REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Výztužné mříže - cesta k prodloužení životnosti vozovek

Rozbité silnice po zimě způsobí každoročně miliardové škody a jejich opravy pro investory často znamenají vynaložení nemalých částek. Řešením je použití výztužných systému do asfaltových vrstev.

Výztužné mříže GlasGrid jsou vyrobeny pletením ze skelných vláken zajišťujících vysokou tuhost a pevnost v tahu. Geomříž je potažena patentovaným elastomerovým polymerem s ochrannou funkcí proti poškození skelných vláken po instalaci a pojíždění mechanizace po geomříži. Jedná se o unikátní geomříž, která absorbuje napětí, horizontálně jej rozptyluje, a tím zpomaluje vznik reflexních trhlin a několikanásobně tak prodlužuje životnost vozovek a snižuje náklady na opravy a údržbu. Pokládka probíhá ručně či strojně, instalace je rychlá a snadná. Po svém využití je mřížka recyklovatelná. 

Nejčastěji používaný typ je GG. Je vyráběn v několika verzích pevnosti od 50 kN/m až po 200 kN/m. Jde o pletenou sklovláknitou mříž opatřenou patentovaným polymerem s nanesenou vrstvou lepidla. Samolepicí vrstva se aktivuje přítlakem k povrchu. Používá se na vyrovnávací vrstvu bez nutnosti použití spojovacího postřiku. Překrytí pásů mříže po stranách musí být minimálně 5 cm, v délce  10 – 15 cm. GlasGrid se musí pokládat s minimálními záhyby. Tomuto problému je možné zabránit dostatečným napínáním při odvíjení. Vznikne-li záhyb větší než 25 mm, je nutné jej proříznout a přeložit po směru pokládky vrchní vrstvy. Samolepicí mříž lze použít na letištní plochy, dálnice a silnice, parkoviště, odstavné a průmyslové plochy.   

Na frézovaný povrch s maximální hloubkou rýh 6 mm  je určen kompozitní systém GlasGrid CGL. Jde o produkt skládající se ze sklovláknité mříže potažené patentovaným polymerem a netkané polypropylenové textilie zajišťující optimální absorpci spojovacího postřiku, a to 0,9l/m postřiku s minimálním obsahem 65 %  asfaltu. GlasGrid CGL musí být aplikován ihned po nanesení spojovacího postřiku. K dostatečnému přilepení je nutné použít kartáče nebo válec. Překrytí pásů je stejné jako u GG typu.  Asfaltová vrstva se nanáší po vyštěpení spojovacího postřiku. Mříž má široké použití a lze ji aplikovat na letištní plochy, dálnice a silnice, parkoviště, odstavné a průmyslové plochy.   

Pro lokální opravy je určen GlasGrid PG. Skládá ze tří vrstev: polymerem potažené mříže, vliesu a vrstvy modifikovaného asfaltu a  je speciálně vyvinutý pro manuální opravu malých ploch a může být instalován přímo na vyfrézovaný povrch bez další přípravy a použití spojovacího postřiku. Nanáší se lepivou asfaltovou vrstvou směrem k vyfrézovanému povrchu a přitlačí se k ploše. Následuje vrchní vrstva asfaltu. Další variantou pro rychlou opravu je GlasGrid PM -  systém vhodný pro opravy různých typů vpustí a revizních šachet. Má stejné vlastnosti jako GlasGrid PG, ze kterého je vyroben.

Všechny typy geomříží GlasGrid musí být překryty asfaltem ve stejný den aplikace a nesmí být aplikovány za deštivého a mrazivého počasí.   

Testování

GlasGrid prošel testováním na zrychleném zátěžovém modelu v IFFSTAR ve Francii po dobu 5ti měsíců. Tato zátěž simuluje 10 let dopravního zatížení. Po ukončení testu bylo prokázáno, že na povrchu bez použití GlasGrid došlo k vývoji trhlin. Naopak úsek vyztužený GlasGridm 100 kN/m prokázal minimálni vznik trhlin.

Pomocí Leutnerovy zkoušky ve střihu bylo zjištěno, že GlasGrid poskytuje vysoce efektivní spojení mezi vrstvami. Při zkoušce dosahovaly výsledné hodnoty mnohem vyšší hodnoty, než byl minimální požadavek na 15 kN.

GlasGrid byl v RWTH Univerzitě Cáchy testován pomocí 4-bodové únavové zkoušky na trámečcích, přičemž měla být posouzena odolnost v ohybu. Mříž byla podrobena zatížení 240 N a při frekvenci 5Hz s různou amplitudou +/- 40 N. Výsledky indikovaly zlepšení při ohybu v trámečku až o 300 %.

Stejná univerzita testovala také frézovatelnost a recyklovatelnost. Pro test bylo použito mřížky v tahové pevnosti 200 kN/m, překryté 4cm asfaltovou vrstvou. Po vyfrézování nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky. Dále byl recyklát se skelnými vlákny použit pro další testování. Došlo ke zvýšení pevnostních charakteristik a po opětovném použití do konstrukce vozovky vykazoval recyklát lepších výsledků.

Projekty

Silnice I/48 Starý Jičín – Palačov, Česká republika

Rekonstruke cesty I. třídy. Navržený postup spočíval v odfrézování obrusné a ložné vrstvy v hloubce 16 cm. Před aplikací samolepicí mříže GG byla položena 3cm vyrovnávací vrstva. Šlo o celoplošnou opravu v rozsahu 61 000 m2. Díky systému GlasGrid® se samolepicí vrstvou byla dosaženo bezproblémové pokládky; spojovací postřik byl tím pádem nanesen až po aplikaci mříže.

Silnice I/50 Nováky – Handlová

Rekonstrukce cesty I. třídy v úsecích I/50 Nováky – Prievidza a I/50 Veľká Čausa – Handlová. Při opravě byla odfrézovaná obrusná vrstva a přímo na odfrézovaný povrch se pokládala výztužná mříž GG 8501, a to i přestože je tato mříž určena převážně na vyrovnávací vrstvu. U toho projektu se ukázalo, že pokud je frézování jemné a povrch je důkladně očištěn je za předpokladu dodržení všech aplikačních doporučení možné použít samolepicí mříž přímo na odfrézovaný povrch. 

Mezinárodní letiště Luqa, Malta

Rekonstrukce 6 700 m2 příletové/odletové dráhy 23-05 mezinárodního letiště na Maltě. Obrusná vrstva byla vyfrézovaná do hloubky 5cm. Na připravený povrch se aplikovala kompozitní výztužná mříž CG50L, která je určena pro aplikaci na frézovaný povrch. Asfaltová pokrývka tvořila 5cm po zhutnění.

Sklovláknité  mříže GlasGrid vyztužují plochy více než 150 letišť po celém světě.

Závěr

Na základě více než pětadvacetiletých zkušeností a praxe z úspěšných instalací po celém světě zajišťuje GlasGrid více než 50 % úspor v budoucích investicích po dobu životnosti vozovky. Nejčastěji jsou mříže aplikovány na velkých dopravních stavbách, ale své místo mají i při výstavbě a opravách přístupových komunikací a lokálních opravách.

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

logo
Sokolovská 106
57021 Litomyšl

telefon: 00420 461 651 110
e-mail: marketing_adfors_cpe@saint-gobain.com

web: eu.adfors.com/cs

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Jak úspěšně bojovat s reflexními trhlinami v asfaltových vrstvách dopravních staveb

Jak úspěšně bojovat s reflexními trhlinami v asfaltových vrstvách dopravních staveb

Tvorba reflexních trhlin v asfaltovém betonu obecně nastává v důsledku vlivu prostředí, zejména teploty a opakované zátěže. Pro zesílení asfaltových konstrukčních vrstev nebo jako relativně nepropustná mezivrstva ovlivňující dlouhodobé vlastnosti konstrukce jsou využívány různé výztužné prvky.