REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Přiznání k dani z příjmů právnických osob společenství vlastníků v podmínkách roku 2015

Ke správě bytových domů rozdělených na samostatné bytové jednotky se zakládají tzv. Společenství vlastníků jednotek. Tyto „SVJ“ jsou účetní jednotkou a to znamená, že musí sestavovat účetní uzávěrku, registrovat se k dani na finančním úřadě. Jaká pro SVJ platí pravidla? A jak je tato problematika řešena ve vašem domě? Pokud vlastníte byt, měli byste se seznámit s následujícím článkem.
Přiznání k dani z příjmů právnických osob společenství vlastníků v podmínkách roku 2015

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Jako taková je jak účetní jednotkou vedoucí v souladu s ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyhlášky 504/2002 Sb. účetnictví, tak i daňovým subjektem podléhajícím (mimo jiné) dani z příjmů právnických osob.

To, že je účetní jednotkou, pro ni mimo jiné znamená, že musí vždy sestavit účetní závěrku (tj. rozvahu, výsledovku a přílohu). To, že podléhá dani z příjmů právnických osob, však neznamená, že se vždy musí k této dani registrovat na příslušném finančním úřadu, a tedy i podávat příslušná přiznání vč. úhrady daně. Tento článek si proto klade za cíl nastínit základní pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob ve vztahu ke společenstvím vlastníků (dále jen „SVJ“).

Do konce roku 2013 bylo SVJ považováno za poplatníka, který není založen nebo zřízen za účelem podnikání. S účinností od 1. 1. 2014 tomu tak již není (tj. není nově považováno za „veřejně prospěšného poplatníka“, a to v souladu s ustanovením § 17a odst. 2 písm. e) ZDP). Neznamená to však, že bude podléhat zdanění stejně jako „běžní“ poplatníci - podnikatelé. V úvahu je totiž nutno brát zejména následující ustanovení zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“):

 1. 18 odst. 2 písm. f), dle kterého nejsou předmětem daně SVJ příjmy z 
  1. dotací,
  2. příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,
  3. úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor,
 2. 25 odst. 1 písm. i), dle kterého se za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména výdaje (náklady) vynaložené na příjmy, které nejsou předmětem daně, na příjmy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně,
 3. 36 odst. 9 písm. b), dle kterého podléhá zvláštní sazbě dani (dále jen „srážková daň“) ve výši 19% úrokový příjem z účtu u SVJ.
 4. 38mb písm. b), dle kterého není povinno podat daňové přiznání SVJ, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
 5. 38mc, dle kterého SVJ, kterému nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob, není povinno sdělit tuto skutečnost správci daně (tj. finančnímu úřadu),
 6. 39a odst. 5, dle kterého SVJ nejsou povinna podat přihlášku k registraci, pokud přijímají pouze příjmy, a) které nejsou předmětem daně, b) které jsou osvobozené od daně, nebo c) z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.

Dále je nutno si uvědomit, že, zdaleka ne všechny příjmy (výnosy), které jsou SVJ uhrazeny třetími stranami, jsou jeho faktickým příjmem. SVJ totiž může v souladu s ustanovením § 8 odst. e) nařízení vlády č. 366/2013 Sb., které v souladu s ustanovením § 1222 občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) upravuje některé záležitosti související s bytovým spoluvlastnictvím (dále jen „nařízení vlády“), provádět činnosti spojené s provozováním společných částí a technických zařízení, která slouží i jiným osobám než vlastníkům jednotek v domě, včetně sjednávání s tím souvisejících smluv. V praxi to znamená, že SVJ může za vlastníky například uzavřít nájemní smlouvu na pronájem společných částí domu (např. na pronájem sušárny jako sklad atp.). Důležité je, že příjmy plynoucí ze společných částí domu (vč. sankcí za jejich pozdní úhradu), nejsou v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 nařízení vlády příjmem SVJ, nýbrž přímo jednotlivých vlastníků. Tyto příjmy se díky tomu neúčtují do výnosů SVJ a proto ani neovlivňují jeho základ daně.

Naopak následující příjmy se dle § 16 odst. 1 nařízení vlády za příjem SVJ považují, proto o nich SVJ účtuje výnosově a zároveň mohou ovlivnit i jeho základ daně. Jedná se zejména o:  

 1. příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku podle § 1180 NOZ,
 2. sankce přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami příspěvků na správu domu a pozemku podle § 1180 NOZ,
 3. sankce přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami za plnění spojená nebo související s užíváním jednotky podle § 1181 NOZ, včetně nedoplatků z jejich vyúčtování, a pokuty za nesplnění povinnosti vlastníka jednotky podle § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty,
 4. úroky z vkladů na bankovních účtech SVJ,
 5. penále, úroky z prodlení a smluvní pokuty zaplacené třetími osobami za porušení povinností ze smluv sjednaných SVJ,
 6. pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných SVJ týkající se společných částí a bonifikace za příznivý škodní průběh a
 7. příjmy plynoucí z nakládání s majetkem SVJ.

Výše uvedené informace pak lze zformulovat do následující tabulky:

Typ příjmu (výnosu) Předmětem daně SVJ Poznámka
příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku dle §1180 NOZ a úhrady za plnění spojená s užíváním jednotek dle 1181 NOZ NE viz § 18 odst. 2 písm. f) ZDP
dotace NE viz § 18 odst. 2 písm. f) ZDP
příjmy z bankovních úroků (lhostejno zda z běžných či např. termínovaných) ANO podléhají srážkové dani dle § 36 odst. 9 písm. b) ZDP, tj. SVJ jsou bankou připsány na účet v čisté výši
sankce uhrazené vlastníky jednotek z důvodu prodlení s platbami příspěvků na správu domu a pozemku dle § 1180 NOZ a prodlení s platbami za plnění spojené s užíváním jednotky dle § 1181 NOZ vč. sankcí dle § 13 zákona č. 67/2013 Sb. ANO v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 písm. a) bod 6 a § 23 odst. 3 písm. b) bod 1 ZDP zpravidla podléhají zdanění až v tom zdaňovacím období, kdy jsou reálně uhrazeny (tj. nikoliv pouze zaúčtovány do výnosů)
sankce uhrazené třetími osobami za porušení povinností ze smluv sjednaných společenstvím (např. úhrada smluvní pokuty stavební firmou opravující fasádu domu atd.) ANO v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 písm. a) bod 6 a § 23 odst. 3 písm. b) bod 1 ZDP zpravidla podléhají zdanění až v tom zdaňovacím období, kdy jsou reálně uhrazeny (tj. nikoliv pouze zaúčtovány do výnosů)
výsledkově účtované pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných společenstvím týkající se společných částí domu a bonifikace za příznivý škodní průběh ANO zdůrazňuji možnost odečtu nákladů krytých pojistným plněním (tj. obecně nákladů na odstranění škod) až do výše tohoto plnění
příjmy z nakládání s majetkem ve vlastnictví SVJ ANO ---

Následující příklady nastiňují způsob vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob v rámci nejčastějších situací, které u SVJ mohou nastat.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Bytový dům

Jak spravovat bytový dům a jak jej rozdělit na bytové jednotky

Nejběžnější a také pro majitele nejvýhodnější je osobní vlastnictví bytu jako samostatné bytové jednotky. Co když ale dům není na jednotlivé jednotky rozdělen? Co když je celý, včetně bytů, vlastněn podílově? Pokud se vlastníci dohodnou, mohou si dům na bytové jednotky rozdělit. Stále však bude zůstávat potřeba…

Právo a byt

Jaké jsou způsoby vlastnictví bytu – spoluvlastnictví a bytová jednotka

Bydlíte v bytě? Nejste v něm pouze v nájmu, ale byt jste si koupili? Možná víte, že pokud se jedná o byt družstevní, nevlastníte přímo byt, ale koupili jste si podíl v družstvu. Existují ale i další varianty vlastnictví bytu. Víte co máte, když vlastníte ideální část domu? Nebo je lepší vlastnit bytovou jednotku?

Příjmy SVJ vs. příjmy jednotlivých vlastníků – komu patří a kdo je daní?

Příjmy SVJ vs. příjmy jednotlivých vlastníků – komu patří a kdo je daní?

Pro správu bytových domů jsou nejčastěji zřizována takzvaná SVJ – společenství vlastníků jednotek. Pro správu budov je nutné mít finanční příjem. Ten lze zajistit jednak příspěvky členů nebo jsou i další možnosti, například pronájem majetku. Existují ale i příjmy prováděné činností SVJ, jejichž příjemcem není SVJ ale…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Střešní krytiny SATJAM jsou nyní za zvýhodněnou cenu a představují tak v době nevyzpytatelného vývoje inflace vhodnou investici. Zdroj: SATJAM s.r.o.

Akční nabídka střešních krytin SATJAM

Akční nabídka střešních krytin SATJAM

REKLAMA
REKLAMA