REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Potřebujeme méně plastů a lepší plasty

V Evropě se k recyklaci sebere méně než 30 % plastového odpadu. Evropský parlament nyní rovněž hlasuje o navrhovaných opatřeních směrnice o plastech na jedno použití. V EU se každoročně použije přibližně 49 milionů tun plastů, k recyklaci se sebere méně než 30 % plastového odpadu.
Potřebujeme méně plastů a lepší plasty

Ve světových oceánech skončí každý rok až 13 milionů tun plastového odpadu. 80 % předmětů nalezených na plážích v EU je z plastů. Plastové výrobky na jedno použití tvoří zhruba polovinu všech plastových odpadků v mořích nalezených na evropských plážích. V EU se každoročně použije přibližně 49 milionů tun plastů. Návrhy měst a regionů vycházejí z jejich ústřední úlohy při nakládání s odpady včetně sběru, přepravy, zpracování a odstraňování odpadů. Používání plastů se za posledních 50 let zvýšilo dvacetkrát. Celosvětově je recyklováno pouze 9 % plastů.

André van de Nadort (NL/SES), starosta obce Weststellingwerf a zpravodaj stanoviska Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství řekl: „Prevence vzniku plastového odpadu by měla být nejvyšší prioritou. Musíme začít tím, že omezíme používání plastových výrobků a stanovíme povinná kritéria pro ekodesign výrobků. Potřebujeme méně plastů a lepší plasty. Musíme zrušit stávající dotace na fosilní paliva a odstranit překážky bránící vzniku jednotného trhu pro druhotné suroviny. Původní plasty jsou tak levnější než recyklované plasty nebo bioplasty, což brání rozvoji oběhového hospodářství v oblasti plastů.“ Stanovisko bylo přijato jednomyslně.

Města a regiony EU podporují výrobce tím, že pokrývají plné náklady na sběr a zpracování odpadů z jejich výrobků. Členové navrhují, aby výrobci a dovozci plastů z fosilních surovin nesli finanční odpovědnost za náklady na snížení emisí CO2 vzniklých při konečném zpracování jejich plastového odpadu.

Členové podporují bonusy a finanční pobídky podle výkonnosti, aby tak bylo povzbuzeno využívání recyklovaných plastů, a schvalují požadavek, aby se do roku 2025 používalo při výrobě nových plastů nejméně 50 % recyklovaných materiálů. Místní představitelé připomínají, že současné biologicky rozložitelné plasty nejsou řešením problému s plastovými odpadky, protože u nich biologický rozklad neprobíhá přirozeným způsobem.

Co se týče velmi kontroverzních mikroplastů, místní představitelé požadují spolehlivou a účinnou měřicí technologii a procesy za účelem posouzení jejich konkrétního dopadu na zdraví a životní prostředí. Města a regiony chtějí ve všech výrobcích, kde to není z hlediska lidského zdraví nezbytné, zakázat mikroplasty a oxo-rozložitelné plasty záměrně přidávané do výrobků.

Místní představitelé kritizují skutečnost, že stávající systémy sběru odpadu často nenakládají s neobalovými plasty odděleně, a ty tak končí na skládkách, ve spalovnách nebo jako odpadky v moři. Členové navrhují, aby systémy sběru odpadu byly zaměřené spíše na plasty jako materiál než na plasty jako obalový produkt. Shromáždění navrhuje harmonizovaný přístup k depozitním systémům v celé Evropě, aby se předcházelo negativním přeshraničním dopadům a usnadnil se volný pohyb zboží. Města a regiony požadují, aby byly zapojeny do probíhající přípravy pokynů k oddělenému sběru.

Členové jednomyslně přijali stanovisko k návrhu směrnice o plastech na jedno použití. Zpravodajka a členka rady města Espoo paní Sirpa Hertell (FI/ELS) řekla: „Návrh Komise jde správným směrem. Musíme se ujistit, že je soudržný s balíčkem opatření pro oběhové hospodářství, zejména se směrnicí o obalech a obalových odpadech, aby byl podnikům a spotřebitelům vyslán jasný signál. Evropská komise by měla zveřejnit komplexní posouzení dopadů, v němž budou vymezeny sociální, hospodářské a environmentální důsledky navrhovaných opatření. Řešení problému plastového odpadu může poskytnout nové příležitosti pro inovace, konkurenceschopnost a tvorbu pracovních míst. Požadujeme pobídky a podpůrná opatření pro více než 50 000 malých a středních podniků v odvětví plastů, aby vyvíjely udržitelné alternativy nerozložitelných jednorázových plastů, včetně pobídek k tomu, aby byly cíle překračovány, je-li to vhodné.“

Shromáždění EU měst a regionů navrhuje, aby byla směrnice rozšířena na jakýkoli jednorázový nerozložitelný plastový předmět a na celý vodní ekosystém, včetně sladkých vod a mělkých moří. Místní představitelé prohlašují, že členské státy a jejich místní a regionální orgány by měly také mít možnost omezit používání jiných plastových výrobků na jedno použití, než které uvádí směrnice, a to za účelem ochrany nejvíce citlivých ekosystémů, zejména zvláštních biotypů, jako jsou přírodní rezervace, souostroví a říční delty, nebo přírodního arktického prostředí.

Shromáždění vyzývá členské státy a místní a regionální orgány, aby těsněji spolupracovaly na opatřeních ke zvyšování informovanosti občanů o negativním dopadu plastových výrobků na jedno použití a možnostech zpracování odpadů.

Města a regiony obhajují omezení pro jednorázové plasty dovážené do EU. Členové souhlasili, že činnosti týkající se odklízení odpadu z jednorázových plastů by měly být financovány prostřednictvím daní na dovoz a výrobu jednorázových plastových materiálů.

VR žádá Evropskou komisi a členské státy EU, aby v příštím rozpočtu EU navýšily finanční prostředky vyčleněné na zavedení oběhového hospodářství v oblasti plastů. Shromáždění nabízí Evropské komisi spolupráci při přípravě nového strategického plánu výzkumu a inovací v oblasti plastů.

Výbor ENVI Evropského parlamentu nyní hlasuje o Komisí navržených opatřeních směrnice o plastech na jedno použití. Evropská rada si klade za cíl dosáhnout kompromisu dne 20. prosince, konečné znění je možné očekávat na jaře roku 2019.

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Recyklace odpadů

Zdroj: Sanrok Studio

Fasády domů z recyklovaného materiálu

Připusťme, že někteří architekti hodně usilují o to, aby se stali nositeli velkých myšlenek. Třeba těch o udržitelnosti a soběstačnosti staveb či lidských sídel. Jedním z výrazových prostředků, jak ...

REKLAMA
REKLAMA