Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Obecné montážní zásady komínů CIKO

Komín je vysoce funkční prvek stavby a je třeba dbát na jeho správný návrh a realizaci. Především je nutné si uvědomit, že každý jednotlivý spotřebič klade na komín specifické nároky, které je důležité při stavbě komínu respektovat. Mimo jiné je třeba vhodně zvolit průměr průduchu (kontrola výpočtem), podle parametrů spotřebiče dobře zvážit umístění sopouchu, apod. Nedílnou součástí montážního návodu je dodací list a revizní štítek, na kterém jsou uvedeny technické parametry komínového systému. Výsledné komínové těleso musí odpovídat základním požadavkům na komíny dle ČSN 73 4201.
Obecné montážní zásady komínů CIKO

Než začnete

 • Před začátkem montáže je nutné zabezpečit vhodné teplotní podmínky. Minimální teplota, přípustná pro montáž, je +5 °C (po dobu montáže a následujících 72 hodin). Při nižších teplotách je montáž nepřípustná.
 • Dále musíme zajistit dostatečně pevný nosný podklad, který bude přenášet zatížení komínu do základové zeminy. Na tento podklad musí být provedena hydroizolace proti vzlínání zemní vlhkosti do pláště komínu.
 • Před zahájením vlastní montáže musíme dobře rozměřit umístění tělesa komínu včetně způsobu realizace odvodu kondenzátu, výšky sopouchu a v případě potřeby i přívodu vzduchu ke spotřebiči. Zároveň je nutno mít připravený dostatečně velký prostup komínu skrz stropy a podlahy, příp. prostup budoucího kouřovodu přes zeď k sopouchu komínu.
 • Ze zkušeností víme, že je snazší nejdříve si na sucho sestavit a vyřezat komín do výšky sopouchu a poté teprve rozmíchat lepící směsi a všechny komponenty slepit.
 • Ke stavbě komína budete potřebovat vhodné nářadí a nástroje (metr, vodováha, špachtle, zednická lžíce, úhelník, míchací nástavec na vrtačku, maltovník, úhlová bruska nebo pila na řezání cihel, křížový šroubovák, nůž k řezání izolace, olovnice, štětec, kotouč na kámen nebo diamantový kotouč do úhlové brusky).
 • Všechny komponenty komínového systému před použitím očistíme od prachu a nečistot (např. vlhkým štětcem).

Zdění cihelných tvarovek CU

Zdění cihelných tvarovek se provádí namáčením ložné i styčné spáry do rozmíchané lepící malty CKMB. Při správném rozmíchání lepící malty zůstává po namočení na tvarovce optimální množství lepící hmoty tak, aby vzniklá spára měla tloušťku cca 1 - 2 mm. Vždy rozmíchávejte a používejte lepidla podle návodu! Tvarovky orientujeme vždy tak, aby jednotlivé vrstvy byly proti sobě pootočeny o 90° a vytvářely tak vazbu (viz obrázky níže).

Pro správnou funkci větrání komínového tělesa musí zůstat všechny větrací kanály průchodné po celé výšce komínového tělesa.

Zdění víceprůduchových komínů

Při zdění víceprůduchových komínů se v každé druhé vrstvě cihel používají spojovací tvarovky CT (viz obrázky níže). V ostatních aspektech je stavba víceprůduchového komína obdobná jako stavba jednoprůduchového komína.

Montáž šamotových vložek

 • Šamotové vložky montujeme “po vodě”, tzn. u systému 3V směřuje vnitřní drážka dolů. U systému TEC směřují hrdla vložek nahoru.
 • Spárovací hmotu CSHS Säurekitt je třeba rozmíchat s vodou dle návodu na obalu (7dílů tmelu a jeden díl vody). Pozor, po prvním smíchání vzniknou vlhké kuličky směsi - nechejte směs 5 min odstát, dojde k výraznému zplastičtění a optimalizaci konzistence pro zpracování. Doba zpracovatelnosti směsi je 1,5 hod. Po začátku tuhnutí již nelze dodatečným přidáním vody prodloužit dobu zpracovatelnosti, byl by přerušen tuhnoucí proces a tmel by neměl výsledné vlastnosti. Tuhnoucí směs proto nepoužívejte a rozmíchejte si novou dávku. Vždy rozmíchávejte a používejte lepidla podle návodu!
 • Všechny vložky musí mít zvonivý zvuk, poškozenou vložku poznáme podle dutého a chrastivého zvuku (neviditelné mikrotrhliny). Vložky s podezřením na poškození nepoužívat!

Statické zpevnění komínu

 • Při vyšší nadstřešní části komínu než 2,0 m je vhodné komín staticky zpevnit (jednotlivé případy je třeba konzultovat s projektantem). K tomuto účelu jsou určeny rohové otvory v komínové tvarovce nebo prstenci Komfort, do kterých lze vložit výztuž „CKOV“ a zalít ji zálivkou „CZS”- pozor na směsi s vysokou smrštivostí, je nutné použít zálivkovou směs „CZS“ v kombinaci se sadou výztuže „CKOV“. Tím se vytvoří čtyři železobetonové sloupky odolné na ohyb, které významně zvýší pevnost komínového tělesa v nadstřešní části. V případě vyztužování je třeba v průběhu zdění komínu včas vložit do rohových otvorů záslepky.
 • Vzdálenost záslepek pod střešní rovinou musí být minimálně polovina výšky nadstřešní části. Tyto mirelonové záslepky zabrání protékání zálivky do spodních partiíkomínu (záslepky jsou součástí zálivkové směsi „CZS“).

Před uvedením komínu do provozu

Každý komín musí být před uvedením do provozu schválen způsobilou osobou (revizním technikem), která ověří správnost základních detailů a správné napojení spotřebiče na komín. Toto pravidlo platí i při napojení provizorního topidla před dokončením stavby. POZOR: komín musí být po celé výšce povrchově upraven.

Pravidla pro užívání komínu

Komín lze uvést do provozu 3 dny po ukončení montáže (při teplotě okolí nad 10 °C). Při nižších okolních teplotách (do 10 °C) se doba mezi dokončením montáže a uvedení do provozu výrazně prodlužuje (5 - 10 dní)! Případné nejasnosti doporučujeme konzultovat s Vaším dodavatelem.

Je třeba zabránit přímému působení plamene na šamotovou vložku (průměrná teplota plamene je cca 900 °C)! Přímé působení plamene nebo působení teplot vyšších než 600 °C může být příčinou vzniku trhlin (při provizorní temperaci stavby, přetopení lokálních kamen, při použití nevhodného typu krbové vložky - bez horní clony, nebo při použití kotle na dřevoplyn, který nemá řízenou regulaci teploty spalin pro roztápění).

Z těchto důvodů platí pro užívání komínu tato pravidla:

 • provizorní topidlo postavit co nejdále od komína a použít dlouhý přívod kouřovými rourami, případně přívod spalin zalomit více koleny ( vyloučit možnost vstupu plamene do komína). POZOR na starší typy spotřebičů bez clony (deflektoru) - nejčastější důvod vzniku problémů.
 • lokální kamna provozovat v optimálním výkonu změna barvy spotřebiče nebo kouřovodu vlivem teploty znamená zvýšené riziko
 • použít správný typ krbové vložky nebo kamen s clonou (deflektorem) zabraňující vstupu plamenů do kouřovodu.
 • použít vhodný typ kotle na dřevoplyn, nutná řízená regulace při roztápění.
 • zabránit působení spalin o teplotě vyšší než 600 °C na šamotovou vložku.

Na popraskání šamotových vložek a sopouchu následkem přímého působení plamene nebo teplot nad 600°C a také na jejich popraskání v důsledku jiného než doporučeného zapojení spotřebiče přes originální redukci CIKO se NEVZTAHUJE ZÁRUKA!

Pro zachování dlouhodobé životnosti komínu doporučujeme každé cca 2 roky ošetřit jeho krycí desku a další betonové prvky v nadstřešní části penetračním nátěrem (např. Alphalith StoneTec IS).

Při dodržení všech montážních pokynů a pravidel pro užívání komínu je zaručena jeho správná funkce a dlouhodobá životnost. Porušením pravidel zaniká nárok na záruku poskytovanou výrobcem ( viz. Záruční list ). V případě nejasností nebo dotazů prosím kontaktujte svého prodejce komínů CIKO® nebo přímo výrobce - firmu CIKO s.r.o.

CIKO s.r.o.

logo
CIKO
Předměřice nad Jizerou 15
294 74 Předměřice nad Jizerou

telefon: +420 326 329 526, +420 739 433 808
e-mail: info@ciko.cz

web: ciko-kominy.cz, www.dobrekominy.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Komíny pro novostavby