Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Chystáte se zateplovat svépomocí? Takto to nedělejte!

Kontaktní zateplení pěnovým polystyrenem je dnes běžný způsob, jak domu vtisknout novou tvář a zároveň ušetřit energii na vytápění. Byly o něm popsány kilometry řádků. Provedení kontaktního zateplovacího systému (ETICS) však vyžaduje znalost technologických předpisů výrobce, není to zcela rutinní záležitost, jak se mnohým nezkušeným stavebníkům může zdát. Článek ukazuje na hrubé, místy šokující chyby v nedokončené realizaci zateplení objektu.
Obr.1 - Celkový záběr na objekt, zřetelně viditelné spáry vyplněné již zvětralou PUR pěnou.

Specifikace objektu

Jedná se o cihlový rodinný dům o půdorysu 9 m x 9 m, výšky 10 m, podsklepený. Jde o objekt vystavěný v 80. letech 20. století. Zdivo je tl. 300 mm, překlady železobetonové.

Provedení zateplení

Zateplení bylo lepeno na polyuretanovou pěnu. To je v zásadě možné - certifikovaným výrobkem je např. pěna od firmy Den Braven - avšak při provádění ETICS je důležitá celá skladba sendviče, a to jak z důvodů technických (optimální tepelně izolační vlastnosti, difuzní odpory), tak z důvodů ekonomických, jelikož pouze při používání dodávky celé certifikované skladby od jednoho výrobce je možno zajistit záruku a možnost reklamace.

"Základní požadavky na výstavbu vyjadřuje stavební zákon prostřednictvím prováděcí vyhlášky MMR 137/98 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, tj. je nutné respektovat požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí, ochranu proti hluku, bezpečnost při užívání, úsporu energie a tepelnou ochranu (po celou dobu životnosti stavby). Tyto požadavky musí splňovat zateplovací systém jako celek, je vyloučena možnost (viz zákon 22/97 Sb.) libovolně kombinovat různé materiály bez doloženého splnění technických požadavků na celý zateplovací systém," říká Ing. Miroslava Popenková, CSc., z Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Co však technicky není přípustné, aby pěna vyplňovala v takovéto míře styčné a ložné spáry mezi deskami. To vytváří nerovnoměrné chování pláště, jeho tepelných, vlhkostních a mechanických vlastností. Navíc zde je pěna delší dobu vystavena UV záření a dochází k jejímu rozkladu. Vlivem UV záření dochází i k degradaci povrchu polystyrenových desek. Ten se musí před nanášením stěrkové vrstvy brousit, nelze nanášet stěrkovou vrstvu na rozkládající se povrch desek.

Chybou, kterou lze vidět na více místech, je také kotvení, které by se nemělo příliš vtlačovat do polystyrenových desek, jelikož dochází k prohýbání desek. To vede ke zvyšování vrstvy stěrkové hmoty, oslabení tepelné izolace, rozdílnému vnitřnímu pnutí ve stěrkové vrstvě. Rozmístění kotvení talířovými hmoždinkami je mnohdy nesprávné. Rozmístění by mělo být pravidelné, na nárožích a ve větších výškách posílené větším počtem hmoždinek (na nárožích dvojnásobné a od výšky 8 m se počet hmoždinek, dle použitého systému, zvyšuje - pozn. Ing. Miroslava Popenková). Zde v některých místech hmoždinky zcela chybí. Délka hmoždinky nebyla zkoumána.

Obr.1 - Založení první řady: Chybí základová lišta, desky jsou ve svislé poloze.Obr.1 - Založení první řady: Chybí základová lišta, desky jsou ve svislé poloze.
Obr.2- Založení první řady: Chybí základová lišta, nerovnoměrné rozmístění hmoždinek.Obr.2- Založení první řady: Chybí základová lišta, nerovnoměrné rozmístění hmoždinek.

Založení první řady se provádí na základovou lištu (dřevěnou, plechovou či plastovou). Dle některých výrobců by se měla k této liště již připevňovat perlinka. Desky se vždy kladou ve vodorovné poloze. Kotvení má být provedeno pravidelně dle kotevního plánu sestaveného podle doporučení předepsaných výrobcem, popřípadě dle výpočtu zatížení větrem. Nesmíme zapomenout, že zateplení soklové části stavby (zde bez zateplení) je třeba tvořit z nenasákavého (například extrudovaného) polystyrenu, který má uzavřenou strukturu.

Tento se také mechanicky nekotví, jelikož by se tím narušila uzavřenost jeho povrchu. Z tohoto polystyrenu je však nutné vytvořit nejen části stavby na terénu ale i u styku s předsazenými konstrukcemi. Takovým příkladem může být stěna u balkonu (taktéž chybně na obr. 7 a 8). Zde totiž taktéž dochází k odstřikování vody na fasádu, popřípadě zde stojí nafoukaný a následně tající sníh, který může nasákavý polystyren degradovat.

Obr. 4 - Chybná pokládka desek okolo otvorů, nezarovnané nároží, velmi malé nekotvené přířezy, nezateplená ostění, zatékání do parapetní části a do části pod balkonem.Obr. 4 - Chybná pokládka desek okolo otvorů, nezarovnané nároží, velmi malé nekotvené přířezy, nezateplená ostění, zatékání do parapetní části a do části pod balkonem.
Obr. 5 - Chybná pokládka desek okolo otvorů, nezarovnané nároží, velmi malé nekotvené přířezy, nezateplená ostění, zatékání do parapetní části a do části pod balkonem.Obr. 5 - Chybná pokládka desek okolo otvorů, nezarovnané nároží, velmi malé nekotvené přířezy, nezateplená ostění, zatékání do parapetní části a do části pod balkonem.
Obr. 6 - Chybná pokládka desek okolo otvorů, nezarovnané nároží, velmi malé nekotvené přířezy, nezateplená ostění, zatékání do parapetní části a do části pod balkonem.Obr. 6 - Chybná pokládka desek okolo otvorů, nezarovnané nároží, velmi malé nekotvené přířezy, nezateplená ostění, zatékání do parapetní části a do části pod balkonem.
Obr. 7 - Chybná pokládka desek okolo otvorů, nezarovnané nároží, velmi malé nekotvené přířezy, nezateplená ostění, zatékání do parapetní části a do části pod balkonem.Obr. 7 - Chybná pokládka desek okolo otvorů, nezarovnané nároží, velmi malé nekotvené přířezy, nezateplená ostění, zatékání do parapetní části a do části pod balkonem.

Nesprávně provedená pokládka desek okolo otvorů. Spára nemá lícovat s hranou otvoru. Důsledkem může být popraskání následně nanesené stěrkové hmoty a finální omítky. Nezateplené ostění – důsledkem jsou jasné tepelné mosty. Nedodržení rovné hrany přířezu desek způsobí obtížné nanesení stěrkové vrstvy. Desky je třeba ořezávat do potřebného tvaru před jejich osazením a dle rovných hran. Dlouhodobé odhalení parapetu může způsobit zatékání mezi polystyren a zdivo, což může mít fatální vliv na vysoce nasákavou PUR pěnu ve spárách. Pokládka by se měla obejít bez příliš malých přířezů, pokud jsou použity je však nutno je také samostatně kotvit.

Obr. 8 - Nedořešený spoj desek na nároží. Na balkoně je pěnový polystyren dotažen až pochozí vrstvě.Obr. 8 - Nedořešený spoj desek na nároží. Na balkoně je pěnový polystyren dotažen až pochozí vrstvě.
Obr. 9 - Elektroinstalace, zřetelná i příliš zatlačená hmoždinka.Obr. 9 - Elektroinstalace, zřetelná i příliš zatlačená hmoždinka.

Nepřesné zakončení desek ve styku se střešním pláštěm. Důsledkem jsou tepelné mosty a složité zakončení povrchových úprav. Desky je třeba zařezávat do finálního přesného tvaru před jejich upevněním.

Obr. 10 - Styk stěny a střechy, hrubá nepřesnost v zakončení nároží.Obr. 10 - Styk stěny a střechy, hrubá nepřesnost v zakončení nároží.
Obr. 11 - Poškození povrchu desek. Vede k podobným jevům jako příliš zabořené hmoždinky. Znatelný také zažloutlý, zvětralý povrch desekObr. 11 - Poškození povrchu desek. Vede k podobným jevům jako příliš zabořené hmoždinky. Znatelný také zažloutlý, zvětralý povrch desek

Závěr

Odborný návrh a provedení zateplovacího systému je základním požadavkem pro jeho správnou funkci. Nebude-li systém správně navržen a následně proveden, je zde riziko nesprávné funkce, estetického znehodnocení, což může vést k demontáži a novému provedení ETICS. Zvláště nebezpečné je pak vnášení vlhkosti do skladby, tvorba tepelných mostů a kondenzace vodní páry. Zateplení by mělo být provedeno firmou s k tomu školenými pracovníky, skladba by měla být provedena jako certifikovaný systém, celá od jednoho výrobce. Je velice nezodpovědné kombinovat materiály od jednotlivých výrobců ve snaze ušetřit. Provádění zateplení není o rutinní záležitost a celou akci je nutno předem pečlivě připravit, včetně správného načasování provedení jednotlivých vrstev tak, aby klimatické vlivy (déšť, sníh, UV záření) nedegradovaly celou práci.

"Pro posuzovanou skladu doporučuji demontáž provedeného fasádního systému a na náklady zhotovitele a realizaci kontaktního zateplovacího systému v souladu s ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), Technickými pravidly pro navrhování, ověřování a provádění vnějších kontaktních zateplovacích systémů a Technickými pravidly výrobce kontaktních zateplovacích systémů," doplňuje Ing. Miroslava Popenková, CSc., z Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Tepelné izolace

Zdroj: fotolia, photo 5000

Spravujete bytový dům? Na konferenci Rekonstrukce a provoz bytových domů poradíme. Přijďte 1. listopadu 2023

Jste předseda společenství vlastníků jednotek, bytového družstva nebo správce či vlastník bytového domu? Na konferenci 1. listopadu 2023 v Praze poradíme jak rozúčtovat teplo a teplou vodu, jak zateplovat nebo zařídit fotovoltaiku na bytovém domě. A kdy vyměnit společné rozvody vody? Uvidíte příklady dobré praxe z…

REKLAMA