REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Výstavba rodinného domu: Bednění a vyztužení železobetonového stropu

V lokalitě Na Hradě v České Skalici sledujeme stavbu souboru pěti rodinných domů s ucelenou architekturou. Již v minulých článcích jsme se při sledování stavby dostali až k vyzdění celého podlaží. Dneska se podíváme, jak probíhaly přípravy na betonáž stropů, které ponesou střechu, jelikož je dům jednopodlažní. Bylo nutno osadit bednění i výztuže. Vysvětlíme si, proč se dává výztuž do betonu ke spodnímu okraji a kdy je nutné ji dát k okraji hornímu.

Po dokončení zdiva do požadované výšky dle projektu, přišlo na řadu zhotovení železobetonové stropní desky. Jelikož jsou domy jednopodlažní bude tato stropní konstrukci nést již souvrství střechy. Další funkce, kterou stropní konstrukce bude mít je ztužující. Odpadá zde potřeba klasického pozedního věnce, kterou převezme právě železobetonová stropní deska.

Bednění stropu z pohledového betonu

Než se však pustíme do betonáže stropu, je nutné na to vše pečlivě připravit. O to více, že v rodinných domech nemá být podhled a beton stropu tak bude pohledový. Rovnou plochu stavaři vytvořili z překližkových desek, která vytvoří i kresbu dřeva obtisknutou do betonu. Desky byly podepřeny dřevěnými příhradovými nosníky a podpěrami. Zde byl použit systém PERI.

Stojky a dřevěné vazníky pro podepření stropu

Celé bednění je jako velká stavebnice. Stojky mají přímo uzpůsobené hlavice pro osazení dřevěných nosníků. Navíc se dají vysouvat jako teleskop a utahovat pomocí šroubení, díky tomu lze bednění vyrovnat do roviny bez nutnosti stojky klínovat či upravovat.

Podpěry a rozmístění nosníků musí vzejít ze statického výpočtu. Čerstvý beton s vysokým obsahem vody je velmi těžký, strop není ihned únosný. Uvnitř stavby museli stavaři počítat s „lesem“ stojek. Ty překáží dalším pracím, ale nesměly se odstranit dříve jak po čtrnácti dnech. S tím je nutno při plánování stavby počítat. I potom ve stavbě zůstaly jednotlivé stojky, ale to trochu předbíháme.

Plastové distančníky 20 mm vysoké.

Bednit se musel i okraj budoucí stropní desky. Tlak do bočních stěn bednění je velký, tak se toto bednění zajišťuje nosníky, které se vrtají a připevňují pomocí závitových tyčí a matek s velkou hlavou do zdiva, aby nedošlo k jejich vychýlení. Součástí bednění je i osazení dřevěného zábradlí po okraji domu, z důvodu bezpečnosti práce betonujících řemeslníků.

Dále s musely předem pečlivě vyměřit a vybednit otvory pro budoucí prostupy jako je komín, střešní svod – odvodnění, prostupy antény nebo odvětrání kuchyně, koupelny apod. Tyto bednící „kastlíky“ je nutné na místě dobře zajistit (například přivrtat), aby nedošlo k jejich náhodnému posunutí při dalších pracích a pohybu dělníků.

Detail kotvení bednění okraje desky z interiéru budovy.

Vyztužení železobetonového stropu

Před zalitím je nutné osadit i kovové výztuže. Velikost a rozmístění výztuže vychází vždy ze statického výpočtu a nelze ji zobecňovat! Na stavbě rodinných domů Na Hradě bylo vyztužení řešeno pomocí karisítí. Karisíť je z prutů o průměru 6 mm s velikostí oka 100 mm (značení 6/100x6/100 KH30). Přídavné pruty byly taktéž o průměru 6 mm. Přesahy výztuže ve směru pnutí stropu musí být přes 3 oka (300 mm). Ocel je B500 B.

Jelikož máme jednu vnitřní nosnou stěnu, bylo nutné osadit nejen dolní výztuž ale i horní (proč tomu tak je si vysvětlíme níže).

Výztuž nelze položit na dno bednění, nebylo by zajištěné dostatečné krytí oceli betonem 20 mm. Aby se výztuž udržela v potřebné poloze (především výškové) používají se tzv. distančníky (podložky). Ty mohou být z různých materiálů, běžně plastové, ocelové nebo betonové. Na naší stavbě byly použity pro podložení karisítě plastové distančníkové lišty. Pod výztuž, která měla být uložená u horního okraje se využily podložky z oceli.

Stojky a nosníky uvnitř objektu podpírající železobetonový strop po dobu jeho tuhnutí a tvrdnutí.

Kam je potřeba umístit výztuž v betonovém stropě, kdy musí být nahoře a kdy dole?

Nejprve je nutné si uvědomit, jaké jsou vlastnosti betonu a oceli a jaké funkce tyto materiály přebírají v železobetonové konstrukci. Beton je velmi pevný materiál v tlaku, v tahu však je jeho pevnost pro praktické použití nulová. Právě tah, přebírá ocel.

Dále je nutné vědět, že pokud ohýbáme nějaký prvek (desku nebo nosník) vzniká v něm dvojice sil – tahová a tlaková. Pokud je prvek podepřen jen na okrajích, projevuje se tah na spodním líci prvku. Například si zkuste zohnout plastové pravítko, když to přeženete ale nezlomíte ho, popraská nejprve ze spodní strany – tažené.

Bednění a výztuž okolo komína

Pokud konstrukci podepřeme ještě uprostřed rozpětí (abychom zmenšili délku rozpětí) tah se projeví i v okolí této podpory ale u horního líce konstrukce (nosníku či desky). Je to, jako by se podpora snažila protlačit skrze strop.

A jelikož ocelová výztuž přebírá tah v konstrukci musí se klást tam, kde je konstrukce tažená. V našem případě tedy na spodní okraj a k hornímu okraji v oblasti středového nosného zdiva.

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Jak si postavit rodinný dům

Zdroj: Adobe Stock -  4Max

Stěny pasivního domu: Z čeho je udělat, jaké musí splňovat vlastnosti

Obvodové stěny pasivního domu jsou společně se střechou a okny další zásadní konstrukcí chránící proti únikům tepla. Jejich konstrukce může být dřevěná či zděná, s dodatečným zateplením nebo jednovrstvá dle preferencí stavebníka a projektanta, filosofie návrhu a specifik stavebního systému. Záleží na celkové…

Srubová stavba

Jak se staví srub svépomocí

Pro mnoho lidí je ztělesněním stavby z přírodních materiálů srub. Ponechme nyní stranou, zda se do našeho prostředí takový typ domu hodí či nikoli, věřme, že i taková místa se najdou. Podívejme se, jak se staví srub, pokud byste si jej chtěli postavit sami svépomocí. Nutno říci, že stavba takového rodinného domu…

Zdroj: Adobe Stock -  JRP Studio

Základní princip návrhu pasivního domu je jednoduchý

To, co je potřebné, nutné i vhodné pro principy pasivního domu, jsou zároveň kritéria při postupu jeho navrhování. Tudíž celý základ je primárně odvozen od promyšleného návrhu. Pokud užijeme komponenty nejvyšší třídy a kvality pospolu, nemusíme mít zaručen náš požadovaný standard. Vše musí být sladěno a…

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA