Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Stavební produkce ve 2. čtvrtletí 2015 vzrostla meziročně reálně o 9,8 %

Stavební produkce ve 2. čtvrtletí 2015 vzrostla meziročně reálně o 9,8 %. V porovnání s 1. čtvrtletím 2015 byla sezónně očištěná produkce o 1,1 % vyšší. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 2,9 % a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst stavební produkce o 25,1 %.
Stavební produkce ve 2. čtvrtletí 2015 vzrostla meziročně reálně o 9,8 %

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 2. čtvrtletí 2015 meziročně snížil o 2,6 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 6,4 % a činila 31 337 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 2. čtvrtletí 2015 meziročně klesl o 9,7 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 10 846. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 0,4 % a činila 44,7 mld. Kč, na pozemním stavitelství 17,4 mld. Kč (pokles o 2,1 %) a na inženýrském stavitelství 27,3 mld. Kč (růst o 0,8 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 4,1 mil. Kč a byla meziročně o 10,3 % vyšší.

Ke konci 2. čtvrtletí 2015 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 15,7 tisíc zakázek (růst o 2,4 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 156,9 mld. Kč (pokles o 10,5 %).

Počet vydaných stavebních povolení ve 2. čtvrtletí 2015 meziročně vzrostl o 4,5 %, stavební úřady jich vydaly 21 540. Orientační hodnota těchto staveb činila 67,8 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2014 klesla o 1,9 %.

Podlahová plocha nových budov povolených ve 2. čtvrtletí 2015 činila 1 391 tis. m2, což v meziročním srovnání znamená růst o 10,6 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 9,3 %, nebytových budov vzrostla o 12,5 %.

Počet zahájených bytů ve 2. čtvrtletí 2015 se meziročně zvýšil o 17,7 % a činil 7 868 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 12,7 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán nárůst o 22,5 %.

Počet dokončených bytů ve 2. čtvrtletí 2015 meziročně vzrostl o 19,2 % a činil 5 541 bytů. Počet dokončených bytů v domech rodinných vzrostl o 6,8 %, v bytových domech vzrostl dvojnásobně.

  Index (stejné období předchozího roku = 100)
2. čtvrtletí 2014 r) 3. čtvrtletí 2014 r) 4. čtvrtletí 2014 r) 1. čtvrtletí 2015 r) 2. čtvrtletí 2015 p)
Index stavební produkce 105,6 102,9 100,7 107,7 109,8
v tom: pozemní stavitelství 105,1 99,4 99,2 105,6 102,9
  inženýrské stavitelství 106,7 110,9 103,7 115,4 125,1
Zakázky stavebních prací          
u podniků nad 50 zaměstnanců          
Nové zakázky v tuzemsku 119,0 134,1 99,0 96,6 99,6
v tom: pozemní stavitelství 87,8 114,7 83,9 126,3 97,9
              inženýrské stavitelství 155,2 149,2 109,2 79,2 100,8
Stav ke konci období 123,9 127,5 115,9 101,9 89,5
v tom: tuzemsko 111,6 118,4 111,7 103,7 93,7
v tom: veřejné 112,4 121,9 123,0 107,8 93,9
  soukromé 110,5 113,1 96,9 97,6 93,6
  zahraničí 218,6 178,4 136,5 94,4 73,0
Počet vydaných stavebních povolení 95,5 97,0 97,9 99,7 104,5
v tom: nová výstavba 95,7 97,7 103,5 104,5 107,5
  změna dokončených staveb 95,2 96,1 91,0 93,9 100,8
z celku: bytové budovy 100,2 97,0 97,9 97,8 103,6
  nebytové budovy 86,4 99,9 97,6 95,9 98,8
  stavby k ochraně životního prostředí 95,8 98,7 104,2 130,7 132,5
  ostatní stavby 97,1 93,8 94,9 89,4 96,7
Orientační hodnota staveb 101,0 92,4 87,8 89,8 98,1
v tom: nová výstavba 95,4 83,5 96,0 83,4 92,1
  změna dokončených staveb 111,2 109,4 76,2 98,6 107,5
z celku: bytové budovy 111,8 99,6 114,2 94,9 118,9
  pro nebytové budovy 77,6 85,2 103,3 102,9 95,9
  stavby k ochraně životního prostředí 122,7 55,2 62,8 62,3 43,3
  ostatní stavby 113,8 108,6 67,6 82,1 98,5
Podlahová plocha nových budov v m2 87,2 96,0 129,4 102,3 110,6
Zahájené byty   115,9 107,4 112,2 92,9 117,7
v tom: v rodinných domech 99,3 100,7 107,0 103,5 112,7
              v bytových domech 166,3 129,7 131,2 74,8 122,5
                v nástavbách, přístavbách a vestavbách 89,6 107,7 102,8 87,9 138,2
            v domovech-penzionech a domovech pro seniory 385,0 74,4 59,2 62,6 159,0
              v nebytových budovách 99,6 117,6 185,0 91,6 118,9
                ve stavebně upravených nebytových prostorách 117,3 76,4 71,4 265,6 119,2
Dokončené byty   87,5 102,2 95,2 104,5 106,8
v tom: v rodinných domech 92,3 98,0 85,5 94,2 207,1
              v bytových domech 58,1 108,6 130,3 125,2 105,2
                v nástavbách, přístavbách a vestavbách celkem 92,5 94,1 83,4 99,8 81,6
            v domovech-penzionech a domovech pro seniory 280,5 109,4 165,5 27,1 157,7
              v nebytových budovách 104,2 121,2 137,4 85,2 120,0
                ve stavebně upravených nebytových prostorách 96,3 109,2 139,5 107,3 122,6
 • Index stavební produkce (ISP) je základní ukazatel konjunkturální statistiky stavebnictví. Při jeho výpočtu se vychází z vývoje stavebních prací ZSV přeceněných do stálých cen. Index je primárně počítán jako měsíční bazický index. Je publikován za celou populaci podniků s převažující stavební činností.
 • Stavebními zakázkami se rozumí objem stavebních prací k provedení podle dodavatelských smluv. Jde o práce, které má zpravodajská jednotka potvrzeny smlouvami se zadavateli (včetně dodatečných, doplňkových objednávek ap.), bez ohledu na začátek prací a dobu jejich realizace. Vykazují se v cenách platných při převzetí zakázky, bez daně z přidané hodnoty. Stavební zakázky signalizují poptávku po stavebních materiálech a pracovní síle v průběhu nadcházejících měsíců.
 • Stav zakázek ke konci sledovaného čtvrtletí zachycuje jednak hodnotu přijatých (se zadavatelem vzájemně potvrzených) dosud nezahájených zakázek, jednak – u zakázek rozpracovaných - hodnotu prací, které zbývají k provedení. Znamená to, že stavební práce na zakázkách dosud nezahájených se vykazují v celé hodnotě, zatímco práce na akcích rozestavěných se zahrnují jen v jejich zůstatkové hodnotě (tj. v hodnotě prací, které zbývají k provedení). Nezahrnují se sem akce, které již byly dokončeny, i když dosud nebyly předány a vyfakturovány.
 • Povolené stavby jsou všechny stavby, na které bylo vydáno stavební povolení nebo ohlášení nebo byly evidovány na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 a ve zkráceném stavebním řízení autorizovaným inspektorem podle § .
  • Stavebním povolením se rozumí stavební povolení podle § 115 Stavebního zákona se závaznými podmínkami pro provedení a užívání.
 • Orientační hodnota staveb zahrnuje celkové odhadované náklady staveb, které byly povoleny. Jedná se o veškeré náklady související s prípravou, realizací a s uvedením staveb do provozu (v běžných cenách). Nejde o konecné náklady stavby.
 • Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a mohou tomuto účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky. Do počtu bytů se započítávají i samostatné pokoje v žákovských domovech, vysokoškolských kolejích, domovech pracujícího dorostu a pokoje ve svobodárnách, které nejsou obhospodařovány obecními úřady.
  • Byty zahájené jsou od roku 2006 byty v těch domech, jejichž výstavba byla ve sledovaném období povolena na základě vydaného stavebního povolení a od roku 2007 na základě vydaného stavebního povolení nebo stavebního ohlášení, a to bez ohledu na to, zda tyto byty byly ve sledovaném období dokončeny či nikoliv. Za dům je pro účely této definice považován rodinný dům, bytový dům, nástavba, vestavba nebo přístavba k oběma uvedeným domům, dům s pečovatelskou službou a domov-penzion, nebytový objekt (služební byty - zpravidla mimo bytové objekty) a jakýkoliv nebytový prostor, jehož adaptací vznikne nový byt.
  • Byty dokončené jsou byty, na které ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl příslušným stavebním úřadem do konce sledovaného období podle § 122 vystaven kolaudační souhlas.
 • Podlahovou plochou místností a prostorů se rozumí jejich vnitřní nášlapná plocha mezi konstrukcemi stěn v půdorysném průmětu budov.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Stavebnictví v číslech

Zdroj: fotolia.com

České stavebnictví dál klesá, v listopadu meziročně o 6,5 procenta

Stavební výroba v Česku zrychlila meziroční pokles. Loni v listopadu se snížila o 6,5 procenta, v říjnu klesla o 0,9 procenta. Pokles produkce zčásti ovlivnilo počasí bohaté na srážky, uvedl dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Výroba v pozemním stavitelství, což jsou stavby budov, se oproti stejnému období předchozího…

Stavebnictví brzdí podle analytiků drahé úvěry, výhled je dál nepříznivý

Stavebnictví brzdí podle analytiků drahé úvěry, výhled je dál nepříznivý

Komplikované financování a pomalé povolování staveb je podle analytiků jedním z faktorů, který stojí za únorovým propadem stavební výroby v Česku. Podle dat Českého statistického úřadu se v únoru meziročně zhoršila o 4,3 procenta a odborníci oslovení ČTK zopakovali, že kvůli špatnému vývoji tuzemské ekonomiky je…

Stavebnictví brzdí podle analytiků drahé úvěry, výhled je dál nepříznivý

Stavebnictví brzdí podle analytiků drahé úvěry, výhled je dál nepříznivý

Komplikované financování a pomalé povolování staveb je podle analytiků jedním z faktorů, který stojí za únorovým propadem stavební výroby v Česku. Podle dat Českého statistického úřadu se v únoru meziročně zhoršila o 4,3 procenta a odborníci oslovení ČTK zopakovali, že kvůli špatnému vývoji tuzemské ekonomiky je…

České stavebnictví v únoru zpomalilo meziročně o více než čtyři procenta

České stavebnictví v únoru zpomalilo meziročně o více než čtyři procenta

Stavební výroba v Česku v únoru klesla meziročně o 4,3 procenta. Meziměsíčně byla nižší o 3,7 procenta, informoval dnes Český statistický úřad (ČSÚ). K poklesu podle statistiků přispělo nepříznivé počasí a vysoká srovnávací základna. Počet bytů, které stavebníci začali budovat, klesl v porovnání s loňským únorem o…