REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Stavební produkce ve 2. čtvrtletí 2015 vzrostla meziročně reálně o 9,8 %

Stavební produkce ve 2. čtvrtletí 2015 vzrostla meziročně reálně o 9,8 %. V porovnání s 1. čtvrtletím 2015 byla sezónně očištěná produkce o 1,1 % vyšší. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 2,9 % a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst stavební produkce o 25,1 %.
Stavební produkce ve 2. čtvrtletí 2015 vzrostla meziročně reálně o 9,8 %

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 2. čtvrtletí 2015 meziročně snížil o 2,6 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 6,4 % a činila 31 337 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 2. čtvrtletí 2015 meziročně klesl o 9,7 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 10 846. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 0,4 % a činila 44,7 mld. Kč, na pozemním stavitelství 17,4 mld. Kč (pokles o 2,1 %) a na inženýrském stavitelství 27,3 mld. Kč (růst o 0,8 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 4,1 mil. Kč a byla meziročně o 10,3 % vyšší.

Ke konci 2. čtvrtletí 2015 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 15,7 tisíc zakázek (růst o 2,4 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 156,9 mld. Kč (pokles o 10,5 %).

Počet vydaných stavebních povolení ve 2. čtvrtletí 2015 meziročně vzrostl o 4,5 %, stavební úřady jich vydaly 21 540. Orientační hodnota těchto staveb činila 67,8 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2014 klesla o 1,9 %.

Podlahová plocha nových budov povolených ve 2. čtvrtletí 2015 činila 1 391 tis. m2, což v meziročním srovnání znamená růst o 10,6 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 9,3 %, nebytových budov vzrostla o 12,5 %.

Počet zahájených bytů ve 2. čtvrtletí 2015 se meziročně zvýšil o 17,7 % a činil 7 868 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 12,7 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán nárůst o 22,5 %.

Počet dokončených bytů ve 2. čtvrtletí 2015 meziročně vzrostl o 19,2 % a činil 5 541 bytů. Počet dokončených bytů v domech rodinných vzrostl o 6,8 %, v bytových domech vzrostl dvojnásobně.

  Index (stejné období předchozího roku = 100)
2. čtvrtletí 2014 r) 3. čtvrtletí 2014 r) 4. čtvrtletí 2014 r) 1. čtvrtletí 2015 r) 2. čtvrtletí 2015 p)
Index stavební produkce 105,6 102,9 100,7 107,7 109,8
v tom: pozemní stavitelství 105,1 99,4 99,2 105,6 102,9
  inženýrské stavitelství 106,7 110,9 103,7 115,4 125,1
Zakázky stavebních prací          
u podniků nad 50 zaměstnanců          
Nové zakázky v tuzemsku 119,0 134,1 99,0 96,6 99,6
v tom: pozemní stavitelství 87,8 114,7 83,9 126,3 97,9
              inženýrské stavitelství 155,2 149,2 109,2 79,2 100,8
Stav ke konci období 123,9 127,5 115,9 101,9 89,5
v tom: tuzemsko 111,6 118,4 111,7 103,7 93,7
v tom: veřejné 112,4 121,9 123,0 107,8 93,9
  soukromé 110,5 113,1 96,9 97,6 93,6
  zahraničí 218,6 178,4 136,5 94,4 73,0
Počet vydaných stavebních povolení 95,5 97,0 97,9 99,7 104,5
v tom: nová výstavba 95,7 97,7 103,5 104,5 107,5
  změna dokončených staveb 95,2 96,1 91,0 93,9 100,8
z celku: bytové budovy 100,2 97,0 97,9 97,8 103,6
  nebytové budovy 86,4 99,9 97,6 95,9 98,8
  stavby k ochraně životního prostředí 95,8 98,7 104,2 130,7 132,5
  ostatní stavby 97,1 93,8 94,9 89,4 96,7
Orientační hodnota staveb 101,0 92,4 87,8 89,8 98,1
v tom: nová výstavba 95,4 83,5 96,0 83,4 92,1
  změna dokončených staveb 111,2 109,4 76,2 98,6 107,5
z celku: bytové budovy 111,8 99,6 114,2 94,9 118,9
  pro nebytové budovy 77,6 85,2 103,3 102,9 95,9
  stavby k ochraně životního prostředí 122,7 55,2 62,8 62,3 43,3
  ostatní stavby 113,8 108,6 67,6 82,1 98,5
Podlahová plocha nových budov v m2 87,2 96,0 129,4 102,3 110,6
Zahájené byty   115,9 107,4 112,2 92,9 117,7
v tom: v rodinných domech 99,3 100,7 107,0 103,5 112,7
              v bytových domech 166,3 129,7 131,2 74,8 122,5
                v nástavbách, přístavbách a vestavbách 89,6 107,7 102,8 87,9 138,2
            v domovech-penzionech a domovech pro seniory 385,0 74,4 59,2 62,6 159,0
              v nebytových budovách 99,6 117,6 185,0 91,6 118,9
                ve stavebně upravených nebytových prostorách 117,3 76,4 71,4 265,6 119,2
Dokončené byty   87,5 102,2 95,2 104,5 106,8
v tom: v rodinných domech 92,3 98,0 85,5 94,2 207,1
              v bytových domech 58,1 108,6 130,3 125,2 105,2
                v nástavbách, přístavbách a vestavbách celkem 92,5 94,1 83,4 99,8 81,6
            v domovech-penzionech a domovech pro seniory 280,5 109,4 165,5 27,1 157,7
              v nebytových budovách 104,2 121,2 137,4 85,2 120,0
                ve stavebně upravených nebytových prostorách 96,3 109,2 139,5 107,3 122,6
 • Index stavební produkce (ISP) je základní ukazatel konjunkturální statistiky stavebnictví. Při jeho výpočtu se vychází z vývoje stavebních prací ZSV přeceněných do stálých cen. Index je primárně počítán jako měsíční bazický index. Je publikován za celou populaci podniků s převažující stavební činností.
 • Stavebními zakázkami se rozumí objem stavebních prací k provedení podle dodavatelských smluv. Jde o práce, které má zpravodajská jednotka potvrzeny smlouvami se zadavateli (včetně dodatečných, doplňkových objednávek ap.), bez ohledu na začátek prací a dobu jejich realizace. Vykazují se v cenách platných při převzetí zakázky, bez daně z přidané hodnoty. Stavební zakázky signalizují poptávku po stavebních materiálech a pracovní síle v průběhu nadcházejících měsíců.
 • Stav zakázek ke konci sledovaného čtvrtletí zachycuje jednak hodnotu přijatých (se zadavatelem vzájemně potvrzených) dosud nezahájených zakázek, jednak – u zakázek rozpracovaných - hodnotu prací, které zbývají k provedení. Znamená to, že stavební práce na zakázkách dosud nezahájených se vykazují v celé hodnotě, zatímco práce na akcích rozestavěných se zahrnují jen v jejich zůstatkové hodnotě (tj. v hodnotě prací, které zbývají k provedení). Nezahrnují se sem akce, které již byly dokončeny, i když dosud nebyly předány a vyfakturovány.
 • Povolené stavby jsou všechny stavby, na které bylo vydáno stavební povolení nebo ohlášení nebo byly evidovány na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 a ve zkráceném stavebním řízení autorizovaným inspektorem podle § .
  • Stavebním povolením se rozumí stavební povolení podle § 115 Stavebního zákona se závaznými podmínkami pro provedení a užívání.
 • Orientační hodnota staveb zahrnuje celkové odhadované náklady staveb, které byly povoleny. Jedná se o veškeré náklady související s prípravou, realizací a s uvedením staveb do provozu (v běžných cenách). Nejde o konecné náklady stavby.
 • Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a mohou tomuto účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky. Do počtu bytů se započítávají i samostatné pokoje v žákovských domovech, vysokoškolských kolejích, domovech pracujícího dorostu a pokoje ve svobodárnách, které nejsou obhospodařovány obecními úřady.
  • Byty zahájené jsou od roku 2006 byty v těch domech, jejichž výstavba byla ve sledovaném období povolena na základě vydaného stavebního povolení a od roku 2007 na základě vydaného stavebního povolení nebo stavebního ohlášení, a to bez ohledu na to, zda tyto byty byly ve sledovaném období dokončeny či nikoliv. Za dům je pro účely této definice považován rodinný dům, bytový dům, nástavba, vestavba nebo přístavba k oběma uvedeným domům, dům s pečovatelskou službou a domov-penzion, nebytový objekt (služební byty - zpravidla mimo bytové objekty) a jakýkoliv nebytový prostor, jehož adaptací vznikne nový byt.
  • Byty dokončené jsou byty, na které ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl příslušným stavebním úřadem do konce sledovaného období podle § 122 vystaven kolaudační souhlas.
 • Podlahovou plochou místností a prostorů se rozumí jejich vnitřní nášlapná plocha mezi konstrukcemi stěn v půdorysném průmětu budov.

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Stavebnictví v číslech

Zdroj: Fotolia.com - vege

ZDARMA: Právní poradna od ESTAV.cz na veletrhu For Arch 2019

Nevyznáte se ve stavebním právu? Řešíte konflikt se sousedy? Potřebujete pomoci objasnit proces povolení stavby? Řešíte konflikty se stavební firmou? Na co si dát pozor před podepsáním rezervační smlouvy? Tyto a další vaše otázky vám pomůžeme řešit osobně na veletrhu For Arch 2019 na stánku ESTAV.cz! Využijte ...

Ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Stavebnictví a průmyslu se v červenci dařilo, obchod v přebytku

Českému průmyslu a stavebnictví se v červenci dařilo. Průmysl po červnovém meziročním poklesu o šest procent vzrostl o 5,6 procenta, stavebnictví zrychlilo růst z červnových 1,2 procenta na 6,5 procenta. Bilance zahraničního obchodu skončila přebytkem 0,1 miliardy korun, když v loňském červenci vykázala schodek 8,2 ...

Ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Lidé v nájmu dávají na bydlení více než vlastníci bytů

Lidé bydlící v nájmu vydávají na bydlení v průměru o 1800 korun měsíčně více než ti, kteří bydlí ve vlastním. V nájmech přitom žijí spíše lidé s nižšími příjmy. Náklady spojené s bydlením představují u vlastníků 27 procent příjmů domácnosti, v nájmu u soukromníka je to 37 procent, ve státním nebo obecním bytě 31 ...

Správa železnic letos zahájí desítky staveb, utratí 43,5 mld. Kč

Správa železnic letos zahájí desítky staveb, utratí 43,5 mld. Kč

Správa železnic letos zahájí desítky projektů modernizace železniční infrastruktury, včetně šesti nádražních budov. Celkem na investice do železnice letos vynaloží 43,5 miliardy korun. Dosud dokončila práce na deseti budovách a řadě tratí, desítky jsou rozestavěné. Dnes o tom informovala Správa železniční dopravní ...

Brno, Ilustrační obrázek © fotolia.com

Brno dá dalších nejméně 20 bytů pro lidi v bytové nouzi

Brno poskytne dalších nejméně 20 bytů pro lidi v bytové nouzi a bez přístřeší. Novinářům to dnes řekl náměstek primátorky Robert Kerndl (ODS). Z ministerstva práce a sociálních věcí na to bude čerpat peníze z druhé výzvy o podporu. Získá tak 95 procent z celkových nákladů, které činí 12 milionů korun. V první výzvě ...

REKLAMA
REKLAMA