REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Autorské právo ve stavebnictví: Je projektová dokumentace stavby chráněná autorským zákonem nebo ne?

Je nebo není projektová dokumentace autorským dílem, a tedy chráněná dle autorského zákona? Nebo jde o tzv. dílo úřední, tedy nepožívá autorskoprávní ochrany? Všeobecně platí, že dokumenty označované autorizovanou osobou jsou pro úřední účely veřejnými listinami. Ale znamená to, že lze automaticky stavební dokumentaci považovat za úřední dílo?
Foto: Fotolia.com - vladimir gerasimov
Foto: Fotolia.com - vladimir gerasimov

Dnešní článek navazuje na předchozí díly seriálu o autorském právu ve stavebnictví a architektuře. Oba díly můžete číst zde:

Autorskoprávní ochrana se nevztahuje dle § 3 písm. a) autorského zákona (zákona č. 121/2000 Sb., zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, dále jen „AutZ“) na tzv. úřední dílo, a to z důvodu veřejného zájmu, přestože jinak takové dílo splňuje pojmové znaky díla (znaky požadované autorským zákonem k tomu, aby bylo nehmotné dílo autorskoprávně chráněno).

Projektová dokumentace jako veřejná listina

Mezi úředními díly je v demonstrativním výčtu daného ustanovení § 3 písm. a) AutZ zařazena i veřejná listina. Podle § 13 odst. 5 spolu s § 3 autorizačního zákona (zákona ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) jsou: „dokumenty označené autorizovanou osobou podle odstavce 3 pro úřední účely veřejnými listinami.“

U veřejnosti se lze setkat s názorem, že projektová dokumentace, která je opatřena razítkem autorizované osoby (architekt, inženýr), je úředním dílem v autorskoprávním smyslu, a tudíž vyloučena z autorskoprávní ochrany.

Z autorskoprávního hlediska jsou však bezvýznamná případná omezení či veřejnoprávní povinnosti vyplývající z veřejnoprávních, profesních právních předpisů. Proto automatické podřazování jakékoli projektové dokumentace pod úřední dílo v autorskoprávním smyslu bez jakékoli věcné argumentace je třeba odmítnout.

V daném případě veřejná listina dle § 13 odst. 5 autorizačního zákona zakládá ve smyslu § 568 odst. 1 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) důkazní sílu vůči každému o původu listiny od osoby, která ji zhotovila, o době pořízení listiny, jakož i o skutečnosti, o níž původce veřejné listiny potvrdil, že se za jeho přítomnosti udála nebo byla provedena, dokud není prokázán opak.

Tím se však nechce říci, že v některých případech nemůže být projektová dokumentace (v soukromoprávním, širším slova smyslu) úředním dílem (např. urbanistické dílo, které se schválením opatření obecné povahy stane úředním dílem, a přestože splňuje požadavky AutZ pro jeho ochranu, je vyloučeno z ochrany ve veřejném zájmu).

Oproti tomu je třeba rozlišovat úřední zákonnou licenci dle § 34 písm. a) AutZ, kdy do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije autorské dílo na základě zákona pro účely územního nebo stavebního řízení (nebo také tzv. společného řízení), tedy autorské dílo není zcela vyňato z autorskoprávní ochrany.

Příklad:

Úředním dílem se může stát urbanistické dílo v podobě územně plánovacích podkladů (územně analytické podklady a územní studie podle stavebního zákona); územně plánovací dokumentace (zásady územního rozvoje, územní plán či regulační plán, které jsou vydávány formou opatření obecné povahy).

Podle okolností každého jednotlivého případu je třeba vážit, zda je projektová dokumentace rozmnoženinou či odvozeným dílem originálního architektonického díla, nebo zda je ve výjimečných případech dílem úředním ve smyslu § 3 písm. a) AutZ.

JUDr. Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.

Advokátka specializující se na právo k nemovitostem a v oblasti výstavby (závazky v oblasti výstavby, autorské právo, stavební právo); lektorka na ČVUT v Praze a na PrF MU v Brně a konzultantka ve věcech autorského práva při zavádění metody BIM. www.akvoriskova.cz

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat