REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Stavební produkce ve 4. čtvrtletí 2014 klesla meziročně reálně o 0,5 %

V porovnání se 3. čtvrtletím 2014 byla sezónně očištěná produkce o 0,5 % nižší. Produkce pozemního stavitelství meziročně klesla o 2,8 % a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst stavební produkce o 4,2 %.
Stavební produkce ve 4. čtvrtletí 2014 klesla meziročně reálně o 0,5 %

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně snížil o 2,9 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 2,8 % a činila 32 453 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně vzrostl o 15,1 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 12 719. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 1,1 % a činila 47,1 mld. Kč, na pozemním stavitelství 16,1 mld. Kč (pokles o 16,7 %) a na inženýrském stavitelství 31,0 mld. Kč (růst o 9,7 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,7 mil. Kč a byla meziročně o 14,0 % nižší.

Počet vydaných stavebních povolení ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně klesl o 2,1 %, stavební úřady jich vydaly 19 484. Orientační hodnota těchto staveb činila 57,9 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2013 klesla o 12,2 %.

Podlahová plocha nových budov povolených ve 4. čtvrtletí 2014 činila 1 155,1 tis. m², což v meziročním srovnání znamená růst o 29,4 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 16,8 %, nebytových budov vzrostla o 47,5 %.

Počet zahájených bytů ve 4. čtvrtletí 2014 se meziročně zvýšil o 12,2 % a činil 5 802 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 7,0 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán nárůst o 31,2 %.

Počet dokončených bytů ve 4. čtvrtletí 2014 meziročně klesl o 4,8 % a činil 6 988 bytů. Počet dokončených bytů v domech rodinných klesl o 14,5 %, v bytových domech vzrostl o 30,3%.

 Index (stejné období předchozího roku = 100)
4. čtvrtletí 2013 r)1. čtvrtletí 2014 r)2. čtvrtletí 2014 r)3. čtvrtletí 2014 p)4. čtvrtletí 2014 p)
Index stavební produkce 96,9 108,3 103,9 101,7 99,5
v tom: pozemní stavitelství 96,6 110,4 101,5 97,1 97,2
  inženýrské stavitelství 97,4 101,4 109,2 112,5 104,2
Zakázky stavebních prací          
u podniků nad 50 zaměstnanců          
Nové zakázky v tuzemsku 116,2 166,5 117,5 133,2 98,9
v tom: pozemní stavitelství 94,4 151,9 87,2 108,4 83,3
              inženýrské stavitelství 137,9 176,5 152,7 152,6 109,7
Stav ke konci období 100,5 123,8 123,6 124,1 115,1
v tom: tuzemsko 93,6 113,8 111,3 114,4 110,8
v tom: veřejné 90,8 112,7 112,2 122,7 122,4
  soukromé 97,4 115,5 109,9 102,2 95,6
  zahraničí 158,4 194,4 218,6 178,4 136,5
Počet vydaných stavebních povolení 80,2 83,4 95,5 97,0 97,9
v tom: nová výstavba 77,4 77,6 95,7 97,7 103,5
  změna dokončených staveb 91,4 95,2 96,1 90,0 91,0
z celku: bytové budovy 83,0 85,7 100,2 97,0 97,9
  nebytové budovy 83,0 87,0 86,4 99,9 97,6
  stavby k ochraně životního prostředí 80,7 72,3 95,8 98,7 104,2
  ostatní stavby 75,2 84,3 97,1 93,8 94,9
Orientační hodnota staveb 90,6 108,7 101,0 92,4 87,8
v tom: nová výstavba 97,0 95,4 83,5 90,2 96,0
  změna dokončených staveb 103,8 130,5 111,2 109,4 76,2
z celku: bytové budovy 87,7 99,2 111,8 99,6 114,2
  pro nebytové budovy 66,6 108,7 77,6 85,2 103,3
  stavby k ochraně životního prostředí 62,5 91,6 122,7 55,2 62,8
  ostatní stavby 152,2 125,9 113,8 108,6 67,6
Podlahová plocha nových budov v m2 76,1 94,1 87,2 96,0 129,4
Zahájené byty   92,4 104,8 115,9 107,4 112,2
v tom: v rodinných domech 77,8 91,3 99,3 100,7 107,0
              v bytových domech 193,4 119,8 166,3 129,7 131,2
                v nástavbách, přístavbách a vestavbách 74,9 104,9 89,6 107,7 102,8
            v domovech-penzionech a domovech pro seniory 98,5 140,6 385,0 74,4 59,2
              v nebytových budovách 69,1 176,6 99,6 117,6 185,0
                ve stavebně upravených nebytových prostorách 102,9 49,2 117,3 76,4 71,4
Dokončené byty   77,1 92,5 87,5 102,2 95,2
v tom: v rodinných domech 80,9 87,9 92,3 98,0 85,5
              v bytových domech 67,0 108,1 58,1 108,6 130,3
                v nástavbách, přístavbách a vestavbách celkem 76,4 90,2 92,5 94,1 83,4
            v domovech-penzionech a domovech pro seniory 87,3 34,3 280,5 109,4 165,5
              v nebytových budovách 179,7 104,2 121,2 137,4 85,2
                ve stavebně upravených nebytových prostorách 57,0 96,3 109,2 139,5 107,3

Poznámka

 • Index stavební produkce (ISP)  je základní ukazatel konjunkturální statistiky stavebnictví. Při jeho výpočtu se vychází z vývoje stavebních prací ZSV přeceněných do stálých cen. Index je primárně počítán jako měsíční bazický index. Je publikován za celou populaci podniků s převažující stavební činností.

 • Stavebními zakázkami se rozumí objem stavebních prací k provedení podle dodavatelských smluv. Jde o práce, které má zpravodajská jednotka potvrzeny smlouvami se zadavateli (včetně dodatečných, doplňkových objednávek ap.), bez ohledu na začátek prací a dobu jejich realizace. Vykazují se v cenách platných při převzetí zakázky, bez daně z přidané hodnoty. Stavební zakázky signalizují poptávku po stavebních materiálech a pracovní síle v průběhu nadcházejících měsíců.

 • Stav zakázek ke konci sledovaného čtvrtletí zachycuje jednak hodnotu přijatých (se zadavatelem vzájemně potvrzených) dosud nezahájených zakázek, jednak – u zakázek rozpracovaných - hodnotu prací, které zbývají k provedení. Znamená to, že stavební práce na zakázkách dosud nezahájených se vykazují v celé hodnotě, zatímco práce na akcích rozestavěných se zahrnují jen v jejich zůstatkové hodnotě (tj. v hodnotě prací, které zbývají k provedení). Nezahrnují se sem akce, které již byly dokončeny, i když dosud nebyly předány a vyfakturovány.

 • Povolené stavby jsou všechny stavby, na které bylo vydáno stavební povolení nebo ohlášení nebo byly evidovány na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 a ve zkráceném stavebním řízení autorizovaným inspektorem podle § .

  • Stavebním povolením se rozumí stavební povolení podle § 115 Stavebního zákona se závaznými podmínkami pro provedení a užívání.

 • Orientační hodnota staveb zahrnuje celkové odhadované náklady staveb, které byly povoleny. Jedná se o veškeré náklady související s prípravou, realizací a s uvedením staveb do provozu (v běžných cenách). Nejde o konecné náklady stavby.

 • Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a mohou tomuto účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky. Do počtu bytů se započítávají i samostatné pokoje v žákovských domovech, vysokoškolských kolejích, domovech pracujícího dorostu a pokoje ve svobodárnách, které nejsou obhospodařovány obecními úřady.

  • Byty zahájené jsou od roku 2006 byty v těch domech, jejichž výstavba byla ve sledovaném období povolena na základě vydaného stavebního povolení a od roku 2007 na základě vydaného stavebního povolení nebo stavebního ohlášení, a to bez ohledu na to, zda tyto byty byly ve sledovaném období dokončeny či nikoliv. Za dům je pro účely této definice považován rodinný dům, bytový dům, nástavba, vestavba nebo přístavba k oběma uvedeným domům, dům s pečovatelskou službou a domov-penzion, nebytový objekt (služební byty - zpravidla mimo bytové objekty) a jakýkoliv nebytový prostor, jehož adaptací vznikne nový byt.

  • Byty dokončené jsou byty, na které ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl příslušným stavebním úřadem do konce sledovaného období podle § 122 vystaven kolaudační souhlas.

 • Podlahovou plochou místností a prostorů se rozumí jejich vnitřní nášlapná plocha mezi konstrukcemi stěn v půdorysném průmětu budov.

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Stavebnictví v číslech

Stavebnictví poroste pomaleji než loni, chybí lidé

Stavebnictví poroste pomaleji než loni, chybí lidé

Stavebnictví za celý letošní rok poroste kolem čtyř procent, tj. pomaleji než loni, kdy si připsalo růst o téměř deset procent. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Zakázek je podle nich dostatek, firmám ale často chybí pracovníci, případně i materiál.

Stavebnictví v červnu zrychlilo růst na 2,4 procenta

Stavebnictví v červnu zrychlilo růst na 2,4 procenta

Stavební výroba v červnu zrychlila meziroční růst na 2,4 procenta z květnových 0,2 procenta. Oznámil to dnes Český statistický úřad. Pozemní stavitelství, kam spadá stavba bytů, kanceláří nebo skladů, se po květnovém poklesu vrátilo k růstu o 2,8 procenta. Inženýrské stavitelství, které tvoří z velké části dopravní ...

zdroj: fotolia.com

Růst cen domů a bytů v ČR byl v 1. čtvrtletí v EU druhý nejvyšší

Meziroční růst cen domů a bytů v Česku v prvním čtvrtletí klesl z 9,9 procenta na konci loňského roku na 9,4 procenta. Mezi zeměmi Evropské unie byl druhý nejvyšší. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. V celé EU se ceny zvýšily v průměru o čtyři procenta.

REKLAMA
REKLAMA