REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Co je to EIA a k čemu je dobrá?

K tomu, aby bylo možné postavit určitou stavbu, musí stavebník získat ve většině případů od stavebního úřadu nejprve územní rozhodnutí, a následně stavební povolení. U některých staveb však hrozí, že budou svými vlivy (například hlukem, emisemi, vytvářením odpadů apod.) negativně ovlivňovat životní prostředí. V takovém případě musí před vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení proběhnout proces EIA.
Co je to EIA a k čemu je dobrá?

EIA (Environmental Impact Assessment) je proces posouzení vlivů určitého záměru na životní prostředí. V rámci procesu EIA se posuzují vlivy plánovaných staveb a zařízení na veřejné zdraví a na životní prostředí, které zahrnují vlivy na rostliny, živočichy, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky a na jejich vzájemné působení a souvislosti.

Účelem celého procesu EIA je získat objektivní odborný podklad pro vydání navazujících rozhodnutí (tedy především územního rozhodnutí či stavebního povolení) a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti.

Jaké záměry podléhají EIA?

Procesu EIA nepodléhají všechny záměry. Příloha č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí stanovuje, u kterých záměrů bude probíhat posouzení EIA.

V této příloze jsou v Kategorii I. stanoveny jednak záměry, u kterých probíhá celá EIA vždy povinně. Jedná se o rozsáhlé záměry, jakými jsou například výstavba letišť, čistíren odpadních vod nad stanovenou kapacitu nebo stavba nových dálnic.

Druhou skupinu tvoří záměry vyjmenované v Kategorii II.  uvedené přílohy, u kterých musí povinně proběhnout alespoň tzv. zjišťovací řízení. Účelem zjišťovacího řízení je rozhodnout, zda záměr bude podléhat posuzování vlivů na životní prostředí nebo ne. Jedná se o záměry jako například výstavba lihovarů či pivovarů, rekreačních a sportovních areálů či hotelových komplexů, pokud mají být umístěny v územích chráněných podle zvláštních právních předpisů nebo přesahují-li souvislou plochu 1 ha.

V případě těchto záměrů může úřad rozhodnout o tom, že se záměr dále posuzovat nebude. O tom vydá rozhodnutí, které je možné napadnout odvoláním v zákonné 15 denní lhůtě. Následně připadá v úvahu i soudní přezkum prostřednictvím správní žaloby. Oprávnění podat odvolání či žalobu proti rozhodnutí, že se záměr nebude posuzovat v procesu EIA však mají pouze spolky, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí.

Jak probíhá EIA?

Proces EIA je veden buď  krajským úřadem nebo Ministerstvem životního prostředí. Ministerstvo je příslušné například tehdy, pokud by daný záměr zasahoval do území více krajů, nebo do území národního parku či chráněné krajinné oblasti.

Proces EIA se vždy zahajuje z podnětu investora, který daný záměr zamýšlí realizovat. Investor musí příslušnému úřadu zaslat oznámení o záměru, čímž je proces EIA zahájen.

Průběh celého procesu je podrobně upraven v zákoně č. 100/2001 Sb. a má tyto fáze:

  1. Oznámení
  2. Vypracování dokumentace
  3. Posudek
  4. Veřejné projednání
  5. Stanovisko úřadu

Investor si sám zvolí autorizovanou fyzickou osobu, která mu zpracuje oznámení a dokumentaci podle náležitostí stanovených přílohami č. 3 a 4 zákona č. 100/2001 Sb. a poté je doručí úřadu. Povinností úřadu je vždy zkontrolovat, zda jsou dokumenty kompletní a splňují všechny zákonné náležitosti.

Zdroj: Fotolia.com science-photo

Úřad následně zadá autorizované fyzické osobě zpracování posudku předložené dokumentace. Aby byla zaručena objektivita posudku, autorizovaná osoba, která se podílela na zpracování oznámení nebo dokumentace, se nemůže ani dílčím způsobem zúčastnit zpracování posudku.

Veřejnost je oprávněna účastnit se celého procesu EIA v případě záměrů podléhajících posouzení EIA, které mohou mít významný dopad na své okolí. Z tohoto důvodu se oznámení, zpracovaná dokumentace a posudek zveřejňují na úřední desce dotčeného kraje a v informačním systému EIA.

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené úřady a dotčené územní samosprávné celky mohou podat své vyjádření k oznámení do 20 dnů od zveřejnění, a k dokumentaci a posudku do 30 dnů od zveřejnění. Na úřední desce se zveřejňuje také oznámení o veřejném projednání, a to nejméně 5 dní před jeho konáním. Od konání veřejného projednání dokumentace a posudku může úřad upustit pouze tehdy, pokud neobdržel žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření k dokumentaci.

Výsledkem tohoto procesu je závazné stanovisko úřadu, které může být souhlasné nebo nesouhlasné. V souhlasném stanovisku EIA úřad investorovi vždy stanoví podmínky, které musí být dodrženy při fázi přípravy, výstavby a provozu záměru, případně podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace nepříznivých vlivů na životní prostředí. Stanovisko musí vždy obsahovat i odůvodnění, v němž musí úřad uvést, proč vydal souhlasné či nesouhlasné stanovisko, a také zdůvodnit stanovení uvedených podmínek. Také se musí úřad vypořádat s vyjádřeními, která dotčené subjekty či orgány zaslaly k oznámení, dokumentaci a posudku.

Stanovisko EIA je závazným stanoviskem, proto ho nelze opomenout v navazujících řízeních (např. územní a stavební) a úřady, které tato navazující řízení vedou, se musí stanoviskem EIA při svém rozhodování vždy řídit.

Stanovisko EIA však není samostatným rozhodnutím, proto se proti němu nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout právě až v navazujících řízeních, tedy především v rámci námitek uplatněných v územním či stavebním řízení. Pokud námitkám nebude vyhověno, je možné proti rozhodnutí podat odvolání dle správního řádu, ve kterém lze rovněž napadnout stanovisko EIA. V případě, že nebude úspěšné ani odvolání, je možné podat správní žalobu.

Kdo může být autorizovanou osobou?

Cílem procesu EIA je získání odborného podkladu pro navazující řízení. Z tohoto důvodu se na zpracování oznámení, dokumentace i posudku podílejí vždy autorizované osoby. Autorizaci může získat vždy jenom fyzická osoba. Právnická osoba se může ke zpracování uvedených dokumentů zavázat pouze tehdy, pokud pro ni tuto činnost zabezpečuje fyzická osoba - držitel autorizace.

Autorizaci uděluje Ministerstvo životního prostředí po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví. Podmínkou udělení autorizace je plná svéprávnost, bezúhonnost, odborná způsobilost a praxe v oboru v délce nejméně 3 let. Osoba splňuje podmínku odborné způsobilosti, pokud dosáhla vysokoškolského vzdělání alespoň bakalářského studijního programu v oblastech vztahujících se k problematice posuzování vlivů na životní prostředí a úspěšně vykonala zkoušku odborné způsobilosti.

Zdroj: Fotolia.com industrieblick

Požadavky a průběh zkoušky odborné způsobilosti upravuje podrobněji vyhláška č. 457/2001 Sb. Podle této vyhlášky musí osoba, která chce úspěšně splnit podmínku odborné způsobilosti, prokázat znalost zákona o posuzování vlivů a dalších právních předpisů z oblasti ochrany životního prostředí, veřejného zdraví, územního plánování a stavebního řádu, znalosti postupů zpracování dokumentů pořizovaných v průběhu posuzování vlivů na životní prostředí a znalosti přírodních a technických věd z hlediska vlivů činností na životní prostředí.

Zkoušku tvoří písemná a ústní část, přičemž úspěšné složení písemné zkoušky je předpokladem pro konání ústní zkoušky. Zkouška se skládá před nejméně pětičlennou zkušební komisí

Autorizace se uděluje na dobu 5 let a lze ji na žádost držitele prodloužit o dalších 5 let, pokud se nezměnily podmínky, za nichž byla udělena. Seznam autorizovaných osob je rovněž dostupný v informačním systému EIA1.

U záměrů uvedených v příloze č. 1 v kategorii I a dále u ostatních záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, musí být část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví zpracována osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví uděluje a odnímá pětičlenná komise složená z odborníků jmenovaných ministrem životního prostředí. Členem komise je vždy alespoň jeden zaměstnanec Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví.

Jak může EIA ovlivnit výslednou stavbu?

Vliv stanoviska EIA na výsledný záměr může být zásadní. Bude-li stanovisko EIA nesouhlasné, není možné předmětný záměr v posuzované podobě povolit. Avšak i v případě, že bude stanovisko EIA souhlasné, může stanovit podmínky, které bude stavební úřad povinen zapracovat do podmínek územního rozhodnutí či stavebního povolení.

V praxi dochází v důsledku stanoviska EIA běžně například ke změnám ve výsledné podobě větrných elektráren, kdy v důsledku možného ovlivnění životního prostředí dochází na základě podmínek stanoviska EIA ke snížení výšky stojanů větrných elektráren, přemístění jednotlivých zařízení či snížení jejich počtu. Stanovisko EIA může mít vliv i na výběr výsledné varianty záměru. Například liniové stavby bývají často zpracovány v jednotlivých variantách, které jsou posuzovány z hlediska vlivů realizace záměru na životní prostředí. Právě na základě stanoviska EIA může být v konečném důsledku zvolena taková varianta, která zatěžuje životní prostředí v nejmenší míře.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

logo
Údolní 33
602 00 Brno

telefon: (+ 420) 545 213 975
e-mail: info@fbadvokati.cz

web: www.fbadvokati.cz/cs

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

dálnice silnice eia

Na posudek EIA nebude čekat obchvat Budějovic ani Pražský okruh

Obchvat Českých Budějovic nebo dostavba části Pražského okruhu jsou mezi 11 stavbami, které by měly rychle dostat ověřovací stanovisko a nemusely by čekat na nový posudek EIA. Seznam projektů dnes zveřejnilo ministerstvo dopravy. Speciální novelu zákona o posuzování vlivu na životní prostředí chce vláda předložit…

S Trigemou o problematice EIA a novele stavebního zákona

S Trigemou o problematice EIA a novele stavebního zákona

V dnešních dopoledních hodinách se konal tradiční kulatý stůl s novináři. V Kamenném sálu v Rezidenci Ostrovní se probíraly výsledky rezidenčního trhu v Praze i v regionech ČR v 1. pololetí roku 2015, a také velmi aktuální a probíraná témata EIA, PSP a novela stavebního zákona.

Chybějící pražské stavební předpisy prodraží nové byty, tvrdí developeři

Chybějící pražské stavební předpisy prodraží nové byty, tvrdí developeři

Chybějící pražské stavební předpisy (PSP) prodraží nové byty, tvrdí developeři. Zpomalení přípravy bytové výstavby podle nich způsobí i nový zákon o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Vyplývá to z nejnovější Studie developerských společností Q1/2015 zpracované společnostmi CEEC Research a KPMG ČR.

Fórum českého stavebnictví 2015

Fórum českého stavebnictví 2015

Svoji účast na konferenci a připravenost vnést do diskuse okolo rozvoje Prahy evropský vítr potvrdil představitel urbanistického rozvoje evropského formátu a bývalý ředitel ING Real Estate Development pro Českou republiku a Francii - Paul Koch - který do povědomí naší veřejnosti vstoupil především tím, že do Prahy…