REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Stavební produkce ve 4. čtvrtletí 2014 klesla meziročně reálně o 0,5 %

V porovnání se 3. čtvrtletím 2014 byla sezónně očištěná produkce o 0,5 % nižší. Produkce pozemního stavitelství meziročně klesla o 2,8 % a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst stavební produkce o 4,2 %.
Stavební produkce ve 4. čtvrtletí 2014 klesla meziročně reálně o 0,5 %

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně snížil o 2,9 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 2,8 % a činila 32 453 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně vzrostl o 15,1 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 12 719. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 1,1 % a činila 47,1 mld. Kč, na pozemním stavitelství 16,1 mld. Kč (pokles o 16,7 %) a na inženýrském stavitelství 31,0 mld. Kč (růst o 9,7 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,7 mil. Kč a byla meziročně o 14,0 % nižší.

Počet vydaných stavebních povolení ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně klesl o 2,1 %, stavební úřady jich vydaly 19 484. Orientační hodnota těchto staveb činila 57,9 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2013 klesla o 12,2 %.

Podlahová plocha nových budov povolených ve 4. čtvrtletí 2014 činila 1 155,1 tis. m², což v meziročním srovnání znamená růst o 29,4 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 16,8 %, nebytových budov vzrostla o 47,5 %.

Počet zahájených bytů ve 4. čtvrtletí 2014 se meziročně zvýšil o 12,2 % a činil 5 802 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 7,0 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán nárůst o 31,2 %.

Počet dokončených bytů ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně klesl o 4,8 % a činil 6 988 bytů. Počet dokončených bytů v domech rodinných klesl o 14,5 %, v bytových domech vzrostl o 30,3%.

 Index (stejné období předchozího roku = 100)
4. čtvrtletí 2013 r)1. čtvrtletí 2014 r)2. čtvrtletí 2014 r)3. čtvrtletí 2014 p)4. čtvrtletí 2014 p)
Index stavební produkce 96,9 108,3 103,9 101,7 99,5
v tom: pozemní stavitelství 96,6 110,4 101,5 97,1 97,2
  inženýrské stavitelství 97,4 101,4 109,2 112,5 104,2
Zakázky stavebních prací          
u podniků nad 50 zaměstnanců          
Nové zakázky v tuzemsku 116,2 166,5 117,5 133,2 98,9
v tom: pozemní stavitelství 94,4 151,9 87,2 108,4 83,3
              inženýrské stavitelství 137,9 176,5 152,7 152,6 109,7
Stav ke konci období 100,5 123,8 123,6 124,1 115,1
v tom: tuzemsko 93,6 113,8 111,3 114,4 110,8
v tom: veřejné 90,8 112,7 112,2 122,7 122,4
  soukromé 97,4 115,5 109,9 102,2 95,6
  zahraničí 158,4 194,4 218,6 178,4 136,5
Počet vydaných stavebních povolení 80,2 83,4 95,5 97,0 97,9
v tom: nová výstavba 77,4 77,6 95,7 97,7 103,5
  změna dokončených staveb 91,4 95,2 96,1 90,0 91,0
z celku: bytové budovy 83,0 85,7 100,2 97,0 97,9
  nebytové budovy 83,0 87,0 86,4 99,9 97,6
  stavby k ochraně životního prostředí 80,7 72,3 95,8 98,7 104,2
  ostatní stavby 75,2 84,3 97,1 93,8 94,9
Orientační hodnota staveb 90,6 108,7 101,0 92,4 87,8
v tom: nová výstavba 97,0 95,4 83,5 90,2 96,0
  změna dokončených staveb 103,8 130,5 111,2 109,4 76,2
z celku: bytové budovy 87,7 99,2 111,8 99,6 114,2
  pro nebytové budovy 66,6 108,7 77,6 85,2 103,3
  stavby k ochraně životního prostředí 62,5 91,6 122,7 55,2 62,8
  ostatní stavby 152,2 125,9 113,8 108,6 67,6
Podlahová plocha nových budov v m2 76,1 94,1 87,2 96,0 129,4
Zahájené byty   92,4 104,8 115,9 107,4 112,2
v tom: v rodinných domech 77,8 91,3 99,3 100,7 107,0
              v bytových domech 193,4 119,8 166,3 129,7 131,2
                v nástavbách, přístavbách a vestavbách 74,9 104,9 89,6 107,7 102,8
            v domovech-penzionech a domovech pro seniory 98,5 140,6 385,0 74,4 59,2
              v nebytových budovách 69,1 176,6 99,6 117,6 185,0
                ve stavebně upravených nebytových prostorách 102,9 49,2 117,3 76,4 71,4
Dokončené byty   77,1 92,5 87,5 102,2 95,2
v tom: v rodinných domech 80,9 87,9 92,3 98,0 85,5
              v bytových domech 67,0 108,1 58,1 108,6 130,3
                v nástavbách, přístavbách a vestavbách celkem 76,4 90,2 92,5 94,1 83,4
            v domovech-penzionech a domovech pro seniory 87,3 34,3 280,5 109,4 165,5
              v nebytových budovách 179,7 104,2 121,2 137,4 85,2
                ve stavebně upravených nebytových prostorách 57,0 96,3 109,2 139,5 107,3

Poznámka

 • Index stavební produkce (ISP)  je základní ukazatel konjunkturální statistiky stavebnictví. Při jeho výpočtu se vychází z vývoje stavebních prací ZSV přeceněných do stálých cen. Index je primárně počítán jako měsíční bazický index. Je publikován za celou populaci podniků s převažující stavební činností.

 • Stavebními zakázkami se rozumí objem stavebních prací k provedení podle dodavatelských smluv. Jde o práce, které má zpravodajská jednotka potvrzeny smlouvami se zadavateli (včetně dodatečných, doplňkových objednávek ap.), bez ohledu na začátek prací a dobu jejich realizace. Vykazují se v cenách platných při převzetí zakázky, bez daně z přidané hodnoty. Stavební zakázky signalizují poptávku po stavebních materiálech a pracovní síle v průběhu nadcházejících měsíců.

 • Stav zakázek ke konci sledovaného čtvrtletí zachycuje jednak hodnotu přijatých (se zadavatelem vzájemně potvrzených) dosud nezahájených zakázek, jednak – u zakázek rozpracovaných - hodnotu prací, které zbývají k provedení. Znamená to, že stavební práce na zakázkách dosud nezahájených se vykazují v celé hodnotě, zatímco práce na akcích rozestavěných se zahrnují jen v jejich zůstatkové hodnotě (tj. v hodnotě prací, které zbývají k provedení). Nezahrnují se sem akce, které již byly dokončeny, i když dosud nebyly předány a vyfakturovány.

 • Povolené stavby jsou všechny stavby, na které bylo vydáno stavební povolení nebo ohlášení nebo byly evidovány na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 a ve zkráceném stavebním řízení autorizovaným inspektorem podle § .

  • Stavebním povolením se rozumí stavební povolení podle § 115 Stavebního zákona se závaznými podmínkami pro provedení a užívání.

 • Orientační hodnota staveb zahrnuje celkové odhadované náklady staveb, které byly povoleny. Jedná se o veškeré náklady související s prípravou, realizací a s uvedením staveb do provozu (v běžných cenách). Nejde o konecné náklady stavby.

 • Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a mohou tomuto účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky. Do počtu bytů se započítávají i samostatné pokoje v žákovských domovech, vysokoškolských kolejích, domovech pracujícího dorostu a pokoje ve svobodárnách, které nejsou obhospodařovány obecními úřady.

  • Byty zahájené jsou od roku 2006 byty v těch domech, jejichž výstavba byla ve sledovaném období povolena na základě vydaného stavebního povolení a od roku 2007 na základě vydaného stavebního povolení nebo stavebního ohlášení, a to bez ohledu na to, zda tyto byty byly ve sledovaném období dokončeny či nikoliv. Za dům je pro účely této definice považován rodinný dům, bytový dům, nástavba, vestavba nebo přístavba k oběma uvedeným domům, dům s pečovatelskou službou a domov-penzion, nebytový objekt (služební byty - zpravidla mimo bytové objekty) a jakýkoliv nebytový prostor, jehož adaptací vznikne nový byt.

  • Byty dokončené jsou byty, na které ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl příslušným stavebním úřadem do konce sledovaného období podle § 122 vystaven kolaudační souhlas.

 • Podlahovou plochou místností a prostorů se rozumí jejich vnitřní nášlapná plocha mezi konstrukcemi stěn v půdorysném průmětu budov.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Přečtěte si více k tématu Stavebnictví v číslech

Stavba, ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia

Růst cen stavebnin se zastaví nejdříve v řádu měsíců, možná i let

Aktuální růst cen stavebních materiálů se zastaví nejdříve v horizontu několika měsíců, možná i let. Na trhu se střetly omezená nabídka a zvýšená poptávka. Nabídka je omezená kvůli uzavřeným dolům a dopravním cestám. Poptávka roste po dlouhodobém omezení prací kvůli opatřením proti šíření koronaviru.

Ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia

Nedostatek stavebních surovin může vést ke krachu slabších firem

Nedostatek stavebních surovin a materiálů a jejich vysoké ceny mohou vést ke krachu slabších článků dodavatelského řetězce. To v konečném důsledku přinese problémy se zaměstnaností. Aktuální růst cen je naprosto bezprecedentní. Řekl to prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza. Podle odborníků je jednou…

Fotovoltaika, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Dostálová: Program Živel jsme rozšířili o žadatele s rozestavěným bydlením

Lidé, kterým tornádo poškodilo rozestavěné bydlení, budou moci podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) získat dotaci až dva miliony korun a další až tři miliony korun formou zvýhodněného úvěru z programu Živel. Z pravidel pro čerpání pomoci byl zároveň odstraněn požadavek, že žadatel nesmí být tři…

Ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia

Stavebnictví letos vzroste o 1,4 procenta, očekávají stavební firmy

České stavebnictví letos meziročně vzroste o 1,4 procenta, příští rok o 1,3 procenta. Vyplývá to ze studie analytické společnosti CEEC Research, kterou zveřejnila na dnešním on-line Setkání lídrů českého stavebnictví. V průzkumu oslovila zhruba stovku stavebních firem v Česku. Na konci loňského roku očekávaly pro…

REKLAMA