REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Stavební produkce ve 2. čtvrtletí 2015 vzrostla meziročně reálně o 9,8 %

Stavební produkce ve 2. čtvrtletí 2015 vzrostla meziročně reálně o 9,8 %. V porovnání s 1. čtvrtletím 2015 byla sezónně očištěná produkce o 1,1 % vyšší. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 2,9 % a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst stavební produkce o 25,1 %.
Stavební produkce ve 2. čtvrtletí 2015 vzrostla meziročně reálně o 9,8 %

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 2. čtvrtletí 2015 meziročně snížil o 2,6 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 6,4 % a činila 31 337 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 2. čtvrtletí 2015 meziročně klesl o 9,7 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 10 846. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 0,4 % a činila 44,7 mld. Kč, na pozemním stavitelství 17,4 mld. Kč (pokles o 2,1 %) a na inženýrském stavitelství 27,3 mld. Kč (růst o 0,8 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 4,1 mil. Kč a byla meziročně o 10,3 % vyšší.

Ke konci 2. čtvrtletí 2015 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 15,7 tisíc zakázek (růst o 2,4 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 156,9 mld. Kč (pokles o 10,5 %).

Počet vydaných stavebních povolení ve 2. čtvrtletí 2015 meziročně vzrostl o 4,5 %, stavební úřady jich vydaly 21 540. Orientační hodnota těchto staveb činila 67,8 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2014 klesla o 1,9 %.

Podlahová plocha nových budov povolených ve 2. čtvrtletí 2015 činila 1 391 tis. m2, což v meziročním srovnání znamená růst o 10,6 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 9,3 %, nebytových budov vzrostla o 12,5 %.

Počet zahájených bytů ve 2. čtvrtletí 2015 se meziročně zvýšil o 17,7 % a činil 7 868 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 12,7 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán nárůst o 22,5 %.

Počet dokončených bytů ve 2. čtvrtletí 2015 meziročně vzrostl o 19,2 % a činil 5 541 bytů. Počet dokončených bytů v domech rodinných vzrostl o 6,8 %, v bytových domech vzrostl dvojnásobně.

  Index (stejné období předchozího roku = 100)
2. čtvrtletí 2014 r) 3. čtvrtletí 2014 r) 4. čtvrtletí 2014 r) 1. čtvrtletí 2015 r) 2. čtvrtletí 2015 p)
Index stavební produkce 105,6 102,9 100,7 107,7 109,8
v tom: pozemní stavitelství 105,1 99,4 99,2 105,6 102,9
  inženýrské stavitelství 106,7 110,9 103,7 115,4 125,1
Zakázky stavebních prací          
u podniků nad 50 zaměstnanců          
Nové zakázky v tuzemsku 119,0 134,1 99,0 96,6 99,6
v tom: pozemní stavitelství 87,8 114,7 83,9 126,3 97,9
              inženýrské stavitelství 155,2 149,2 109,2 79,2 100,8
Stav ke konci období 123,9 127,5 115,9 101,9 89,5
v tom: tuzemsko 111,6 118,4 111,7 103,7 93,7
v tom: veřejné 112,4 121,9 123,0 107,8 93,9
  soukromé 110,5 113,1 96,9 97,6 93,6
  zahraničí 218,6 178,4 136,5 94,4 73,0
Počet vydaných stavebních povolení 95,5 97,0 97,9 99,7 104,5
v tom: nová výstavba 95,7 97,7 103,5 104,5 107,5
  změna dokončených staveb 95,2 96,1 91,0 93,9 100,8
z celku: bytové budovy 100,2 97,0 97,9 97,8 103,6
  nebytové budovy 86,4 99,9 97,6 95,9 98,8
  stavby k ochraně životního prostředí 95,8 98,7 104,2 130,7 132,5
  ostatní stavby 97,1 93,8 94,9 89,4 96,7
Orientační hodnota staveb 101,0 92,4 87,8 89,8 98,1
v tom: nová výstavba 95,4 83,5 96,0 83,4 92,1
  změna dokončených staveb 111,2 109,4 76,2 98,6 107,5
z celku: bytové budovy 111,8 99,6 114,2 94,9 118,9
  pro nebytové budovy 77,6 85,2 103,3 102,9 95,9
  stavby k ochraně životního prostředí 122,7 55,2 62,8 62,3 43,3
  ostatní stavby 113,8 108,6 67,6 82,1 98,5
Podlahová plocha nových budov v m2 87,2 96,0 129,4 102,3 110,6
Zahájené byty   115,9 107,4 112,2 92,9 117,7
v tom: v rodinných domech 99,3 100,7 107,0 103,5 112,7
              v bytových domech 166,3 129,7 131,2 74,8 122,5
                v nástavbách, přístavbách a vestavbách 89,6 107,7 102,8 87,9 138,2
            v domovech-penzionech a domovech pro seniory 385,0 74,4 59,2 62,6 159,0
              v nebytových budovách 99,6 117,6 185,0 91,6 118,9
                ve stavebně upravených nebytových prostorách 117,3 76,4 71,4 265,6 119,2
Dokončené byty   87,5 102,2 95,2 104,5 106,8
v tom: v rodinných domech 92,3 98,0 85,5 94,2 207,1
              v bytových domech 58,1 108,6 130,3 125,2 105,2
                v nástavbách, přístavbách a vestavbách celkem 92,5 94,1 83,4 99,8 81,6
            v domovech-penzionech a domovech pro seniory 280,5 109,4 165,5 27,1 157,7
              v nebytových budovách 104,2 121,2 137,4 85,2 120,0
                ve stavebně upravených nebytových prostorách 96,3 109,2 139,5 107,3 122,6
 • Index stavební produkce (ISP) je základní ukazatel konjunkturální statistiky stavebnictví. Při jeho výpočtu se vychází z vývoje stavebních prací ZSV přeceněných do stálých cen. Index je primárně počítán jako měsíční bazický index. Je publikován za celou populaci podniků s převažující stavební činností.
 • Stavebními zakázkami se rozumí objem stavebních prací k provedení podle dodavatelských smluv. Jde o práce, které má zpravodajská jednotka potvrzeny smlouvami se zadavateli (včetně dodatečných, doplňkových objednávek ap.), bez ohledu na začátek prací a dobu jejich realizace. Vykazují se v cenách platných při převzetí zakázky, bez daně z přidané hodnoty. Stavební zakázky signalizují poptávku po stavebních materiálech a pracovní síle v průběhu nadcházejících měsíců.
 • Stav zakázek ke konci sledovaného čtvrtletí zachycuje jednak hodnotu přijatých (se zadavatelem vzájemně potvrzených) dosud nezahájených zakázek, jednak – u zakázek rozpracovaných - hodnotu prací, které zbývají k provedení. Znamená to, že stavební práce na zakázkách dosud nezahájených se vykazují v celé hodnotě, zatímco práce na akcích rozestavěných se zahrnují jen v jejich zůstatkové hodnotě (tj. v hodnotě prací, které zbývají k provedení). Nezahrnují se sem akce, které již byly dokončeny, i když dosud nebyly předány a vyfakturovány.
 • Povolené stavby jsou všechny stavby, na které bylo vydáno stavební povolení nebo ohlášení nebo byly evidovány na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 a ve zkráceném stavebním řízení autorizovaným inspektorem podle § .
  • Stavebním povolením se rozumí stavební povolení podle § 115 Stavebního zákona se závaznými podmínkami pro provedení a užívání.
 • Orientační hodnota staveb zahrnuje celkové odhadované náklady staveb, které byly povoleny. Jedná se o veškeré náklady související s prípravou, realizací a s uvedením staveb do provozu (v běžných cenách). Nejde o konecné náklady stavby.
 • Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a mohou tomuto účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky. Do počtu bytů se započítávají i samostatné pokoje v žákovských domovech, vysokoškolských kolejích, domovech pracujícího dorostu a pokoje ve svobodárnách, které nejsou obhospodařovány obecními úřady.
  • Byty zahájené jsou od roku 2006 byty v těch domech, jejichž výstavba byla ve sledovaném období povolena na základě vydaného stavebního povolení a od roku 2007 na základě vydaného stavebního povolení nebo stavebního ohlášení, a to bez ohledu na to, zda tyto byty byly ve sledovaném období dokončeny či nikoliv. Za dům je pro účely této definice považován rodinný dům, bytový dům, nástavba, vestavba nebo přístavba k oběma uvedeným domům, dům s pečovatelskou službou a domov-penzion, nebytový objekt (služební byty - zpravidla mimo bytové objekty) a jakýkoliv nebytový prostor, jehož adaptací vznikne nový byt.
  • Byty dokončené jsou byty, na které ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl příslušným stavebním úřadem do konce sledovaného období podle § 122 vystaven kolaudační souhlas.
 • Podlahovou plochou místností a prostorů se rozumí jejich vnitřní nášlapná plocha mezi konstrukcemi stěn v půdorysném průmětu budov.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Stavebnictví v číslech

Ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia

Veřejné stavební zakázky dosáhly loni stejné hodnoty jako v roce 2021

Hodnota veřejných stavebních zakázek byla loni prakticky stejná jako v roce 2021. Veřejní investoři zadali v roce 2022 stavebním firmám práci v hodnotě 235,3 miliardy korun, což je meziroční pokles o 0,2 procenta, přičemž u zakázek na pozemní stavby vzrostla o 2,1 procenta a u inženýrských staveb o procento klesla.…

Praha, ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia

Průměrná prodejní cena nových bytů v Praze vzrostla

Průměrná prodejní cena nových bytů v Praze ve třetím čtvrtletí vzrostla na 147.884 korun za metr čtvereční. Meziročně jde o nárůst o 17 procent, mezičtvrtletně o 1,4 procenta, vyplývá z dnes zveřejněné analýzy developerských společností Skanska Residential, Trigema a Central Group. Analýza uvádí, že v metropoli se ve…

REKLAMA