REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Potřebujeme méně plastů a lepší plasty

V Evropě se k recyklaci sebere méně než 30 % plastového odpadu. Evropský parlament nyní rovněž hlasuje o navrhovaných opatřeních směrnice o plastech na jedno použití. V EU se každoročně použije přibližně 49 milionů tun plastů, k recyklaci se sebere méně než 30 % plastového odpadu.
Potřebujeme méně plastů a lepší plasty

Ve světových oceánech skončí každý rok až 13 milionů tun plastového odpadu. 80 % předmětů nalezených na plážích v EU je z plastů. Plastové výrobky na jedno použití tvoří zhruba polovinu všech plastových odpadků v mořích nalezených na evropských plážích. V EU se každoročně použije přibližně 49 milionů tun plastů. Návrhy měst a regionů vycházejí z jejich ústřední úlohy při nakládání s odpady včetně sběru, přepravy, zpracování a odstraňování odpadů. Používání plastů se za posledních 50 let zvýšilo dvacetkrát. Celosvětově je recyklováno pouze 9 % plastů.

André van de Nadort (NL/SES), starosta obce Weststellingwerf a zpravodaj stanoviska Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství řekl: „Prevence vzniku plastového odpadu by měla být nejvyšší prioritou. Musíme začít tím, že omezíme používání plastových výrobků a stanovíme povinná kritéria pro ekodesign výrobků. Potřebujeme méně plastů a lepší plasty. Musíme zrušit stávající dotace na fosilní paliva a odstranit překážky bránící vzniku jednotného trhu pro druhotné suroviny. Původní plasty jsou tak levnější než recyklované plasty nebo bioplasty, což brání rozvoji oběhového hospodářství v oblasti plastů.“ Stanovisko bylo přijato jednomyslně.

Města a regiony EU podporují výrobce tím, že pokrývají plné náklady na sběr a zpracování odpadů z jejich výrobků. Členové navrhují, aby výrobci a dovozci plastů z fosilních surovin nesli finanční odpovědnost za náklady na snížení emisí CO2 vzniklých při konečném zpracování jejich plastového odpadu.

Členové podporují bonusy a finanční pobídky podle výkonnosti, aby tak bylo povzbuzeno využívání recyklovaných plastů, a schvalují požadavek, aby se do roku 2025 používalo při výrobě nových plastů nejméně 50 % recyklovaných materiálů. Místní představitelé připomínají, že současné biologicky rozložitelné plasty nejsou řešením problému s plastovými odpadky, protože u nich biologický rozklad neprobíhá přirozeným způsobem.

Co se týče velmi kontroverzních mikroplastů, místní představitelé požadují spolehlivou a účinnou měřicí technologii a procesy za účelem posouzení jejich konkrétního dopadu na zdraví a životní prostředí. Města a regiony chtějí ve všech výrobcích, kde to není z hlediska lidského zdraví nezbytné, zakázat mikroplasty a oxo-rozložitelné plasty záměrně přidávané do výrobků.

Místní představitelé kritizují skutečnost, že stávající systémy sběru odpadu často nenakládají s neobalovými plasty odděleně, a ty tak končí na skládkách, ve spalovnách nebo jako odpadky v moři. Členové navrhují, aby systémy sběru odpadu byly zaměřené spíše na plasty jako materiál než na plasty jako obalový produkt. Shromáždění navrhuje harmonizovaný přístup k depozitním systémům v celé Evropě, aby se předcházelo negativním přeshraničním dopadům a usnadnil se volný pohyb zboží. Města a regiony požadují, aby byly zapojeny do probíhající přípravy pokynů k oddělenému sběru.

Členové jednomyslně přijali stanovisko k návrhu směrnice o plastech na jedno použití. Zpravodajka a členka rady města Espoo paní Sirpa Hertell (FI/ELS) řekla: „Návrh Komise jde správným směrem. Musíme se ujistit, že je soudržný s balíčkem opatření pro oběhové hospodářství, zejména se směrnicí o obalech a obalových odpadech, aby byl podnikům a spotřebitelům vyslán jasný signál. Evropská komise by měla zveřejnit komplexní posouzení dopadů, v němž budou vymezeny sociální, hospodářské a environmentální důsledky navrhovaných opatření. Řešení problému plastového odpadu může poskytnout nové příležitosti pro inovace, konkurenceschopnost a tvorbu pracovních míst. Požadujeme pobídky a podpůrná opatření pro více než 50 000 malých a středních podniků v odvětví plastů, aby vyvíjely udržitelné alternativy nerozložitelných jednorázových plastů, včetně pobídek k tomu, aby byly cíle překračovány, je-li to vhodné.“

Shromáždění EU měst a regionů navrhuje, aby byla směrnice rozšířena na jakýkoli jednorázový nerozložitelný plastový předmět a na celý vodní ekosystém, včetně sladkých vod a mělkých moří. Místní představitelé prohlašují, že členské státy a jejich místní a regionální orgány by měly také mít možnost omezit používání jiných plastových výrobků na jedno použití, než které uvádí směrnice, a to za účelem ochrany nejvíce citlivých ekosystémů, zejména zvláštních biotypů, jako jsou přírodní rezervace, souostroví a říční delty, nebo přírodního arktického prostředí.

Shromáždění vyzývá členské státy a místní a regionální orgány, aby těsněji spolupracovaly na opatřeních ke zvyšování informovanosti občanů o negativním dopadu plastových výrobků na jedno použití a možnostech zpracování odpadů.

Města a regiony obhajují omezení pro jednorázové plasty dovážené do EU. Členové souhlasili, že činnosti týkající se odklízení odpadu z jednorázových plastů by měly být financovány prostřednictvím daní na dovoz a výrobu jednorázových plastových materiálů.

VR žádá Evropskou komisi a členské státy EU, aby v příštím rozpočtu EU navýšily finanční prostředky vyčleněné na zavedení oběhového hospodářství v oblasti plastů. Shromáždění nabízí Evropské komisi spolupráci při přípravě nového strategického plánu výzkumu a inovací v oblasti plastů.

Výbor ENVI Evropského parlamentu nyní hlasuje o Komisí navržených opatřeních směrnice o plastech na jedno použití. Evropská rada si klade za cíl dosáhnout kompromisu dne 20. prosince, konečné znění je možné očekávat na jaře roku 2019.

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Recyklace odpadů

Zdroj: Fotolia.com - aleksandr-volkov

Lze udělat z odpadní vody pitnou? Jak ušetřit za vodu a chovat se ekologicky

Šedá, černá, žlutá, pitná nebo užitková. To jsou všechno přízviska pro různou kvalitu nebo míru znečištění vody. Že životně důležitou surovinou neskutečně plýtváme, není novinkou. Otázkou zůstává, co s tím. Mimo úsporných opatření na snížení spotřeby je dalším ze způsobů druhotné využití již znečištěné vody. Technická ...

Radioaktivní plast pomohl stvořit odolnější beton

Radioaktivní plast pomohl stvořit odolnější beton

Ve spojených státech amerických se ročně s recyklačními zařízeními nepotká okolo 40 milionů plastových lahví, které původně obsahovaly pitnou vodu. Studenti z MIT (Massachusettský technologický institut) proto přišli se zajímavým nápadem, jak se této nezpracované frakce odpadů zbavit. S pomocí plastové štěpky ...

Alternativní materiály budoucnosti: Umělá kůže z mléka nebo barviva z bakterií

Alternativní materiály budoucnosti: Umělá kůže z mléka nebo barviva z bakterií

Alternativní materiály pro architekturu a design budoucnosti jsou horké téma. I když se zatím jejich využití omezuje jen na pár líbivých projektů a jejich zapracování není úplně dokonalé, pořád ukazují možný směr vývoje. Na budoucnost, ve které nebudeme zpracovávat panenské materiály, ale třeba jen důmyslně recyklovat ...

REKLAMA
REKLAMA