Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Příprava teplé vody více o tématu

Kam umístit ohřívač vody, bojler nebo průtokový ohřívač

Připojování a umisťování ohřívačů vody musí odpovídat příslušným platným normám a dalším předpisům. Účelem je takové připojení, aby bylo co nejjednodušší a aby zajišťovalo bezpečný a bezporuchový provoz po dobu životnosti ohřívače. Případné opravy, přepojování nebo úpravy v zapojení provoz prodražují. Pro snížení tepelné ztráty při rozvodu ohřáté vody se doporučuje umístit ohřívač co nejblíže k místu odběru. Z tohoto důvodu (pokud je to možné a vhodné) se doporučuje dát přednost ohřívání místnímu.
Zdroj: Fotolia.com - Andrey Popov

Připojování a umísťování elektrických ohřívačů

Provádí se podle ČSN 33 2000 – 7 – 701 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7 – Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory.

Obr. 1 Umístění elektrického zásobníkového ohřívače v koupelně

Norma přesně uvádí podmínky umístění a zapojení elektrických ohřívačů vody včetně minimálních vzdáleností umístění elektrických zařízení v zónách koupelny. Elektrický ohřívač může být umístěn nad vanou v zóně 1 jen v případě, že má konstrukci z nevodivých materiálů a s izolačními kryty. Pokud tuto podmínku nelze splnit, musí být ohřívač umístěn v zóně 2 nebo 3.

Ohřívače vody mohou být umístěny pod zařizovacími předměty v případě, že je to uvedeno v návodu k montáži a použití dodaném výrobcem daného ohřívače. Pro všechny ohřívače podle normy [3] platí, že elektrická zásuvka pro připojení ohřívače musí být ve vzdálenosti nejméně 200 mm od umývacího prostoru.

Připojování a umísťování plynových ohřívačů

Pro připojování a umísťování plynových ohřívačů vody platí TPG 800 03 Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu a TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.

Před připojením nového ohřívače (dále jen OPZ – odběrné plynové zařízení) musí pověřený pracovník dodavatele plynu podle zkontrolovat:

Obr. 2 Umístění elektrického zásobníkového ohřívače určeného pro umyvadlo
Obr. 2 Umístění elektrického zásobníkového ohřívače určeného pro umyvadlo
 • souhlas dodavatele plynu se zřízením OPZ,
 • platnou revizní zprávu OPZ,
 • místo a způsob připojení OPZ podle projektové dokumentace,
 • hlavní uzávěr plynu,
 • domovní regulátor tlaku plynu,
 • umístění a způsob připojení plynoměru.

Pro ohřev vody se používají plynové ohřívače v provedení (typu) A nebo B. Ohřívače typu A mají spaliny odváděny do místnosti. Proto musí mít místnost minimální rozměry uvedené v TPG 704 01. Nejmenší objem místnosti ukazuje tab.

Nejmenší požadovaný objem místnosti pro ohřívače vody typu A

Plynový ohřívač vody typu A Nejmenší požadovaný objem místnosti (m3)
V bytových jednotkách s více obytnými místnostmi V bytových jednotkách s jednou obytnou místností
a) plynový sporák 20 50
b) plynová trouba 10 25
c) průtokový ohřívač do příkonu 10 kW nebo zásobníkový do 2kW) 20 20
d) průtokový ohřívač do 10 kW umístěný
společně s a)
společně s b)


26
20


80
30

Plynové ohřívače v provedení B mají odvod spalin komínem mimo budovu. Požadavek na minimální velikost místnosti, v níž jsou umístěny, není tak přísný jako u ohřívačů typu A. Vždy však musí být dodržen požadavek na přívod dostatečného množství spalovacího vzduchu.

Obr. 3 Montážní rozměry pro připojení plynového zásobníkového ohřívače vody typu B

Připojení ohřívače musí být provedeno podle návodu k montáži dodaným výrobcem konkrétního typu ohřívače. Aby byl zajištěn bezpečný provoz a aby vznikl nárok na záruku, musí montáž provádět pouze osoba nebo firma, která má k tomu povolení. Při osazování a připojování ohřívače musí být dodrženy všechny předepsané míry. Pokud ve výkresové dokumentaci jsou u kót uvedena písmena, znamená to, že toho typu ohřívače se vyrábí několik velikostí. Písmena pak znamenají různé délky. Tyto délky se zjistí podle dalších informací dodaných výrobcem.

Plynové ohřívače nebo kotle napojené na odtah spalin se mohou osazovat v místnostech, kde na 1 kW příkonu připadá nejméně 1 m3 prostoru a při zavřených oknech a dveřích je průvzdušností spár zajištěn přívod vzduchu z vnějšího prostoru nejméně 1,6 m3/hod na 1 kW příkonu spotřebiče.

Obr. 4 Připojení plynového ohřívače na PB láhev 1 – lahvový ventil, 2 – regulátor tlaku, 3 – tlaková hadice, 4 – chránička, 5 – spotřebičový uzávěr plynu

Plynové ohřívače se vyrábějí na zemní plyn (ZP) i na propan-butan (PB). Všude, kde je provedena plynofikace se používají ohřívače na ZP. V místech, kde není zaveden ZP, se instalují ohřívače na PB. Ohřívače na ZP musí mít proveden rozvod plynového potrubí, na které mohou být připojeny i další OPZ.

Připojení ohřívačů na PB k tlakové láhvi je někdy náročnější u důvodu správného umístění láhve na PB. Pro bezpečné umístění platí TPG 402 01 Tlakové láhve, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) [6], která přesně vymezuje zakázaná a povolená místa umístění lahví.

Ohřívač vody nemusí být umístěn ve stejné místnosti jako tlaková láhev PB, na niž je připojen. Musí však být dodrženy podmínky pro umístění láhve a připojení ohřívače vody podle příslušných právních předpisů. Jedním z těchto předpisů je mimo TPG také návod na montáž, připojení a provoz spotřebiče dodaný výrobcem ohřívače.

Obr. 5 Plynový nástěnný zásobníkový ohřívač s odtahem spalin do fasády

Plynové ohřívače se vyrábí také v provedení spotřebičů typu C. Každý plynový spotřebič typu C má přívod spalovacího vzduchu z venkovního prostředí a odvod spalin také do venkovního prostředí. K přívodu vzduchu a odvodu spalin se často používá kouřovod koaxiálního typu. Je to zjednodušeně řečeno trubka v trubce, tedy na trubce menšího průměru je trubka většího průměru. Jednou trubkou přichází venkovní vzduch pro spalování k hořáku a druhou trubkou spaliny ven.

Právě plynové spotřebiče uzavřené konstrukce typu C patří z hlediska bezpečnosti provozu k nejspolehlivějším. Soudní znalci z oboru plynárenství dosud nemuseli řešit právní spor týkající se provozu plynových spotřebičů typu C.

Použitá a doporučená literatura

[3] ČSN 33 2000 – 7 – 701 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7 – Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

[6] TPG 402 01 Tlakové láhve, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG)

Ing. Jaroslav Dufka

Je autor 17 knih z oboru TZB, z nich 10 na téma vytápění. Dříve učil na SPŠ žáky-učně v učebním oboru Instalatér a studenty v maturitním oboru MIEZ. V současnosti je v důchodu. Je členem redakční rady časopisu Topenářství Instalace

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Příprava teplé vody

 1. Ohřev teplé vody: Úvodní rozvaha a normy
 2. Příprava teplé vody: Jaké jsou možnosti ohřevu vody
 3. Jakou energií ohřívat vodu? Elektřinou, plynem, tuhými palivy či solární energií?
 4. Ohřev teplé vody: Velikost a výkon ohřívačů a zásobníků na ohřev teplé vody
 5. Kam umístit ohřívač vody, bojler nebo průtokový ohřívač
 6. Bezpečnost ohřívačů a ohřev velkého množství vody

Přečtěte si více k tématu Příprava teplé vody