REKLAMA

České stavebnictví ve druhém čtvrtletí letošního roku

Stavební produkce ve 2. čtvrtletí 2014 vzrostla meziročně reálně o 4,2 %. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 1,7 % a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst stavební produkce o 9,7 %.
České stavebnictví ve druhém čtvrtletí letošního roku

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 2. čtvrtletí 2014 meziročně snížil o 5,0 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 1,9 % a činila 29 603 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 2. čtvrtletí 2014 meziročně vzrostl o 3,3 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 11 350. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 5,0 % a činila 39,6 mld. Kč, na pozemním stavitelství 16,0 mld. Kč (pokles o 21,2 %) a na inženýrském stavitelství 23,6 mld. Kč (růst o 35,5 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,5 mil. Kč a byla meziročně o 1,7 % vyšší.
Ke konci 2. čtvrtletí 2014 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 14,3 tisíc zakázek (růst o 10,3 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 162,1 mld. Kč (růst o 14,7 %).

Počet vydaných stavebních povolení ve 2. čtvrtletí 2014 meziročně klesl o 4,5 %, stavební úřady jich vydaly 20 609. Orientační hodnota těchto staveb činila 69,1 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2013 vzrostla o 1,0 %.

Podlahová plocha nových budov povolených ve 2. čtvrtletí 2014 činila 1 257,1 tis. m2, což v meziročním srovnání znamená pokles o 12,8 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 13,5 %, nebytových budov klesla o 33,8 %.

Počet zahájených bytů ve 2. čtvrtletí 2014 se meziročně zvýšil o 15,9 % a činil 6 683 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl o 66,3 %, v rodinných domech klesl o 0,7 %.

Počet dokončených bytů ve 2. čtvrtletí 2014 meziročně klesl o 12,5 % a činil 4 647 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech klesl o 41,9 %, v domech rodinných klesl o 7,7 %.

Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy)

 Index (stejné období předchozího roku = 100)
2. čtvrtletí 20133. čtvrtletí 20134. čtvrtletí 20131. čtvrtletí 20142. čtvrtletí 2014 p)
Index stavební produkce 88,3 96,1 96,9 108,4 104,2
v tom: pozemní stavitelství 88,8 99,9 96,6 111,0 101,7
  inženýrské stavitelství 87,0 88,3 97,4 100,1 109,7
Zakázky stavebních prací          
u podniků nad 50 zaměstnanců          
Nové zakázky v tuzemsku 98,4 98,7 116,2 152,9 105,0
v tom: pozemní stavitelství 98,7 80,6 94,4 129,4 78,8
              inženýrské stavitelství 98,1 119,7 137,9 168,9 135,5
Stav ke konci období 89,9 93,6 100,5 110,4 114,7
v tom: tuzemsko 87,2 88,9 93,6 101,3 104,3
v tom: veřejné 86,6 89,5 90,8 108,6 105,4
  soukromé 88,1 88,0 97,4 90,5 102,5
  zahraničí 118,9 133,1 158,4 174,9 195,0
Počet vydaných stavebních povolení 83,5 88,3 80,2 83,4 95,5
v tom: nová výstavba 85,8 86,9 77,4 77,6 95,7
  změna dokončených staveb 80,8 90,0 84,0 91,4 95,2
z celku: bytové budovy 80,9 90,9 83,0 85,7 100,2
  nebytové budovy 94,0 89,5 83,0 87,0 86,4
  stavby k ochraně životního prostředí 86,3 95,3 80,7 72,3 95,8
  ostatní stavby 77,7 80,8 75,2 84,3 97,1
Orientační hodnota staveb 93,6 67,3 90,6 108,7 101,0
v tom: nová výstavba 98,1 90,2 83,2 97,0 95,4
  změna dokončených staveb 86,3 45,4 103,8 130,5 111,2
z celku: bytové budovy 86,3 99,4 87,7 99,2 111,8
  pro nebytové budovy 93,8 77,3 66,6 108,7 77,6
  stavby k ochraně životního prostředí 82,5 23,9 62,5 91,6 122,7
  ostatní stavby 106,8 94,5 152,2 125,9 113,8
Podlahová plocha nových budov v m2 108,4 74,7 76,1 94,1 87,2
Zahájené byty   96,1 104,6 92,4 104,8 115,9
v tom: v rodinných domech 87,4 90,5 77,8 91,3 99,3
              v bytových domech 191,6 223,0 193,4 119,8 166,3
                v nástavbách, přístavbách a vestavbách 73,9 88,9 74,9 104,9 89,6
            v domovech-penzionech a domovech pro seniory 75,9 33,9 98,5 140,6 385,0
              v nebytových budovách 87,1 126,4 69,1 176,6 99,6
                ve stavebně upravených nebytových prostorách 70,7 252,6 102,9 49,2 117,3
Dokončené byty   77,9 89,1 77,2 92,5 87,5
v tom: v rodinných domech 91,2 90,8 80,9 87,9 92,3
              v bytových domech 73,9 82,5 67,0 108,1 58,1
                v nástavbách, přístavbách a vestavbách celkem 73,8 101,8 76,1 90,2 92,5
            v domovech-penzionech a domovech pro seniory 38,9 1 280,0 95,2 34,3 280,5
              v nebytových budovách 44,5 54,8 182,3 104,2 121,2
                ve stavebně upravených nebytových prostorách 28,7 83,5 57,5 96,3 109,2

p) předběžné údaje

Poznámka:

 • Index stavební produkce (ISP)  je základní ukazatel konjunkturální statistiky stavebnictví. Při jeho výpočtu se vychází z vývoje stavebních prací ZSV přeceněných do stálých cen. Index je primárně počítán jako měsíční bazický index. Je publikován za celou populaci podniků s převažující stavební činností.

 • Stavebními zakázkami se rozumí objem stavebních prací k provedení podle dodavatelských smluv. Jde o práce, které má zpravodajská jednotka potvrzeny smlouvami se zadavateli (včetně dodatečných, doplňkových objednávek ap.), bez ohledu na začátek prací a dobu jejich realizace. Vykazují se v cenách platných při převzetí zakázky, bez daně z přidané hodnoty. Stavební zakázky signalizují poptávku po stavebních materiálech a pracovní síle v průběhu nadcházejících měsíců.

 • Stav zakázek ke konci sledovaného čtvrtletí zachycuje jednak hodnotu přijatých (se zadavatelem vzájemně potvrzených) dosud nezahájených zakázek, jednak – u zakázek rozpracovaných - hodnotu prací, které zbývají k provedení. Znamená to, že stavební práce na zakázkách dosud nezahájených se vykazují v celé hodnotě, zatímco práce na akcích rozestavěných se zahrnují jen v jejich zůstatkové hodnotě (tj. v hodnotě prací, které zbývají k provedení). Nezahrnují se sem akce, které již byly dokončeny, i když dosud nebyly předány a vyfakturovány.

 • Povolené stavby jsou všechny stavby, na které bylo vydáno stavební povolení nebo ohlášení nebo byly evidovány na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 a ve zkráceném stavebním řízení autorizovaným inspektorem podle § .

  • Stavebním povolením se rozumí stavební povolení podle § 115 Stavebního zákona se závaznými podmínkami pro provedení a užívání.

 • Orientační hodnota staveb zahrnuje celkové odhadované náklady staveb, které byly povoleny. Jedná se o veškeré náklady související s prípravou, realizací a s uvedením staveb do provozu (v běžných cenách). Nejde o konecné náklady stavby.

 • Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a mohou tomuto účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky. Do počtu bytů se započítávají i samostatné pokoje v žákovských domovech, vysokoškolských kolejích, domovech pracujícího dorostu a pokoje ve svobodárnách, které nejsou obhospodařovány obecními úřady.

  • Byty zahájené jsou od roku 2006 byty v těch domech, jejichž výstavba byla ve sledovaném období povolena na základě vydaného stavebního povolení a od roku 2007 na základě vydaného stavebního povolení nebo stavebního ohlášení, a to bez ohledu na to, zda tyto byty byly ve sledovaném období dokončeny či nikoliv. Za dům je pro účely této definice považován rodinný dům, bytový dům, nástavba, vestavba nebo přístavba k oběma uvedeným domům, dům s pečovatelskou službou a domov-penzion, nebytový objekt (služební byty - zpravidla mimo bytové objekty) a jakýkoliv nebytový prostor, jehož adaptací vznikne nový byt.

  • Byty dokončené jsou byty, na které ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl příslušným stavebním úřadem do konce sledovaného období podle § 122 vystaven kolaudační souhlas.

 • Podlahovou plochou místností a prostorů se rozumí jejich vnitřní nášlapná plocha mezi konstrukcemi stěn v půdorysném průmětu budov.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

JAK KOUPIT BYDLENÍ

Příručka Jak koupit bydlení

E-book: Příručka ZDARMA!

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Šťavnatá jarní prémie na střešní okna FAKRO

Šťavnatá jarní prémie na střešní okna FAKRO

Získejte prémii až 9000 Kč! Šťavnatá jarní akce na střešní okna FAKRO

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

estav.cz v žebříčku návštěvnosti TOPlist