákonem č.350/2012 Sb. Tímto zákonem došlo zprostředkovaně i k novelizaci zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, který s účinnosti od 1.1.2013 zavedl zpoplatnění vyššího okruhu správních úkonů ze strany stavebních úřadů v oblasti územního rozhodování a povolování staveb, které dosud zpoplatněny nebyly, např

  • poplatek za vydání souhlasu s ohlášenou stavbou
  • poplatek za vydání souhlasu se změnou stavby před dokončením
  • poplatek za vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby,
  • poplatek za vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu

Nové sazby se zavádí i pro změny již vydaných rozhodnutí či prodloužení doby platnosti povolení, a to výše poloviny původní sazby.
Nově je zpoplatněna i žádost o vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb, a to ve výši 5000 Kč.

U stávajících zpoplatněných úkonů (jako bylo vydání územního rozhodnutí, vydání stavebního povolení) došlo k jejich někdy podstatnému navýšení , např.

  • u stavebního povolení došlo k navýšení z 300 Kč na 5000 Kč,
  • u staveb pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbám pro rodinnou rekreaci, u staveb pro bydlení s více jak 3 byty došlo k navýšení z 1000 Kč na 10 000 Kč

K nevyššímu nárustu poplatků došlo u všech ostatních staveb, které nesouvisí s bydlením - stavby neuvedené v sazebníku přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., u položky č. 17, které nejsou zahrnuty pod písmeny a-e), výše poplatku za vydání územního rozhodnutí činí 10.000 Kč a následně stavebního povolení 20.000 Kč, což investorům mnohdy zvýší náklady zejména u malých staveb.

Zásady pro vybírání

Poplatky vyměřuje a vybírá správní úřad příslušný k provedení úkonu - příslušný stavební úřad. Novelizací došlo i k úpravě nových zásad při vybírání poplatků, které rovněž navyšují náklady. Např. je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

A obdobně je tomu i při povolovací fázi, tzn. je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky. V případě vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků.

JUDr. Petra Adámková, Ph.D

Lektorka, pedagožka, konzultantka s orientací na stavební právo, nový občanský zákoník a jeho vliv na povolování staveb a smluvní vztahy ve výstavbě.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Jak koupit bydlení: Právní ochrana

Jak koupit bydlení: Právní ochrana

V souvislosti s koupí nemovitosti doporučujeme spojit se s právní kanceláří a nechat si zkontrolovat všechny dokumenty připravené k podpisu (zprostředkovatelská smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, kupní smlouva) včetně obsahu smlouvy – zejména zda je správně vymezen předmět koupě, způsob úhrady ceny, možnosti…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA