REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

České stavebnictví ve druhém čtvrtletí letošního roku

Stavební produkce ve 2. čtvrtletí 2014 vzrostla meziročně reálně o 4,2 %. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 1,7 % a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst stavební produkce o 9,7 %.
České stavebnictví ve druhém čtvrtletí letošního roku

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 2. čtvrtletí 2014 meziročně snížil o 5,0 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 1,9 % a činila 29 603 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 2. čtvrtletí 2014 meziročně vzrostl o 3,3 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 11 350. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 5,0 % a činila 39,6 mld. Kč, na pozemním stavitelství 16,0 mld. Kč (pokles o 21,2 %) a na inženýrském stavitelství 23,6 mld. Kč (růst o 35,5 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,5 mil. Kč a byla meziročně o 1,7 % vyšší.
Ke konci 2. čtvrtletí 2014 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 14,3 tisíc zakázek (růst o 10,3 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 162,1 mld. Kč (růst o 14,7 %).

Počet vydaných stavebních povolení ve 2. čtvrtletí 2014 meziročně klesl o 4,5 %, stavební úřady jich vydaly 20 609. Orientační hodnota těchto staveb činila 69,1 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2013 vzrostla o 1,0 %.

Podlahová plocha nových budov povolených ve 2. čtvrtletí 2014 činila 1 257,1 tis. m2, což v meziročním srovnání znamená pokles o 12,8 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 13,5 %, nebytových budov klesla o 33,8 %.

Počet zahájených bytů ve 2. čtvrtletí 2014 se meziročně zvýšil o 15,9 % a činil 6 683 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl o 66,3 %, v rodinných domech klesl o 0,7 %.

Počet dokončených bytů ve 2. čtvrtletí 2014 meziročně klesl o 12,5 % a činil 4 647 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech klesl o 41,9 %, v domech rodinných klesl o 7,7 %.

Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy)

 Index (stejné období předchozího roku = 100)
2. čtvrtletí 20133. čtvrtletí 20134. čtvrtletí 20131. čtvrtletí 20142. čtvrtletí 2014 p)
Index stavební produkce 88,3 96,1 96,9 108,4 104,2
v tom: pozemní stavitelství 88,8 99,9 96,6 111,0 101,7
  inženýrské stavitelství 87,0 88,3 97,4 100,1 109,7
Zakázky stavebních prací          
u podniků nad 50 zaměstnanců          
Nové zakázky v tuzemsku 98,4 98,7 116,2 152,9 105,0
v tom: pozemní stavitelství 98,7 80,6 94,4 129,4 78,8
              inženýrské stavitelství 98,1 119,7 137,9 168,9 135,5
Stav ke konci období 89,9 93,6 100,5 110,4 114,7
v tom: tuzemsko 87,2 88,9 93,6 101,3 104,3
v tom: veřejné 86,6 89,5 90,8 108,6 105,4
  soukromé 88,1 88,0 97,4 90,5 102,5
  zahraničí 118,9 133,1 158,4 174,9 195,0
Počet vydaných stavebních povolení 83,5 88,3 80,2 83,4 95,5
v tom: nová výstavba 85,8 86,9 77,4 77,6 95,7
  změna dokončených staveb 80,8 90,0 84,0 91,4 95,2
z celku: bytové budovy 80,9 90,9 83,0 85,7 100,2
  nebytové budovy 94,0 89,5 83,0 87,0 86,4
  stavby k ochraně životního prostředí 86,3 95,3 80,7 72,3 95,8
  ostatní stavby 77,7 80,8 75,2 84,3 97,1
Orientační hodnota staveb 93,6 67,3 90,6 108,7 101,0
v tom: nová výstavba 98,1 90,2 83,2 97,0 95,4
  změna dokončených staveb 86,3 45,4 103,8 130,5 111,2
z celku: bytové budovy 86,3 99,4 87,7 99,2 111,8
  pro nebytové budovy 93,8 77,3 66,6 108,7 77,6
  stavby k ochraně životního prostředí 82,5 23,9 62,5 91,6 122,7
  ostatní stavby 106,8 94,5 152,2 125,9 113,8
Podlahová plocha nových budov v m2 108,4 74,7 76,1 94,1 87,2
Zahájené byty   96,1 104,6 92,4 104,8 115,9
v tom: v rodinných domech 87,4 90,5 77,8 91,3 99,3
              v bytových domech 191,6 223,0 193,4 119,8 166,3
                v nástavbách, přístavbách a vestavbách 73,9 88,9 74,9 104,9 89,6
            v domovech-penzionech a domovech pro seniory 75,9 33,9 98,5 140,6 385,0
              v nebytových budovách 87,1 126,4 69,1 176,6 99,6
                ve stavebně upravených nebytových prostorách 70,7 252,6 102,9 49,2 117,3
Dokončené byty   77,9 89,1 77,2 92,5 87,5
v tom: v rodinných domech 91,2 90,8 80,9 87,9 92,3
              v bytových domech 73,9 82,5 67,0 108,1 58,1
                v nástavbách, přístavbách a vestavbách celkem 73,8 101,8 76,1 90,2 92,5
            v domovech-penzionech a domovech pro seniory 38,9 1 280,0 95,2 34,3 280,5
              v nebytových budovách 44,5 54,8 182,3 104,2 121,2
                ve stavebně upravených nebytových prostorách 28,7 83,5 57,5 96,3 109,2

p) předběžné údaje

Poznámka:

 • Index stavební produkce (ISP)  je základní ukazatel konjunkturální statistiky stavebnictví. Při jeho výpočtu se vychází z vývoje stavebních prací ZSV přeceněných do stálých cen. Index je primárně počítán jako měsíční bazický index. Je publikován za celou populaci podniků s převažující stavební činností.

 • Stavebními zakázkami se rozumí objem stavebních prací k provedení podle dodavatelských smluv. Jde o práce, které má zpravodajská jednotka potvrzeny smlouvami se zadavateli (včetně dodatečných, doplňkových objednávek ap.), bez ohledu na začátek prací a dobu jejich realizace. Vykazují se v cenách platných při převzetí zakázky, bez daně z přidané hodnoty. Stavební zakázky signalizují poptávku po stavebních materiálech a pracovní síle v průběhu nadcházejících měsíců.

 • Stav zakázek ke konci sledovaného čtvrtletí zachycuje jednak hodnotu přijatých (se zadavatelem vzájemně potvrzených) dosud nezahájených zakázek, jednak – u zakázek rozpracovaných - hodnotu prací, které zbývají k provedení. Znamená to, že stavební práce na zakázkách dosud nezahájených se vykazují v celé hodnotě, zatímco práce na akcích rozestavěných se zahrnují jen v jejich zůstatkové hodnotě (tj. v hodnotě prací, které zbývají k provedení). Nezahrnují se sem akce, které již byly dokončeny, i když dosud nebyly předány a vyfakturovány.

 • Povolené stavby jsou všechny stavby, na které bylo vydáno stavební povolení nebo ohlášení nebo byly evidovány na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 a ve zkráceném stavebním řízení autorizovaným inspektorem podle § .

  • Stavebním povolením se rozumí stavební povolení podle § 115 Stavebního zákona se závaznými podmínkami pro provedení a užívání.

 • Orientační hodnota staveb zahrnuje celkové odhadované náklady staveb, které byly povoleny. Jedná se o veškeré náklady související s prípravou, realizací a s uvedením staveb do provozu (v běžných cenách). Nejde o konecné náklady stavby.

 • Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a mohou tomuto účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky. Do počtu bytů se započítávají i samostatné pokoje v žákovských domovech, vysokoškolských kolejích, domovech pracujícího dorostu a pokoje ve svobodárnách, které nejsou obhospodařovány obecními úřady.

  • Byty zahájené jsou od roku 2006 byty v těch domech, jejichž výstavba byla ve sledovaném období povolena na základě vydaného stavebního povolení a od roku 2007 na základě vydaného stavebního povolení nebo stavebního ohlášení, a to bez ohledu na to, zda tyto byty byly ve sledovaném období dokončeny či nikoliv. Za dům je pro účely této definice považován rodinný dům, bytový dům, nástavba, vestavba nebo přístavba k oběma uvedeným domům, dům s pečovatelskou službou a domov-penzion, nebytový objekt (služební byty - zpravidla mimo bytové objekty) a jakýkoliv nebytový prostor, jehož adaptací vznikne nový byt.

  • Byty dokončené jsou byty, na které ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl příslušným stavebním úřadem do konce sledovaného období podle § 122 vystaven kolaudační souhlas.

 • Podlahovou plochou místností a prostorů se rozumí jejich vnitřní nášlapná plocha mezi konstrukcemi stěn v půdorysném průmětu budov.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat